Swansea University

4. Y Goruchwyliwr Asesu

4.1

Bydd y Brifysgol yn enwebu Goruchwyliwr Asesu a fydd yn gyfrifol am ymddygiad, cywirdeb a diogelwch mewn arholiadau/asesiadau. Bydd y Goruchwyliwr Asesu neu'r Swyddog Arholiadau yn gyfrifol am y canlynol:

  • enwebu goruchwylwyr a gwneud trefniadau ar gyfer arolygu arholiadau fel bod un goruchwyliwr ar ddyletswydd, fel arfer, ar gyfer pob gr┼Áp o ddeugain neu lai o ymgeiswyr;
  • gwneud trefniadau priodol ar gyfer ymdrin â phobl sy'n absennol o arholiadau/asesiadau yn unol â darpariaethau'r Gweithdrefnau hyn, yn cynnwys rhoi gwybod i Fyrddau Arholi'r Colegau am achosion, cofnodi achosion o'r fath a chyflwyno adroddiadau amdanynt;
  • anfon adroddiad i'r Senedd, ar ddiwedd yr arholiadau, ar y modd y'u cynhaliwyd, gan nodi manylion unrhyw anawsterau a allai fod wedi codi, a chan gynnwys unrhyw awgrymiadau am welliannau o ran cynnal arholiadau. Dylai'r adroddiad hwn nodi manylion unrhyw drefniadau arbennig a wnaed mewn perthynas ag achosion o absenoldeb o arholiadau hefyd ac, yn unol â'r paragraffau isod, mewn perthynas ag arholiadau a gynhaliwyd mewn sefydliad/lle cymeradwy arall.