Swansea University

Dweud Eich Dweud

Mae'r Brifysgol yn awyddus i ymgysylltu â myfyrwyr ar lefel y Coleg ac ar lefel y Brifysgol, a chynrychiolir myfyrwyr ôl-raddedig ar holl brif bwyllgorau'r Brifysgol, gan gynnwys y Senedd, y Pwyllgor Dysgu ac Addysgu, a phwyllgorau'r Colegau a'r Bwrdd Academaidd. Mae gennych gysylltiad uniongyrchol arall â'r Brifysgol trwy'r myfyrwyr sy'n cynrychioli'r Coleg ar y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig.

Dan rai amgylchiadau, mae'n bosibl y bydd angen i chi, neu y byddwch yn dymuno, cyfathrebu â'r Brifysgol neu gyfleu'ch barn iddi. Mae sawl ffordd o wneud hynny.

Os dymunwch godi pryder cyffredinol neu awgrymiadau sydd, yn eich barn chi, yn berthnasol yn gyffredinol i nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig, dylid defnyddio'r dulliau canlynol:

Yn y lle cyntaf, dylech siarad â Chadeirydd Pwyllgor Ôl-raddedig neu Bwyllgor Ymchwil eich Coleg, neu Gadeirydd y Pwyllgor Staff a Myfyrwyr. Fel arfer, byddant yn gallu datrys problemau penodol yn lleol.

Os dymunwch dwyn pryderon neu awgrymiadau am welliannau at sylw'r Brifysgol, dylech siarad â'r myfyriwr sy'n cynrychioli'ch Coleg ar y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig. Gallant drafod y materion a godwyd gennych gyda chynrychiolwyr eraill myfyrwyr ôl-raddedig, ac os ydynt yn cytuno eu bod o bwys, gallant godi'r materion hyn gyda swyddogion y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig yn ystod cyfarfod y Fforwm Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig.

Os credwch fod eich pryderon neu awgrymiadau'n ymwneud ag ansawdd, dylech eu trafod gyda chynrychiolydd y myfyrwyr ar y Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig.

Mae enwau cynrychiolwyr y myfyrwyr ar gael o'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, a dylent fod ar hysbysfyrddau yn ardal astudio'ch Coleg.

< | Rôl Cynrychiolydd y Myfyrwyr >