Swansea University

Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil

Canllaw ar Oruchwylio Ymchwil

Rhaid i’r traethawd ymchwil fod yn waith a gynhyrchwyd gennych chi ac yn waith yr ydych chi wedi cymryd cyfrifoldeb amdano.

1.1

Fodd bynnag, dylech ddisgwyl trefniadau goruchwylio effeithiol sy'n darparu cymorth, cyngor ac arweiniad rheolaidd o safon tra'ch bod wedi'ch cofrestru'n fyfyriwr ymchwil. Bydd pob myfyriwr yn cael tîm goruchwylio. Bydd gennych o leiaf dau oruchwyliwr drwy gydol eich rhaglen astudio. Bydd y trefniant yn dechrau pan fyddwch yn cofrestru am y tro cyntaf, a bydd yn gorffen pan fydd y broses arholi wedi’i chwblhau (gan gynnwys y broses o ailgyflwyno’r traethawd ymchwil os bydd hynny’n berthnasol). Cofnodir manylion eich tîm goruchwylio ar y system ar-lein ar gyfer myfyrwyr ymchwil.

1.2

Fel arfer bydd eich Prif Oruchwyliwr neu'ch Goruchwyliwr Cyntaf yn brif gyswllt i chi trwy gydol eich cyfnod yn fyfyriwr ymchwil, ac e fydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am eich goruchwylio academaidd. Bydd mewnbwn academaidd y Goruchwyliwr Eilaidd yn amrywio ym mhob achos. Rôl bennaf eich Goruchwyliwr Eilaidd, yn aml, fydd yn ail gyswllt pan na fydd eich Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf ar gael. Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall arferion goruchwylio amrywio rhwng disgyblaethau a cholegau. Er enghraifft, mae rhai Colegau'n annog, neu'n gofyn, bod myfyrwyr yn gweithio'n rhan o gr┼Áp neu dîm a allai gynnwys un neu fwy o oruchwylwyr ychwanegol i ategu gwaith y Prif Oruchwyliwr / Goruchwyliwr Cyntaf a'r Goruchwyliwr Eilaidd. Fel arfer, bydd goruchwyliwr allanol yn dod o faes diwydiant neu agwedd benodol ar waith ymarfer proffesiynol (e.e. meddygaeth) i gefnogi eich ymchwil. Gellir defnyddio goruchwylwyr allanol o brifysgolion eraill hefyd. Eich Coleg fydd yn gyfrifol am wneud unrhyw drefniadau o’r fath. Bydd y Coleg a/neu'r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn sicrhau bod gan bob goruchwyliwr allanol y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i gefnogi'ch ymchwil.

1.3

Bydd un o'ch goruchwylwyr, fel arfer eich Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf, yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Astudio, gyda'r cyfrifoldeb pennaf am ddarparu cymorth bugeiliol a goruchwyliaeth weinyddol o'ch ymgeisyddiaeth. Bydd yn gyfrifol am eich tywys trwy faterion gweinyddol ac am sicrhau adrodd i Fwrdd Dilyniant y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig am eich cynnydd.

1.4

Dylech sicrhau eich bod wedi cael gwybodaeth am y trefniadau penodol sydd wedi’u gwneud mewn perthynas â rôl eich goruchwylwyr.

Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan eich Prif Oruchwyliwr/Goruchwyliwr Cyntaf

Bydd gan eich Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf amrywiaeth o ddyletswyddau. Yn gyffredinol, e fydd eich cynghorydd academaidd, eich tiwtor a’ch hyrwyddwr. Fel arfer, gallwch ddisgwyl i’ch Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf:

 • Darparu goruchwyliaeth reolaidd. Bydd amlder yr oruchwyliaeth yn amrywio yn ystod cyfnod yr ymchwil. Gallwch ddisgwyl cael goruchwyliaeth fwy dwys yn ystod y flwyddyn gyntaf a’r flwyddyn olaf pan fydd eich goruchwyliwr yn darllen drafftiau o’r traethawd ymchwil ac yn cynnig sylwadau arnynt. Rhaid cynnal o leiaf tair sesiwn oruchwylio ffurfiol bob blwyddyn, ar ffurf cyfarfodydd wyneb yn wyneb, a dylai’r drafodaeth a’r pwyntiau gweithredu sy’n deillio ohonynt gael eu crynhoi mewn cofnod ysgrifenedig ffurfiol. Cofnodir bob cyfarfod a chaiff y cofnodion eu cadw mewn ffeil. Dylai'ch Coleg roi gwybod i chi faint o oruchwyliaeth y gallwch ei ddisgwyl;
 • Bod ar gael, o fewn rheswm (e.e. drwy e-bost), pan fydd angen cyngor arnoch y tu allan i gyfarfodydd goruchwylio sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw;
 • Darparu arweiniad ar natur a gofynion y radd ymchwil yr ydych yn astudio ar ei chyfer a’r safonau a ddisgwylir. Dylai hynny gynnwys sicrhau bod gennych ddealltwriaeth glir o’r prif agweddau sy’n ymwneud â chyflawni gwaith ymchwil ôl-raddedig; natur y radd ymchwil a ddyfernir ym Mhrifysgol Abertawe; a ffurf a strwythur traethawd ymchwil;
 • Rhoi cyngor ac arweiniad i chi er mwyn sicrhau bod modd cwblhau’r ymchwil, a pharatoi’r traethawd ymchwil, fel arfer cyn pen cyfnod byrraf posibl eich ymgeisyddiaeth;
 • Eich cynorthwyo i lunio cynllun gwaith manwl ac amserlen ar gyfer eich ymchwil, a monitro eich cynnydd mewn perthynas â’r cynllun hwnnw;
 • Rhoi cyngor ac arweiniad ar yr ymchwil yr ymgymerir ag ef. Bydd hynny’n cynnwys cyngor ac arweiniad ar:
  • Y testun a ddewisir;
  • Dewis cwestiynau neu ddamcaniaethau ymchwil;
  • Llenyddiaeth yn eich maes a sut i gael gafael arni;
  • Y broses o ddewis dulliau ymchwilio;
  • Ystyriaethau moesegol sy’n ymwneud â’ch ymchwil, lle bo hynny’n berthnasol;
  • Y gwaith maes/gwaith labordy y mae angen ei wneud;
  • Sut i ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa academaidd;
  • Strwythur y traethawd ymchwil, ei gynnwys a’i gyflwyniad;
 • Cwblhau Adroddiadau Dilyniant yn brydlon, fel bo angen.
 • Sicrhau eich bod yn cael rhybudd digonol cyn gynted ag y bo modd os yw eich cynnydd yn annigonol neu o safon anfoddhaol;
 • Gofyn am waith ysgrifenedig fel bo’n briodol ac yn unol â’r cynllun gwaith y cytunwyd arno, a dychwelyd gwaith o’r fath gydag adborth adeiladol cyn pen cyfnod y cytunwyd arno;
 • Darparu cyngor ac arweiniad ar ysgrifennu’r traethawd ymchwil, gan gynnwys darllen y traethawd ymchwil cyfan yn ystod y cyfnod ysgrifennu a rhoi sylwadau arno. Serch hynny, eich gwaith chi eich hun fydd y traethawd ymchwil, a chi fydd â’r cyfrifoldeb terfynol am sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno cyn pen cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth;
 • Eich paratoi ar gyfer yr arholiad llafar, gan esbonio ei ran yn y broses arholi cyffredinol;
 • Darparu goruchwyliaeth os bydd angen ailgyflwyno’r traethawd ymchwil;
 • Cynnal yr arbenigedd angenrheidiol ar gyfer goruchwylio, gan gynnwys sicrhau cyfleoedd perthnasol o ran datblygiad proffesiynol er mwyn cyflawni rôl y goruchwyliwr yn effeithiol;
 • Darparu cyngor ynghylch sut i rwydweithio, a darparu cyfleoedd i chi rwydweithio o fewn eich maes arbenigol. Gallai hynny gynnwys cyngor ynghylch y cymdeithasau dysgedig y dylech ymuno â nhw a’r cynadleddau y dylech eu mynychu;
 • Darparu cyngor ar sut a lle i gyflwyno'ch gwaith, er enghraifft mewn seminarau yn y Coleg a'r Brifysgol a/neu mewn cyfarfodydd/cynadleddau allanol;
 • Darparu cyngor ar sut a lle i gyhoeddi, lle bo'n briodol.

Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl gan eich Goruchwyliwr Eilaidd

Rôl gefnogol ac ategol fydd gan eich Goruchwyliwr Eilaidd fel arfer. Mewn rhai achosion, bydd eich Goruchwyliwr Eilaidd yn chwarae rôl weithredol yn y broses oruchwylio, e.e. bydd yn eich cynorthwyo gydag agweddau academaidd penodol ar eich gwaith mewn modd tebyg i’ch Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf. Mae'n bosibl y bydd rôl fugeiliol gan eich Goruchwyliwr Eilaidd hefyd. Mewn achosion eraill, mae’n bosibl na fydd eich ail oruchwyliwr yn ymwneud â chi gymaint â hynny o ddydd i ddydd. Ni fydd Goruchwylwyr Eilaidd, o reidrwydd, yn arbenigwyr ar bwnc penodol eich ymchwil i'r un graddau â'r Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf. Rôl unigryw’r Goruchwyliwr Eilaidd, fodd bynnag, yw:

 • bod yn gyswllt cyntaf os na fydd eich Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf ar gael, er enghraifft oherwydd salwch, gwyliau ymchwil (sabothol), cyfnod mamolaeth, newid swydd;
 • bod yn gyswllt cyntaf yn achos anghytundeb rhyngoch chi â'ch Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf. Yn achos anghytundeb, cewch hefyd gysylltu â Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig eich Adran, Pennaeth eich Adran, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig eich Coleg (neu'r unigolyn cyfatebol), neu Ddeon/ Deon Cysylltiol Ymchwil Ôl-raddedig eich Coleg. Os nad oes modd datrys problemau yn y modd yma, cewch eich cyfeirio at brosesau achwyn y Coleg a'r Brifysgol.

YR HYN Y GALLWCH EI DDISGWYL GAN EICH CYFARWYDDWR ASTUDIAETHA

Mae gan y goruchwyliwr sy'n gweithredu'n Gyfarwyddwr Astudio i chi rôl fugeiliol, a hefyd cyfrifoldeb am ddarparu cyngor a chymorth gyda'r prosesau gweinyddol angenrheidiol lle bo angen, er enghraifft o ran dilyniant, trosglwyddo rhwng dulliau astudio neu raglenni, cais am ohirio astudiaethau, neu estyn hyd yr ymgeisyddiaeth. Ei rôl yw:

 • Darparu cymorth bugeiliol yn ôl yr angen a/neu eich cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill, e.e. y Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr, y Ganolfan Gyrfaoedd;
 • Eich cynorthwyo i asesu eich anghenion hyfforddi ar ddechrau ac yn ystod eich rhaglen ymchwil, a’ch helpu i gynllunio rhaglen ymchwil a rhaglen datblygu sgiliau trosglwyddadwy (gan gynnwys hyfforddiant iaith) fel bo angen er mwyn cwblhau eich traethawd ymchwil. Dylech gael gwybod am gyfleoedd hyfforddi a ddarperir gan y Coleg, y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, Gwasanaethau Hyfforddiant a Datblygu Canolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe a ffynonellau eraill sy’n berthnasol i’ch disgyblaeth neu’ch corff ariannu (e.e. yn achos myfyrwyr sy’n cael Dyfarniadau Cynghorau Ymchwil). Dylid ailasesu eich anghenion hyfforddi drwy gydol eich ymgeisyddiaeth. Dylai’r broses o ddatblygu sgiliau gael ei hystyried yn rhan hanfodol o’ch rhaglen ymchwil;
 • Sicrhau bod Adroddiadau Dilyniant yn cael eu llunio fel bo angen mewn modd amserol;
 • Nodi unrhyw adborth gennych chi, gan y Coleg, neu gan y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig;
 • Sicrhau eich bod yn ymwybodol o reoliadau Prifysgol Abertawe ar gyfer eich gradd ymchwil, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, reoliadau’n ymwneud â llên-ladrad, eiddo deallusol, iechyd a diogelwch, ac unrhyw faterion moesegol a allai godi yn ystod eich ymchwil;
 • Darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â phrosesau gweinyddol angenrheidiol fel bo angen, e.e. os byddwch yn gwneud cais i ohirio eich astudiaethau, newid dull/rhaglen astudio, ymestyn cyfnod hwyaf posibl eich ymgeisyddiaeth;
 • Rhoi cyngor manwl ynghylch y cerrig milltir disgwyliedig a dyddiadau ar gyfer cyfnodau olynol eich ymchwil. Bydd hyn yn cynnwys rhoi gwybodaeth am y meini prawf y bydd yn rhaid i chi eu bodloni er mwyn gwneud cynnydd boddhaol, uwchraddio i radd ymchwil lefel uwch, a rhoi dyddiadau ar gyfer bodloni’r meini prawf, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.

 

Meini Prawf am fod yn Gymwys i fod yn Oruchwyliwr Ymchwil

5.1 Y Tîm Goruchwylio

Caiff pob myfyriwr Dîm Goruchwylio sy'n cynnwys o leiaf dau oruchwyliwr cymwys sy'n aelodau o staff Prifysgol Abertawe. Bydd y prif oruchwylwyr hyn yn derbyn y cyfrifoldeb am roi arweiniad academaidd i'r myfyriwr ac am y gweithgarwch gweinyddol a bugeiliol cysylltiedig, yn unol â'r diffiniadau hyn:

5.2 Academaidd: Fel arfer, y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf fydd â'r prif gyfrifoldeb academaidd - cyfrifoldeb academaidd eilaidd fydd gan y goruchwylwyr eraill; mewn rhai achosion, bydd y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf a'r Goruchwyliwr Eilaidd yn rhannu'r cyfrifoldeb academaidd yn gyfartal.

5.3 Gweinyddol/ Bugeiliol: Un goruchwyliwr, y Cyfarwyddwr Astudio, fydd â'r prif gyfrifoldeb gweinyddol/bugeiliol, a bydd gan y lleill gyfrifoldeb gweinyddol/bugeiliol eilaidd.

O ran cyfrifoldeb gweinyddol ac arweiniad bugeiliol, y drefn arferol fydd bod y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Astudio hefyd, ac yn derbyn y prif gyfrifoldeb gweinyddol a bugeiliol, a bod y Goruchwyliwr Eilaidd yn derbyn cyfrifoldeb gweinyddol a bugeiliol eilaidd (gweler y Meini Prawf Cymhwyso islaw).

Gall goruchwylwyr ychwanegol (trydydd, pedwerydd ac ati), a allai fod yn ymchwilwyr o'r tu allan i'r Brifysgol, fod yn rhan o'r tîm goruchwylio i ddarparu cyngor academaidd addas, ac, fel bo'n berthnasol, arweiniad gweinyddol a bugeiliol.

Os na fydd y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf neu'r Cyfarwyddwr Astudio ar gael (er enghraifft oherwydd salwch, gwyliau ymchwil (sabothol), cyfnod mamolaeth, newid swydd), bydd prif oruchwyliwr arall yn derbyn y cyfrifoldebau hyn dros dro, a bydd yn sicrhau, mewn ymgynghoriad â'r Coleg, ffurfio tîm goruchwylio amgen addas.

5.4 Cymhwyso i fod yn Brif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf

Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf:

 1. Rhaid bod gan Brif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf gontract cyflogaeth yn aelod o staff Prifysgol Abertawe, a ddylai barhau'n hirach na chyfnod ymgeisyddiaeth hwyaf arferol y myfyriwr sydd i'w oruchwylio;
 2. Dylai wedi goruchwylio o leiaf un myfyriwr ar radd ar yr un lefel neu'n uwch, hyd ddiwedd llwyddiannus, yn Brif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf neu'n Oruchwyliwr Eilaidd. Os nad yw'r Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf yn bodoli'r maen prawf hwn, (i) ni chaiff weithredu'n Gyfarwyddwr Astudio, a (ii) rhaid i Bennaeth y Coleg, neu Gyfarwyddwr Ymchwil y Coleg os caiff ei ddirprwyo (neu unigolyn cyfatebol) gymeradwyo penodi'r Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf;
 3. Rhaid bod y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf wedi derbyn hyfforddiant perthnasol o ran goruchwylio, gweithdrefnau a systemau monitro cynnydd, a pholisïau sy'n benodol i'r sefydliad;
 4. Dylai fod ar Lwybr Gyrfa Academaidd gydag Ymchwil yn faen prawf Uwch. Gellir tybio bod aelod o staff yn gymwys os nad yw'n bodloni'r maen prawf hwn os gwneir achos gan Bennaeth y Coleg (neu'r sawl sy'n gweithredu ar ei ran) i'r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig. Dylai'r achos amlygu, gyda thystiolaeth, sut mae'r unigolyn yn dangos cymhwysedd ymchwil clir, a sut mae ganddo brofiad ymchwil diweddar a pherthnasol ym maes yr ymchwil arfaethedig. Mae enghreifftiau o dystiolaeth yn cynnwys cyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid, presenoldeb mynych mewn cynadleddau, neu incwm grantiau ymchwil;
 5. Rhaid iddo fod â chymhwyster academaidd ar yr un lefel, neu'n uwch, â'r radd y mae'n ei goruchwylio, neu allu dangos profiad proffesiynol cyfatebol;
 6. Ni ddylai fod yn ymgeisydd ar gyfer gradd ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe neu mewn sefydliad addysg uwch arall;
 7. Dylai fod ganddo record goruchwylio da, wedi'i gadarnhau gan Bennaeth y Coleg, neu, lle dirprwywyd y cyfrifoldeb, gan Gyfarwyddwr Ymchwil y Coleg (neu rôl gyfatebol).
5.5 Cymhwyso i fod yn Oruchwyliwr Eilaidd

Dylai Goruchwyliwr Eilaidd fodloni'r un meini prawf â'r Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf. O ran pwynt 2 uchod, sef y gofyniad bod y goruchwyliwr 'wedi goruchwylio myfyriwr i ddiwedd gradd ar yr un lefel o'r blaen', dylid nodi os na fydd y Prif Oruchwyliwr/ Goruchwyliwr Cyntaf na'r Goruchwyliwr Eilaidd yn bodloni'r maen prawf hwn, rhaid i drydydd goruchwyliwr, y mae'n rhaid iddo fodloni'r maen prawf hwn a'r holl feini prawf eraill yn llawn, gael ei benodi'n Gyfarwyddwr Astudio.

5.6 Cymhwyso i fod yn Gyfarwyddwr Astudio

Mae'r Cyfarwyddwr Astudio'n aelod o'r tîm goruchwylio sy'n bodloni'r holl feini prawf uchod yn llawn, a heb eithriad.

< Canllawiau ar Dderbyn Myfyrwyr Ymchwil | Canllawiau ar Ymgeisyddiaeth Graddau Ymchwil >