Swansea University

Datrys Problemau sy'n Effeithio ar eich Astudiaethau

Datrys Problemau sy'n Effeithio ar eich Astudiaethau

Os oes gennych broblemau personol a allai, yn eich tyb chi, effeithio ar eich gwaith, dylech siarad, yn y lle cyntaf, â'ch prif oruchwyliwr, eich goruchwyliwr cyntaf, neu'ch ail oruchwyliwr. Os yw'ch problemau neu'ch amgylchiadau'n debygol o effeithio'n ddifrifol ar eich gwaith, efallai y byddwch am eu rhoi mewn ysgrifen gan ofyn i'ch goruchwyliwr roi copi yn eich ffeil yn y Coleg. Gallai hyn fod o gymorth i chi os oes angen wedyn i chi gyflwyno cais am ymestyn eich ymgeisyddiaeth.

Os oes gennych bryderon am eich goruchwylio neu am y cyfleusterau a gwasanaethau yn eich Coleg, dylech siarad â'ch goruchwyliwr yn y lle cyntaf. Os na chaiff y problemau eu datrys o fewn cyfnod rhesymol, dylech eu cyfeirio at sylw Cadeirydd y pwyllgor yn y Coleg sydd â'r cyfrifoldeb am faterion ôl-raddedig: gallai hyn fod yn Bwyllgor Materion Ôl-raddedig, Pwyllgor Graddau Uwch, neu Bwyllgor Ymchwil (neu bwyllgor cyfatebol yn eich Coleg). Os nad yw Cadeirydd y pwyllgor hwnnw wedi datrys y broblem o fewn cyfnod rhesymol, dylech ddwyn y broblem at sylw Pennaeth eich Coleg. Os nad yw hyn yn arwain at ddatrys y broblem, dylech ddwyn y broblem at sylw'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, a fydd yn eich helpu trwy siarad am eich problem a darparu cyngor.

Os nad ydych yn si┼Ár sut y dylech fynd i'r afael â phroblem sy'n effeithio ar eich astudio, gallwch bob amser gysylltu â'r Swyddfa Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig, a fydd yn darparu cyngor ar y weithdrefn fwyaf addas. Os byddwch yn teimlo o hyd nad yw cwyn wedi'i datrys, dylech ddarllen Gweithdrefn Achwyn y Brifysgol, sydd i'w chael yn yr adran Ymddygiad a Chwynion.

< Rôl Cynrychiolydd y Myfyrwyr | Defnyddio'r Fewnrwyd >