Swansea University

2. Gweithdrefnau Arholiadau

2.1

Caiff holl arholiadau'r Brifysgol, gan gynnwys arholiadau atodol, eu sefyll yn Abertawe. Bydd tri chyfnod arholi swyddogol, sef ym mis Ionawr (diwedd y semester cyntaf), mis Mai/ Mehefin (diwedd y sesiwn) a mis Awst (arholiadau atodol).

2.2

Rhoddir yr wybodaeth ganlynol i bob ymgeisydd:

  • Y dulliau asesu sydd i'w defnyddio ar gyfer pob modiwl gan gynnwys y pwysiad ar y gwahanol elfennau asesu;
  • Dyddiadau'r cyfnod arholi;
  • Yr amserlenni ar gyfer arholiadau ffurfiol a chyflwyno gwaith arall a asesir, yn cynnwys dyddiad, amser, lleoliad a hyd yr arholiad;
  • Rheoliadau sy'n ymwneud ag ymddygiad mewn lleoliadau arholi;
  • Gwybodaeth am y weithdrefn i'w dilyn pe bai honiadau o arfer annheg yn codi;
  • Y gweithdrefnau a gymeradwyir gan y Brifysgol ar gyfer rhyddhau marciau/graddau a'r canlyniadau terfynol;
  • Gwybodaeth am Weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd a Gweithdrefn Apeliadau Academaidd y Brifysgol;
  • Y weithdrefn ar gyfer ystyried amgylchiadau personol eithriadol, fel y'u hamlinellir yn y Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu.

2.3

Bydd y Brifysgol yn hysbysu myfyrwyr am ddyddiadau'r cyfnodau arholi swyddogol ar ddechrau pob sesiwn academaidd, a rhoddir amserlenni ar gyfer arholiadau penodol i fyfyrwyr o leiaf pedair wythnos ymlaen llaw (yn amodol ar 2.4 isod).

2.4

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i newid amserlenni Arholi ar fyr rybudd er mwyn ymateb i ddigwyddiadau nas rhagwelwyd (megis y tywydd, neu broblem gyda lleoliad neu offer). Hysbysir pob ymgeisydd y mae'r fath newidiadau yn effeithio arno cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl.

2.5

Mae’r Brifysgol yn cadw'r hawl i beidio â phrosesu marciau os na chadarnhawyd hunaniaeth yr ymgeisydd.