Swansea University

Ffïoedd Dysgu Ôl-raddedig

Ffïoedd Dysgu Ôl-raddedig

Rhaid i chi gofrestru a thalu'ch ffioedd trwy gydol cyfnod byrraf eich ymgeisyddiaeth, a dylech ddisgwyl cyflwyno'ch traethawd ymchwil ar ddiwedd y cyfnod hwnnw. Fodd bynnag, os oes angen ychydig yn fwy o amser i chi orffen ysgrifennu'r traethawd, a chyhyd â bod eich Coleg, neu Bwyllgor Ymchwil eich Coleg, yn cadarnhau i'r Bwrdd Dilyniant Ymchwil Ôl-raddedig bod eich cynnydd yn foddhaol yn y bôn, bydd raid i'ch statws newid i 'parhau/ysgrifennu'r traethawd' am weddill eich ymgeisyddiaeth. Oni bai eich bod yn parhau i wneud defnydd mawr o adnoddau a bod eich Coleg yn penderfynu y dylech barhau i dalu ffioedd dysgu llawn, nid oes ffi i'w thalu yn ystod y cyfnod 'ysgrifennu'r traethawd'.

Mae'r ffioedd ar gyfer y sesiwn academaidd, a'r bandiau ffioedd ar sail pwnc ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ar gael ar wefan yr Adran Gyllid.

Bydd ffioedd yn newid yn y blynyddoedd i ddod. Rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol dalu canran o'u ffioedd wrth, neu cyn, iddynt gofrestru, neu ddarparu gwarant ysgrifenedig oddi wrth Noddwr cydnabyddedig yn derbyn y cyfrifoldeb am eu talu. Rhoddir manylion yn yr ohebiaeth a anfonir cyn i chi gychwyn astudio.

Rydych yn gyfrifol yn bersonol am dalu'ch ffioedd. Fodd bynnag, os cewch eich noddi gan sefydliad cydnabyddedig neu Gyngor Ymchwil, anfonir yr anfoneb at y corff hwnnw. Rhaid darparu tystiolaeth bod y nawdd yn parhau wrth i chi gofrestru bob blwyddyn. Dydy'r rhan fwyaf o noddwyr ond yn ymrwymo i dalu ffioedd am y cyfnod ymgeisyddiaeth byrraf.

Gellir talu ffioedd ag arian parod, â siec, neu â cherdyn credyd. Os dymunwch dalu wyneb yn wyneb, cewch wneud hynny yn ystod y digwyddiad cofrestru blynyddol, neu trwy ymweld â'r Swyddfa Arian Parod yn yr Adeilad Cyllid. Dylai sieciau fod yn daladwy i ‘Prifysgol Abertawe’.

Mae modd talu ffioedd mewn rhandaliadau. Bydd yr Adran Gyllid yn anfon gwybodaeth am hyn gyda'ch ffurflen gofrestru, ac mae'r wybodaeth ar gael ar wefan yr Adran hefyd.

< Defnyddio'r Fewnrwyd | Blaendaliadau Labordy/Offer >