Swansea University

3. Ymddygiad Ymgeiswyr

3.1

Rhaid i ymgeiswyr fynychu arholiadau a chyflwyno gwaith i'w asesu fel sy'n ofynnol. Os bydd myfyriwr yn methu â mynychu arholiad neu'n methu â chyflwyno gwaith i'w asesu, heb reswm da, fel arfer dylai bwrdd arholi'r Coleg benderfynu bod y myfyriwr wedi methu'r asesiad dan sylw.

3.2

Rhaid i ymgeiswyr roi gwybod i'r Swyddfa Arholiadau mewn ysgrifen os nad ydynt yn gallu sefyll arholiadau ar ddiwrnodau penodol am resymau crefyddol, erbyn 31ain Hydref ar gyfer arholiadau mis Ionawr, ac erbyn 1af Chwefror ar gyfer arholiadau mis Mai/Mehefin. Hyd y gellir, bydd y Swyddog Arholiadau yn ystyried yr wybodaeth hon wrth lunio'r amserlen arholiadau.

3.3

Rhaid i ymgeiswyr hysbysu eu Colegau'n fanwl mewn ysgrifen am unrhyw amgylchiadau esgusodol a allai fod wedi effeithio ar eu hastudio a'u gwaith paratoi yn arwain at gyfnodau asesu. Mae'n hollbwysig bod ymgeiswyr yn siarad â'u tiwtor personol neu ag aelod arall o staff yn y Coleg cyn gynted â phosibl er mwyn hysbysu Bwrdd Arholi'r Coleg am y ffeithiau cyn cyfarfodydd Bwrdd Dyfarnu/Dilyniant. Gall methu â hysbysu eu Colegau o'u hanawsterau a methu â darparu tystiolaeth mewn da bryd cyn cyfarfod Bwrdd Arholi'r Coleg olygu y diystyrir yr amgylchiadau honedig. Gallai 'amgylchiadau esgusodol' gynnwys problemau personol neu academaidd neu broblemau yn cynnwys anawsterau o ran defnyddio cyfleusterau neu gael deunyddiau sy'n berthnasol i'r cwrs.

3.4

Mae ymgeiswyr yn gyfrifol am wirio eu hamserlenni arholiad yn ofalus pan fyddant yn cael eu cyhoeddi i sicrhau bod yr holl arholiadau y byddant yn eu sefyll wedi'u hamserlennu.

3.5

Rhaid i ymgeiswyr sicrhau eu bod yn cyrraedd lleoliad yr arholiad mewn da bryd cyn bod yr arholiad yn dechrau.

3.6

Ni ddylai ymgeiswyr fynd i mewn i'r lleoliad cyn bod Goruchwyliwr yn dweud wrthynt am wneud hynny.

3.7

Ni roddir amser ychwanegol i unrhyw ymgeisydd sy'n cyrraedd ar ôl i'r arholiad ddechrau.

3.8

Ni chaiff ymgeiswyr adael eu desgiau heb ganiatâd goruchwyliwr.

3.9

Ni all ymgeisydd y mae ei lyfr atebion wedi'i gasglu ddychwelyd i leoliad yr arholiad.

3.10

Rhaid i ymgeiswyr sicrhau eu bod yn mynd â'u Cerdyn Adnabod i leoliad yr arholiad bob amser a'i ddangos yn glir ar y ddesg yn ystod yr arholiad. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i beidio â phrosesu marciau os na chardarnhawyd hunaniaeth yr ymgeisydd. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau slip presenoldeb yn llawn hefyd.

3.11

Rhaid i ymgeiswyr sicrhau nad ydynt yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o arfer annheg, lle maent yn gweithredu mewn ffordd a allai roi mantais nas caniateir iddynt hwy eu hunain, neu i eraill.

3.12

Dim ond cymhorthion a ganiateir ar gyfer eu harholiad y caiff ymgeiswyr fynd â hwy i leoliad yr arholiad. Rhaid i'r cymhorthion hyn (e.e. pensiliau, beiros) gael eu cludo mewn cas bensiliau clir a thryloyw neu "poly pocket" a archwilir wrth gyrraedd lleoliad yr arholiad.

3.13

Rhaid i ymgeiswyr adael eu cotiau, bagiau ac eitemau tebyg y tu allan i leoliad yr arholiad. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol na wnaiff y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw eitem a gollir neu a ddygir.

3.14

Ni chaniateir dyfeisiadau electronig yn yr ystafelloedd arholi (mae hyn yn cynnwys y brif ystafell arholi ac unrhyw ystafell arall y mae gan yr ymgeisydd fynediad iddi, gan gynnwys toiledau cyhoeddus) oni nodir fel arall yng nghyfarwyddiadau'r papur arholiad. Tybir bod cael eich dal â dyfais electronig nas caniateir gan gyfarwyddyd yr arholiad yn eich meddiant, a lle nad oes tystiolaeth bod y ddyfais wedi'i defnyddio yn drosedd yn erbyn y rheoliadau arholi. 

3.15

Ni chaiff ymgeiswyr ddechrau ysgrifennu, heblaw am gwblhau'r manylion adnabod ar y slip presenoldeb a'r llyfr atebion, tan iddynt gael caniatâd y Goruchwyliwr i wneud hynny.

3.16

Dim ond y deunydd ysgrifennu swyddogol a ddarperir a gaiff ei ddefnyddio gan ymgeiswyr - dylid gwneud unrhyw nodiadau ar y deunydd ysgrifennu a ddarperir a'i gyflwyno gyda'r llyfr atebion wedi'i gwblhau. Ni ellir mynd ag unrhyw lyfr atebion, nodiadau na deunydd ysgrifennu swyddogol o'r lleoliad. Ni chaiff ymgeiswyr feddu ar, na defnyddio, unrhyw lyfr, llawysgrif, cyfrifiannell electronig, nac unrhyw gymhorthyn arall nas caniateir yn benodol yng nghyfarwyddyd y papur arholiad, yn yr ystafell arholi. Dim ond cyfrifianellau'r Brifysgol a ganiateir oni nodir fel arall yng nghyfarwyddyd y Coleg ac ni ddylent gynnwys unrhyw ddata na rhaglen a gofnodwyd gan ddefnyddiwr ac ni ddylai fod modd cyfathrebu'n electronig gyda hwy. 

3.17

Rhaid i ymgeiswyr ymddwyn mewn modd urddasol a pharchu buddiannau ymgeiswyr eraill bob amser.

3.18

Hysbysir ymgeiswyr yr amheuir eu bod wedi ymwneud ag arfer annheg neu wedi helpu ymgeisydd arall, yn groes i'r rheoliadau arholiadau, mewn ysgrifen, y cyflwynir adroddiad ar y digwyddiad i'r Goruchwyliwr Asesu, ac y gellir cymryd camau pellach yn eu herbyn. Fodd bynnag, caniateir i'r ymgeiswyr barhau yn yr arholiad dan sylw, ac arholiadau dilynol, heb ragfarnu unrhyw benderfyniad y gellir ei wneud wedi hynny.

3.19

Bydd ymgeiswyr y gwelwyd eu bod yn ymddwyn yn groes i'r rheoliadau arholi, a lle tybir bod eu hymddygiad yn yr arholiad yn annerbyniol, yn cael rhybudd ysgrifenedig ffurfiol, oherwydd y posibiliad bod eu gweithredoedd wedi tynnu sylw ymgeiswyr eraill er anfantais i'r ymgeiswyr hynny. Cânt eu rhybuddio, os byddant yn parhau i aflonyddu ac ymddwyn mewn modd sy'n debygol o amharu ar ymgeiswyr eraill ymhellach, y bydd angen iddynt adael y lleoliad ar unwaith. Ni chaiff ymgeiswyr o'r fath ddod yn ôl i mewn i'r arholiad a chaiff y Goruchwyliwr Asesu ei hysbysu am y digwyddiad.

3.20

Rhaid i ymgeiswyr roi'r gorau i ysgrifennu ar unwaith pan ddywedir wrthynt am wneud hynny ar ddiwedd yr arholiad. Y Prif Oruchwyliwr fydd yn penderfynu pryd y daw'r arholiad i ben.

3.21

Ar ddiwedd yr arholiad, rhaid i ymgeiswyr aros yn dawel yn eu seddau tan fod yr holl lyfrau atebion wedi'u casglu a than fod y Prif Oruchwyliwr yn rhoi caniatâd iddynt adael.