Swansea University

Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil

Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil

Mae Polisi Derbyn y Brifysgol, a gymeradwywyd gan y Senedd, fel a ganlyn:

Ein Polisi Derbyn yw annog cofrestriadau gan fyfyrwyr sydd â’r potensial i ennill ystod eang o sgiliau newydd, cymhleth; meistroli corff helaeth o wybodaeth uwch ac, yn anad dim, mynd drwy gyfnod o ddatblygiad deallusol, trwyadl, sy’n arwain at ddyfarnu cymhwyster Prifysgol.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bobl waeth beth yw eu hoedran, tarddiad ethnig neu genedlaethol, hil, crefydd, rhyw, tueddfryd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldebau teuluol, anabledd ffisegol neu synhwyrol, credoau neu weithgareddau gwleidyddol neu grefyddol, oni bai fod y gweithgareddau hynny'n anghyfreithlon neu'n groes i bolisïau'r Brifysgol.

Wrth ystyried addasrwydd ymgeisydd ar gyfer mynediad, bydd y bobl y dirprwywyd y dasg o argymell myfyrwyr i’w derbyn iddynt yn rhoi ystyriaeth ddyledus, fel y bo’n briodol, i berfformiad academaidd blaenorol; profiad dysgu blaenorol; argaeledd (neu ddiffyg argaeledd) adnoddau a chyfleoedd dysgu addas; cyrsiau astudio cyfredol; asesiadau gan ganolwyr, seicolegwyr addysg neu ymarferwyr meddygol; cofnodion cyflawniad; tystiolaeth o ymrwymiad a chymhelliant; ansawdd ei waith ysgrifenedig; perfformiad mewn cyfweliad neu dan amodau arholiad. Bydd y detholwyr hefyd yn ystyried gallu’r ymgeisydd i gyfrannu i fywyd diwylliannol, chwaraeon neu gymdeithasol y Brifysgol a’r gymuned.

Rydym yn cydnabod, er ei bod yn bosibl iawn y byddant yn bodloni rhai neu’r cyfan o’r meini prawf ar gyfer dethol, y gall fod yn rhaid gwrthod mynediad i rai ymgeiswyr oherwydd dwyster y gystadleuaeth am nifer gyfyngedig o leoedd.

Egwyddorion Cyffredinol Derbyn Myfyrwyr Ymchwil

Mae’n rhaid glynu wrth Bolisi Derbyn y Brifysgol ym mhob achos ac yn ddieithriad. Goruchwylir gweithrediad Polisi Derbyn y Brifysgol gan y Pwyllgor Derbyn, a gadeirir gan y Dirprwy Is-ganghellor sy’n gyfrifol am Dderbyn. Mae gan bob Coleg o leiaf un Tiwtor Derbyn Myfyrwyr Ymchwil sydd wedi’i enwebu gan Bennaeth y Coleg perthnasol. Y Tiwtor Derbyn, yn gweithredu ar ran Pennaeth y Coleg, sydd â'r hawl i benderfynu derbyn neu beidio â derbyn myfyriwr; fodd bynnag, y Cofrestrydd / Dirprwy Is-ganghellor (Gweinyddu) sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am dderbyn myfyrwyr. Ni chaniateir gwneud cynnig ffurfiol na datganiad yn cadarnhau derbyn myfyriwr ond gan, neu drwy, y Tiwtor Derbyn perthnasol. Swyddog Derbyn y Brifysgol sy’n gyfrifol yn weinyddol am bob agwedd ar dderbyn ymgeiswyr yn ffurfiol, gan gynnwys pob cyswllt â chyrff ac asiantaethau allanol sy’n ymwneud â derbyn myfyrwyr.

Y Swyddfa Derbyn a’i Rôl wrth Dderbyn Ôl-raddedigion

Mae’r Swyddfa Derbyn yn gyfrifol am:

 • dosbarthu pecynnau cais i fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd (y Swyddfa Ryngwladol sy'n dosbarthu'r pecynnau ar gyfer myfyrwyr o’r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd);
 • delio ag ymholiadau manwl oddi wrth ddarpar ymgeiswyr ôl-raddedig;
 • prosesu cychwynnol ceisiadau ôl-raddedig, gan gynnwys creu cofnodion myfyrwyr y Brifysgol;
 • cydlynu â, a rhoi cyngor i, Diwtoriaid Derbyn ar bob agwedd berthnasol ar geisiadau ôl-raddedig;
 • prosesu argymhellion cynnig y Tiwtoriaid Derbyn;
 • yr holl gydlynu ag ymgeiswyr;
 • paratoi ystadegau a gwybodaeth arall ar gyfer y Pwyllgor Derbyn;
 • gwaith dilynol ar ôl gwneud cynnig;
 • cadarnhau lleoedd ymgeiswyr;
 • paratoi defnyddiau cofrestru a chyflwyno ar gyfer myfyrwyr newydd.

Mae gan y Swyddfa Derbyn weithdrefnau penodol ar gyfer:

 • cwynion gan ymgeiswyr;
 • apeliadau gan ymgeiswyr aflwyddiannus;
 • ymddygiad afresymol gan ymgeiswyr;
 • darparu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol i gefnogi cais. 

Y Broses Ymgeisio

Yn gyntaf, dylai darpar fyfyrwyr ymchwil nodi pa Goleg sydd fwyaf perthnasol i’r maes ymchwil arfaethedig. Gall darpar fyfyrwyr ymchwil ei chael yn ddefnyddiol adnabod aelod o staff a fyddai’n gallu goruchwylio’r testun ymchwil arfaethedig. Os nad oes gan y Brifysgol yr arbenigedd angenrheidiol i oruchwylio testun ymchwil penodol, gwrthodir y cais heb ystyried ei rinweddau academaidd. Fel arfer, ceir proffiliau staff, a manylion am eu diddordebau ymchwil, ar dudalennau gwefan y Coleg perthnasol. Fel arall, cewch ofyn amdanynt trwy gysylltu â’r Coleg yn uniongyrchol.

Dylid nodi nad yw’r ffaith bod darpar oruchwyliwr wedi’i adnabod yn golygu unrhyw fath o warant o fynediad i’r Brifysgol ac mae’n rhaid dilyn y weithdrefn ymgeisio lawn ym mhob achos.

Derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond argymhellir bod darpar fyfyrwyr ymchwil yn ymgeisio mor gynnar â phosibl cyn y dyddiad cychwyn a ddymunir. Cofrestrir myfyrwyr ymchwil ar bedair adeg yn ystod y flwyddyn: Hydref; Ionawr; Ebrill a Gorffennaf. Er nad oes dyddiad cau penodol ar gyfer ceisiadau, mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig a rhoddir y rhain i ymgeiswyr cymwys addas ar sail 'cyntaf i'r felin'. Hefyd, cyfyngir ar nifer y myfyrwyr y gall goruchwyliwr eu goruchwylio.

Mae pedwar dull i ddarpar fyfyrwyr ymchwil gael gafael ar ffurflen gais:

 1. Drwy ymgeisio arlein gyda “Cheisiadau Arlein OnTrack drwy wefan y Brifysgol.
 2. Drwy lawrlwytho ffurflen gais (mewn fformat PDF) oddi ar wefan y Brifysgol.
 3. Drwy anfon e-bost at y Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedigion (derbyn.olraddedig@abertawe.ac.uk) i ofyn am becyn cais. Rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol yn y neges:
  • Blwyddyn Academaidd yr ydych am gychwyn
  • Enw Llawn
  • Rhyw
  • Cyfeiriad Llawn
  • Cyfeiriad E-bost
  • Rhif Ffôn
  • Nod Arfaethedig o ran Cymhwyster
  • Cenedligrwydd
  • Enw'r wlad lle'r ydych yn Breswylydd Parhaol
 4. Drwy gysylltu â’r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion yn uniongyrchol:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Rhif Ffôn: +44 (0)1792 295358
Ffacs: +44 (0)1792 295110 

Y Broses o Ystyried y Ceisiadau

Ar ôl i'r Brifysgol dderbyn ffurflen gais wedi’i llenwi, bydd yr ymgeisydd yn derbyn llythyr cydnabod (bydd ymgeiswyr arlein yn derbyn cydnabyddiaeth drwy e-bost). Bydd y Swyddfa Derbyn yn gwirio pob cais i sicrhau bod gofynion y Brifysgol a’r Coleg wedi’u bodloni, neu y byddant yn cael eu bodloni, cyn anfon y cais at y Tiwtor Derbyn perthnasol. Os derbynnir ffurflen gais heb eirda, bydd y cais yn cael ei gadw yn y Swyddfa Derbyn hyd nes derbynnir o leiaf un geirda. Bob wythnos, anfonir ceisiadau heb eirda at y Tiwtor Derbyn perthnasol i weld a fyddai modd gwneud cynnig ai peidio - yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol.

Lle bo angen, ychwanegir nodiadau cynghori yn y blwch 'Nodyn Cynghori gan y Swyddfa Derbyn' yn yr adran 'At Ddefnydd y Brifysgol yn Unig' ar y ffurflen gais.

Wrth wneud penderfyniad ynglŷn ag addasrwydd ymgeisydd, mae’n rhaid i Diwtoriaid Derbyn fod yn ymwybodol o ddangosydd 8 Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd a Safonau Academaidd mewn Addysg Uwch yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (Adran 1: Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig - Medi 2004) sy’n nodi:

"Dim ond ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas, ac sydd wedi'u paratoi'n addas, gaiff eu derbyn i raglenni gradd ymchwil. Bydd penderfyniadau ynglŷn â derbyniadau yn cynnwys o leiaf dau aelod o staff y sefydliad, a fydd wedi derbyn cyfarwyddyd, cyngor ac arweiniad mewn perthynas â gweithdrefnau dethol a derbyn. Bydd y broses benderfynu yn galluogi’r sefydliad i’w sicrhau ei hun fod penderfyniadau cytbwys ac annibynnol wedi’u gwneud ynglŷn â derbyniadau, sy’n cefnogi ei bolisi derbyn."

Amodau Derbyn ar gyfer Graddau Ymchwil

Mae’n rhaid i ymgeisydd ar gyfer gradd ymchwil feddu ar radd gyntaf gan brifysgol yn y DU neu brifysgol arall a gymeradwywyd gan y Senedd ac, fel arfer, byddai wedi cael, neu rhagwelir y byddai’n cael, isafswm o ail ddosbarth uwch (2.1) neu gyfwerth. Fel arfer, byddai gan ymgeisydd ar gyfer gradd ymchwil lefel doethuriaeth radd Meistr gan brifysgol yn y DU neu brifysgol arall a gymeradwywyd gan y Senedd, neu gymhwyster ar lefel debyg, neu bydd yn astudio ar gyfer cymhwyster o'r fath.

Bydd ymgeiswyr sy’n meddu ar gymwysterau gan sefydliadau y tu allan i’r DU yn cael eu gwirio gan ddefnyddio cronfa ddata’r Ganolfan Gwybodaeth Cydnabyddiaeth Academaidd Genedlaethol (NARIC) sydd wedi’i sefydlu gan y Cyngor Prydeinig. Defnyddir NARIC wrth asesu bob cais o’r tu allan i’r DU.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr nad y Saesneg yw eu hiaith frodorol ddarparu tystiolaeth o hyfedredd yn yr iaith Saesneg sy’n ddigonol ar gyfer astudiaethau ymchwil. Bydd gwahanol golegau yn gofyn am wahanol lefelau o hyfedredd yn yr iaith Saesneg. Mae Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg y Brifysgol yn cynnig ystod o gyrsiau iaith Saesneg yn ystod y flwyddyn. Maer Gwasanaeth yn cynnig ei brawf mewnol ei hun o ruglder yn yr iaith Saesneg a gydnabyddir at ddibenion derbyn i raglenni gradd y Brifysgol. Gofynnir i fyfyrwyr ddarparu prawf o’u cymwysterau iaith Saesneg cyn y caniateir iddynt gofrestru’n llawn gyda’r Brifysgol.

Gofynnir i ymgeiswyr sy’n anabl neu sy’n dioddef o gyflyrau meddygol cronig, difrifol godio eu hanabledd ar eu ffurflenni cais. Amlygir hyn at sylw’r Tiwtoriaid Derbyn. Ni fydd y gwaith o brosesu ymgeiswyr o’r fath yn fanwl yn cychwyn nes bod y Tiwtoriaid Derbyn perthnasol yn nodi, ar sail academaidd, y byddent yn barod – mewn egwyddor – i argymell bod cynnig yn cael ei wneud. Yna, anfonir llythyr a holiadur ar wahân at ymgeiswyr o’r fath, yn dilyn eu cynnig derbyn ffurfiol amodol. Bydd holiaduron wedi’u llenwi yn cael eu dychwelyd i'r Swyddog Anabledd / Cyfarwyddwr Iechyd Galwedigaethol a fydd yn pennu’r trefniadau cymorth sydd eu hangen ar bob ymgeisydd. Unwaith y bydd y Swyddfa Anabledd yn hysbysu’r Swyddfa Dderbyn bod ymgeisydd yn ‘glir i fynd ymlaen’, bydd yr amod yn cael ei dynnu oddi ar y llythyr cynnig.

Gellir dod o hyd i fanylion am gyfleusterau’r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr anabl a rhai ag anghenion arbennig yn y Canllawiau Arfer Da a Gwybodaeth berthnasol a gyhoeddir gan y Swyddfa Derbyn ar gyfer Tiwtoriaid Derbyn.

Fel arfer, ni all myfyrwyr fod wedi’u cofrestru ar yr un pryd ar raglen arall sy’n dwyn dyfarniad yn y brifysgol hon neu unrhyw brifysgol / sefydliad arall. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau, gellir derbyn myfyriwr ar radd ymchwil tra ei fod wedi’i gofrestru ar raglen arall sy’n dwyn dyfarniad:

 • Mae’r myfyriwr wedi cwblhau unrhyw fodiwlau a addysgir ar y rhaglen arall sy’n dwyn dyfarniad ac mae’n paratoi i gyflwyno traethawd hir;
 • Nid yw’r myfyriwr bellach yn atebol am ffioedd ar gyfer y rhaglen arall sy’n dwyn dyfarniad;
 • Nid oedd cynnig derbyn y myfyriwr yn nodi bod yn rhaid cwblhau’r rhaglen arall sy’n dwyn dyfarniad fel amod derbyn.

Mewn achos lle mai amod derbyn yn golygu bod angen cyflwyno traethawd hir ar gyfer y rhaglen arall sy’n dwyn dyfarniad, yna mae’n rhaid i’r myfyriwr fod wedi cwblhau’r rhaglen honno yn llwyddiannus heb fod yn hwyrach na thri mis ar ôl cofrestru ar y radd ymchwil (ar neu cyn 31 Rhagfyr ar gyfer rhai sy’n dechrau ym mis Hydref) er mwyn caniatáu iddo barhau i astudio ar y radd ymchwil. Bydd myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar gyrsiau cydamserol yn cael eu hysbysu, wrth gofrestru, am y dyddiad y mae angen cwblhau'r rhaglen sy’n dwyn dyfarniad, ac anfonir nodyn atgoffa o leiaf mis cyn y dyddiad. Os nad yw’r myfyriwr yn cwblhau’r rhaglen sy’n dwyn dyfarniad yn llwyddiannus erbyn y dyddiad a nodwyd, yna bydd y myfyriwr yn torri’r rheoliad sy’n ymwneud â bod wedi’i gofrestru ar yr un pryd, a bydd yr ymgeisyddiaeth ar gyfer y radd ymchwil yn cael ei therfynu neu ei gohirio hyd nes y cwblheir y rhaglen sy’n dwyn dyfarniad.

Gofynnir i ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil nodi a oes ganddynt unrhyw gollfarnau troseddol neu beidio (ac eithrio mân droseddau moduro). Bydd y Swyddog Derbyn yn ysgrifennu’n uniongyrchol at ymgeiswyr sy’n nodi bod ganddynt gollfarnau i ofyn am wybodaeth bellach.

Amodau Mynediad Penodol:

Gellir cael gwybodaeth am amodau mynediad penodol ar gyfer rhaglenni ymchwil unigol gan y Tiwtor Derbyn perthnasol.

Trosglwyddo o Sefydliad Arall

Mae’n bosibl y caniateir i fyfyrwyr drosglwyddo o sefydliadau eraill drwy gyflwyno cais am fynediad yn y ffordd arferol. Gweler y Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Drosglwyddo a Thynnu yn Ôl am ragor o fanylion. 

Dulliau Ymgeisyddiaeth

Derbynnir myfyrwyr ymchwil naill ai yn fyfyrwyr amser llawn neu'n fyfyrwyr rhan-amser (gweler y Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil am ddiffiniadau o astudio amser llawn ac astudio rhan-amser).

Derbynnir myfyrwyr ymchwil dan un o bedwar dull ymgeisyddiaeth:

Dull A:

Myfyriwr amser llawn, drwy wneud ymchwil yn y Brifysgol.

Disgwylir i fyfyrwyr a dderbynnir dan Ddull A breswylio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd a dylent fyw o fewn pellter teithio hawdd i’r Brifysgol. Ni chaniateir i fyfyrwyr a dderbynnir dan Ddull A ymgymryd ag unrhyw gyflogaeth am hyd y dyfarniad ac eithrio fel y caniateir dan Ganllawiau'r Brifysgol ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil. Mae myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull A yn atebol am ffioedd ar y lefel amser llawn berthnasol (gan ddibynnu ar eu statws preswylio).

Nodyn:  Mae'n bosibl y caniateir i Gynorthwywyr Ymchwil a gyflogir gan y Brifysgol gofrestru dan Ddull A, ac i fod yn gymwys ar gyfer dileu’r ffi sy’n cyfateb i’r ffi gartref safonol ar gyfer rhaglen astudio amser llawn, pan fo’r prosiect ymchwil a gyflawnir yn cyfateb yn agos i waith y Cynorthwyydd. Mae Cynorthwywyr Ymchwil sydd am gael eu hystyried ar gyfer dileu’r ffi yn gyfrifol am ddarparu ffurflen cyn neu yn ystod cofrestru, wedi'i hawdurdodi gan: (i) Pennaeth y Coleg; (ii) yr Adran Adnoddau Dynol a fydd yn gwirio statws y cynorthwyydd ymchwil; (iii) y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn cadarnhau bod y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig wedi cymeradwyo cymhwysedd y myfyriwr. Wrth fonitro cynnydd myfyrwyr o’r fath, bydd y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn sicrhau bod Dull A yn parhau i fod yn ddull ymgeisyddiaeth priodol a gall fynnu bod y myfyriwr yn trosglwyddo i Ddull C (astudiaeth ran-amser) os yw’n briodol.

Dull B:

Myfyriwr amser llawn, drwy wneud ymchwil mewn gweithle allanol.

Bydd myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull B wedi’u lleoli mewn gweithle allanol yn y Deyrnas Unedig a gymeradwywyd gan y Brifysgol.

Nodyn: Dylai unrhyw leoliad gwaith allanol fod yn gwbl allanol i’r Brifysgol ac yn darparu adnoddau ar wahân i’r rheini a ddarperir gan y Brifysgol, yn bennaf oll goruchwyliaeth. Nid oes rhaid i’r myfyriwr dderbyn cytundeb o gyflogaeth yn y lle gwaith allanol, ond mae’n rhaid penodi goruchwyliwr allanol cymeradwy yn ogystal â’r goruchwylwyr mewnol. Os lleolir y gwaith o fewn y Brifysgol lle y mae modd i’r goruchwyliwr mewnol arolygu’r myfyriwr yn barhaus, yna nid yw Dull B yn briodol.

Penodir Goruchwyliwr Allanol / Diwydiannol cymeradwy ar gyfer myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull B, yn ogystal â’r goruchwylwyr sydd wedi’u lleoli yn y Brifysgol. Mae’n rhaid ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y gweithle a Goruchwyliwr Allanol / Diwydiannol ym mhob achos unigol (ni chaniateir cymeradwyaeth gyffredinol ar gyfer gweithleoedd neu oruchwylwyr). Mae myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull B yn atebol am ffioedd ar hanner y lefel amser llawn berthnasol (gan ddibynnu ar eu statws preswylio).

Dull C:

Myfyriwr rhan amser, drwy wneud ymchwil naill ai yn y Brifysgol neu’n allanol.

Nid oes angen i fyfyrwyr a dderbynnir dan Ddull C breswylio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y cyfnod astudio dan oruchwyliaeth ar gyfer y radd. Dylai myfyrwyr nad ydynt yn byw o fewn pellter teithio hawdd i’r Brifysgol sicrhau cyswllt rheolaidd gyda’r goruchwyliwr ac isafswm o un cyfarfod wyneb yn wyneb yn ystod pob blwyddyn academaidd. Mae myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull C yn atebol am ffioedd ar y lefel ran-amser berthnasol (gan ddibynnu ar eu statws preswylio).

Dull D:

Myfyriwr amser llawn, drwy wneud ymchwil o fewn rhaglen ymchwil gymeradwy a gynigir ar y cyd gan y Brifysgol a Phrifysgol arall, sefydliad partner, neu bartner cymeradwy.

Gall myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull D fod wedi’u lleoli naill ai mewn Prifysgol arall neu’n rhannol yn y Brifysgol ac yn rhannol mewn Prifysgol arall ar raglen ymchwil gymeradwy. Mae myfyrwyr a dderbynnir dan Ddull D yn atebol am ffioedd ar y lefel amser llawn berthnasol (gan ddibynnu ar eu statws preswylio).

Ymgeiswyr staff

Fel arfer, derbynnir aelodau o staff y Brifysgol dan Ddull C a gallant fod yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth staff i dalu am ran o'r ffioedd.

Nodyn: Mae Aelodau o staff sydd am gael eu hystyried ar gyfer bwrsariaeth staff yn gyfrifol am ddarparu ffurflen cyn neu yn ystod cofrestru wedi'i llofnodi gan: (i) Pennaeth y Coleg; (ii) yr Adran Adnoddau Dynol a fydd yn gwirio statws y cynorthwyydd ymchwil; (iii) yr Uned Datblygu Staff, yn cymeradwyo'r cais am fwrsariaeth. Bydd aelodau staff amser llawn yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth sy’n cyfateb i’r ffi gartref safonol am gwrs rhan-amser. Bydd aelodau staff rhan-amser yn gymwys am fwrsariaeth a gyfrifir yn ôl nifer yr oriau a nodir yn eu cytundeb ar ddechrau'r sesiwn neu ar yr adeg dderbyn (a gyfrifir ar sail 35 awr yr wythnos yn gontract llawn amser ar gyfartaledd). Lle mae gan aelod o staff gytundeb cyfnod penodedig, bydd gwerth y cymorth ffioedd pro rata i’r cyfnod cyflogaeth. Caiff y fwrsariaeth ei thynnu yn ôl o unrhyw aelod o staff nad yw'n gwneud cynnydd boddhaol.

Mewn rhai achosion, gellir derbyn Cynorthwyydd Ymchwil dan Ddull A (gweler troednodyn 1 ar Ddull A uchod).

Y Broses o Wneud, a Derbyn neu Wrthod, Cynnig

Dylid ysgrifennu / teipio penderfyniad y Coleg ar dudalen olaf y ffurflen gais, sydd wedi’i marcio PENDERFYNIAD YR ADRAN. Mae’n rhaid i’r Tiwtor Derbyn dicio’r blwch Derbyn (Amodol neu Ddiamod) neu Wrthod, fel y bo’n berthnasol. Mae’n rhaid amlinellu’r amodau yn y lle a ddarperir ar y ffurflen. Gall y Colegau gwblhau’r broses benderfynu yn electronig yn achos ceisiadau a gyflwynir arlein.

Yn unol ag argymhellion 5, 7 a 8 Cod Ymarfer ar gyfer Sicrhau Ansawdd a Safonau Academaidd mewn Addysg Uwch yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (Adran 1: Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig – Medi 2004) a’r esboniadau sy’n cyd-fynd ag ef, gofynnir i Diwtoriaid Derbyn sicrhau:

 • Bod y Coleg yn gallu darparu amgylchedd sy’n cynnig cymorth wrth gyflawni ymchwil, a dysgu am ymchwil, lle mae ymchwil o ansawdd uchel yn digwydd;
 • Bod gan yr holl fyfyrwyr a dderbynnir y cymwysterau priodol a’u bod yn barod i ymgymryd ag ymchwil;
 • Ei bod yn ddichonol i fyfyrwyr a dderbynnir, boed yn amser llawn neu’n rhan-amser, gwblhau prosiect ymchwil penodol yn llwyddiannus.

Y penderfyniadau sy’n agored i Diwtoriaid Derbyn wrth ddelio â ffurflenni cais ôl-raddedigion yw:

DERBYN (Amodol)           

Argymhelliad y gellir cynnig lle yn amodol i'r ymgeisydd os bydd yn bodloni’r meini prawf academaidd a nodwyd (e.e. canlyniad gradd neu ofyniad Iaith Saesneg).

DERBYN (Diamod)           

Argymhelliad y gellir cynnig lle yn ddiamod gan fod yr ymgeisydd eisoes wedi cyflawni’r cymwysterau academaidd y barnwyd eu bod yn briodol ar gyfer ei dderbyn. (Mae cynigion o’r fath yn dal i fod yn amodol ar wirio cymwysterau’r ymgeisydd.)

Ni fydd argymhelliad o gynnig diamod yn cael ei gymeradwyo oni bai fod o leiaf un geirda (academaidd neu waith) perthnasol boddhaol wedi’i dderbyn. Yn yr achosion hynny lle na dderbyniwyd geirdaon, mae’n rhaid i argymhellion cynnig fod yn amodol ar eu derbyn.

Mae’n rhaid rhoi enw’r goruchwyliwr/goruchwylwyr disgwyliedig, cyfnod y cofrestriad a argymhellir a, lle bo’n berthnasol, swm y ffioedd mainc a godir, i’r Swyddfa Derbyn. Yn unol â Pholisïau a Gweithdrefnau Ariannol y Brifysgol (Adran F, Isadran E.4.2.1), bydd angen i adrannau sy’n dymuno codi ffioedd mainc roi manylion am yr offer / defnyddiau traul y bydd y ffi hon yn eu cwmpasu i’r Swyddfa Derbyn, gan y bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y llythyr cynnig.

GWRTHOD

Argymhelliad i beidio â chynnig lle. Dylai Tiwtoriaid Derbyn roi crynodeb o’r rheswm neu'r rhesymau dros y penderfyniad hwn oherwydd y gall fod cais i'r Swyddfa Derbyn am wybodaeth bellach gan ymgeiswyr a wrthodwyd. Nid yw diffyg cymorth ariannol / cyllid yn rheswm dilys dros wrthod cais ymgeisydd.

Llythyr Cynnig

Cynnig derbyn ffurfiol, wedi’i lofnodi gan y Swyddog Derbyn Ôl-raddedigion, yw llythyr derbyn swyddogol yr ymgeisydd i astudio ar lefel ôl-raddedig yn y Brifysgol hon. Bydd y llythyr cynnig yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

 • Gwybodaeth am y cwrs: dyddiad dechrau, manylion am y Coleg, manylion am y radd, y cyfnod astudio, dyddiad cyflwyno, enwau’r goruchwylwyr, ffioedd mainc (os yw’n briodol);
 • Amodau’r cynnig (os yw’n berthnasol);
 • Ffioedd dysgu yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â thalu’r ffioedd;
 • Gwybodaeth am lety (ymgeiswyr amser llawn yn unig);
 • Manylion llawn telerau'r cynnig;
 • Copi o’r cynnig i’r ymgeisydd ei lofnodi a’i ddychwelyd.

Gofynnir i’r ymgeisydd ddychwelyd y copi o’i lythyr cynnig yn nodi ei benderfyniad. Yr opsiynau sydd ar gael yw derbyn neu wrthod y cynnig. Bydd ymgeiswyr sy’n derbyn cynigion yn derbyn ymateb yn eu cynghori ynglŷn â phryd y maent yn debygol o dderbyn gwybodaeth ychwanegol gan y Swyddfa Derbyn.

Yn ystod eich ymgeisyddiaeth rhaglen ymchwil, disgwylir i chi ddangos cynnydd academaidd digonol trwy asesiad parhaus. Mae'n bosibl y bydd gofyn i chi drosglwyddo i raglen gradd is (lle bo'n addas) neu dynnu'n ôl os tybir nad ydych wedi gwneud digon o gynnydd academaidd yn unol â meini prawf dilyniant y Coleg/Ysgol/Prifysgol, neu dargedau ymchwil; neu os ydych wedi methu, ar unrhyw adeg, â chydymffurfio â rheoliadau'r Brifysgol.

Rhaglen Gradd Ymchwil a AstudirDyfarniad Gadael Posibl yn ôl penderfyniad y Bwrdd ArholiRhaglen is y mae modd trosglwyddo iddi
PhD Dim MPhil, MA/MSc/LLM drwy Ymchwil
PhD Estynedig Tystysgrif Ôl-raddedig / Diploma Ôl-raddedig MPhil, MA/MSc/LLM drwy Ymchwil
MPhil Dim MA/MSc drwy Ymchwil
Doethuriaeth Broffesiynol / EngD Tystysgrif Ôl-raddedig / Diploma Ôl-raddedig MRes, MPhil
MRes Tystysgrif Ôl-raddedig Amherthnasol
MD Dim MA/MSc drwy Ymchwil, Mphil
PhD/MD trwy Waith a Gyhoeddwyd Dim Amherthnasol
Doethuriaeth Uwch Dim Amherthnasol
MA/MSc/LLM drwy Ymchwil Dim Amherthnasol

Gwaith Dilynol ar Ôl Gwneud Cynnig

Anfonir llythyrau / negeseuon e-bost amrywiol at ymgeiswyr ar ôl gwneud cynnig er mwyn cadw cysylltiad rhwng yr ymgeisydd a Phrifysgol Abertawe. Cysylltir ag ymgeiswyr nad ydynt wedi derbyn eu cynigion eto ac fe’u hanogir i wneud penderfyniad pendant ynglŷn â mynediad.

Anfonir gwybodaeth oddi wrth yr Adran Cyllid at yr holl ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig, cyn iddynt gofrestru.

Os dyfarnwyd gradd i ymgeiswyr eisoes, bydd ffurflen wirio yn cael ei hanfon i’r brifysgol a ddyfarnodd y radd honno. Bydd canlyniadau israddedigion Abertawe yn cael eu gwirio gan ddefnyddio cronfa ddata cofnodion myfyrwyr y Brifysgol.

Er mwyn matriciwleiddio gyda Phrifysgol Abertawe, mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n cynnig gradd faglor fod wedi ennill y cymhwyster hwnnw gan sefydliad ‘cymeradwy’ (fel y nodwyd gan Grŵp Matriciwleiddio ac Achosion Arbennig Abertawe). Os nad yw sefydliad penodol wedi’i restru yn y canllawiau cyfeirio priodol, mae’n rhaid i’r Swyddfa Derbyn gyflwyno achos arbennig i’r Grŵp cyn y bydd modd cymeradwyo derbyn yr ymgeisydd penodol hwnnw. Mae’r Grŵp Matriciwleiddio ac Achosion Arbennig yn adolygu’r achosion ac yn cynghori’r Swyddfa Dderbyn a yw’r cymwysterau a gyflwynwyd yn dderbyniol ai beidio. Os gwrthodir achos penodol, bydd angen tynnu cynnig yr ymgeisydd (a fyddai wedi bod yn amodol ar gymeradwyo ei gymwysterau) yn ôl.

Cyn gynted ag y bydd ymgeisydd o’r tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd wedi bodloni amodau ei gynnig, anfonir llythyr diamod ato a ddefnyddir hefyd i gefnogi ei ffurflen gais am fisa.

Cadarnhau

Cadarnhau yw’r broses lle mae’r Swyddfa Derbyn yn cofnodi bod amodau cynnig wedi’u bodloni ac, felly, y gellir derbyn yr ymgeisydd ar y rhaglen o'i ddewis.

O ganol mis Mehefin ymlaen, bydd y Swyddfa Derbyn yn dechrau ysgrifennu at Brifysgolion i ofyn am fanylion canlyniadau gradd ymgeiswyr. Ysgrifennir i ofyn am ganlyniadau academaidd eraill hefyd ar yr adeg hon. Bydd y Swyddfa Derbyn hefyd yn cysylltu ag ymgeiswyr drwy e-bost i’w hatgoffa am unrhyw amodau nad ydynt wedi’u bodloni gan ofyn iddynt gyflwyno’r ddogfennaeth berthnasol.

Os bydd ymgeisydd yn methu â bodloni telerau’r cynnig, yna bydd y cais yn cael ei gyfeirio yn ôl at sylw'r Tiwtor Derbyn perthnasol ar gyfer penderfyniad a allai (gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol yr achos) olygu derbyn neu wrthod.

Yna, bydd y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at yr ymgeiswyr a dderbyniwyd sydd wedi bodloni telerau eu cynigion, yn ogystal ag ymgeiswyr diamod, i ofyn am gadarnhad terfynol eu bod yn dymuno cychwyn ar eu cwrs astudio ôl-raddedig. Bydd cofnodion myfyrwyr yn cael eu trosglwyddo o’r amgylchedd derbyn i’r prif gofnod myfyrwyr ar gyfer ymgeiswyr sy’n cadarnhau y byddant yn dilyn eu rhaglen astudio ddewisedig. Bydd ffeiliau ymgeiswyr sy’n gwneud cais am yr opsiwn gohirio yn cael eu symud i’r sesiwn nesaf.

Apeliadau gan Ymgeiswyr Aflwyddiannus

Gall ymgeiswyr aflwyddiannus apelio yn erbyn y penderfyniad i beidio â’u derbyn i’r Brifysgol. Bydd yr holl apeliadau yn cael eu cynnal yn unol â gweithdrefnau apelio cyfredol y Swyddfa Dderbyn.

Cofrestru

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i bob ymgeisydd gofrestru er mwyn cael ei gydnabod yn fyfyriwr y Brifysgol. Dylai pob ymgeisydd gofrestru yn unol â chyfarwyddiadau cofrestru'r rhaglen astudio benodol ac o fewn y cyfnod cofrestru a bennir. Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gofrestru o fewn y cyfnod cofrestru a bennir:

 • Os ydynt yn cofrestru yn y brifysgol am y tro cyntaf;
 • Os ydynt yn cofrestru ar raglen astudio benodol am y tro cyntaf;
 • Os ydynt yn mynd ymlaen i’r lefel astudio nesaf, y flwyddyn astudio nesaf neu mewn rhai achosion, rhan nesaf yr astudio ac yn mynychu'n amser llawn neu’n rhan-amser;
 • Os yw’r Brifysgol yn disgwyl i ffi gael ei thalu yn unol â rheoliadau’r Brifysgol o ran cyllid a ffioedd myfyrwyr.

Er mwyn cofrestru yn y Brifysgol, mae’n ofynnol i ymgeiswyr, lle bo’n berthnasol, ddarparu tystiolaeth o’u hawl i astudio yn y Brifysgol yn unol â:

 • gofynion penodol y rhaglen;
 • rheoliadau’r Brifysgol o ran matriciwleiddio;
 • y ddeddfwriaeth ynghylch astudio yn y Deyrnas Unedig.

Bydd methu â chofrestru o fewn y cyfnod cofrestru a bennwyd yn golygu y daw cyfnod yr ymgeisyddiaeth i ben ac y caiff yr ymgeisydd ei dynnu’n ôl o’r Brifysgol. Rhoddir cyfle i ymgeiswyr apelio yn erbyn y penderfyniad o fewn saith niwrnod.

Bydd y Brifysgol yn hysbysu’r awdurdodau perthnasol, o fewn cyfnod penodedig yn unol â chyfreithiau’r Deyrnas Unedig sy’n rheoli astudio yn y DU, am y myfyrwyr sydd wedi’u tynnu’n ôl oherwydd eu methiant i gofrestru ar gyfer rhaglen astudio o fewn y cyfnod cofrestru a bennwyd.

< | Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil >