Swansea University

13. Goruchwylio

13.1

Penodir Prif Oruchwyliwr ar gyfer pob lleoliad, a fydd yn gyfrifol yn gyffredinol am y lleoliad. Mae pob Goruchwyliwr Cynorthwyol yn atebol iddo.

13.2

Y Prif Oruchwyliwr fydd yn gyfrifol am ddirprwyo'r priod dasgau yn cynnwys dyrannu'r rhannau o'r lleoliad i'w harsylwi a gofalu amdanynt.

13.3

Y Prif Oruchwyliwr (neu ddirprwy ar ei ran) fydd yn gyfrifol am ddarllen y cyhoeddiadau priodol ar ddechrau'r arholiad.

13.4

Bydd Goruchwylwyr Cynorthwyol ar gael i gynorthwyo'r Prif Oruchwyliwr yn y dasg o baratoi pob lleoliad. Gan fod hyn yn galw am gryn ofal a sylw, mae'n hanfodol bod pob Goruchwyliwr yn brydlon, ac yn cyrraedd y lleoliad o leiaf TRI DEG munud cyn dechrau'r arholiad.

Cyn Dechrau Arholiad
13.5

Bydd y Swyddfa Arholiadau yn rhoi rhestr i'r Prif Oruchwyliwr a Swyddog Arholiadau'r Coleg o'r ymgeiswyr hynny sy'n sefyll arholiadau mewn mannau eraill (h.y. y rhai y gwnaed darpariaeth benodol ar eu cyfer).

13.6

Bydd y Prif Oruchwyliwr yn casglu'r papurau arholiad, y cynlluniau eistedd a deunydd arall o'r Swyddfa Arholiadau o leiaf tri deg munud cyn bod yr arholiad yn dechrau. Ar gyfer arholiadau a gynhelir mewn lleoliad oddi ar y Campws (e.e. y Neuadd Chwaraeon), bydd cynrychiolydd o'r Swyddfa Arholiadau yn mynd â'r papurau arholiad yno'n uniongyrchol.

13.7

Dosbarthir papurau arholiad yn unol â'r trefniadau eistedd a ddarparwyd ar gyfer pob ystafell arholi. Rhaid i oruchwylwyr sicrhau bod gan bob desg a neilltuwyd lyfrau atebion, slipiau presenoldeb, labeli, dolennau cysylltu, a'r papurau cwestiynau priodol, ynghyd ag unrhyw ddeunydd arall yn unol â'r cyfarwyddyd. Rhaid cymryd gofal arbennig i sicrhau y cydymffurfir â'r cyfarwyddyd o ran y defnydd o gyfrifianellau, geiriaduron ac ati.

13.8

Caiff ymgeiswyr fynd i mewn i'r lleoliad ychydig funudau yn gynnar fel eu bod yn gallu bod yn eu seddau erbyn yr amser a drefnwyd ar gyfer dechrau'r arholiad cyhyd â bod yr ystafell yn hollol barod. Gan y gall hyn amrywio'n sylweddol gan ddibynnu ar nifer yr ymgeiswyr, bydd y Prif Oruchwyliwr yn penderfynu pryd y gall myfyrwyr fynd i mewn i'r lleoliad.

13.9

Pan fydd yr ymgeiswyr wedi eistedd, dywedir wrthynt am sicrhau eu bod yn eistedd wrth y ddesg briodol a bod ganddynt y papur cwestiynau cywir. Dywedir wrthynt am ddarllen yr holl gyfarwyddiadau ar glawr y llyfr arholi a chwblhau pob adran, a hefyd am ddarllen y cyfarwyddiadau ar y papur cwestiynau. Cânt eu rhybuddio am ganlyniadau defnyddio unrhyw arfer annheg a'u hatgoffa bod mynd â llyfrau, nodiadau a phapurau nas awdurdodwyd gyda hwy i'w desgiau yn dramgwydd, a bod cyfathrebu (drwy siarad neu drwy ddulliau eraill) ag ymgeiswyr eraill yn dramgwydd hefyd. Cânt eu hatgoffa hefyd i beidio â chymryd tudalennau allan o lyfrau atebion arholiadau ar gyfer gwneud nodiadau bras, a rhoddir cyfarwyddiadau iddynt ar sut i fynd i'r man ymgynnull pe bai'r larwm dân yn canu, ac fe'u hysbysir am leoliad y man ymgynnull.

Dechrau'r Arholiad
13.10

Caniateir i ymgeiswyr ymgartrefu a chwblhau eu slipiau presenoldeb a chlawr eu papur atebion. Yna dechreuir yr arholiad yn ffurfiol drwy wneud cyhoeddiad megis "Gallwch ddechrau ysgrifennu nawr".

Yn Ystod yr Arholiad
13.11

Caiff slipiau presenoldeb eu casglu yn drefnus ar yr un pryd, mewn grwpiau sy'n cyfateb i bob modiwl/papur arholiad. Wrth gasglu pob slip presenoldeb, dylai'r Goruchwyliwr gadarnhau enw'r ymgeisydd o gymharu â cherdyn adnabod yr ymgeisydd, a sicrhau bod y cod modiwl, y dyddiad a'r lleoliad cywir wedi'u nodi'n gywir ar y slip. Yna caiff y slipiau eu gwirio yn erbyn y rhestr swyddogol o ymgeiswyr a ddarparwyd ar gyfer yr arholiad, a chofnodir pwy oedd yn bresennol a phwy oedd yn absennol. Dylid cysylltu â'r Swyddfa Arholiadau ar unwaith ynghylch unrhyw ymgeisydd sy'n mynd i arholiad ond nad yw ei enw yn ymddangos ar y rhestr bresenoldeb.

13.12

Mae'n ofyniad gan y Senedd bod yr aelod o staff sy'n gyfrifol am bapur cwestiynau arholiad penodol, neu ddirprwy iddo, yn ymweld â phob ystafell lle mae'r arholiad hwnnw'n cael ei gynnal, yn ystod hanner awr gyntaf y sesiwn yn ddelfrydol. Diben yr ymweliad yw ateb unrhyw ymholiadau gan yr ymgeiswyr, a sicrhau bod y Goruchwylwyr yn gyfarwydd ag unrhyw ofynion arbennig. Bydd arholwyr hefyd yn rhoi gwybodaeth fanwl i'r Goruchwylwyr ynglŷn â sut y gellir cysylltu â hwy yn ddiweddarach, pe bai ymholiadau'n codi ynglŷn â'r papurau, a byddant yn sicrhau eu bod ar gael yn y fan honno drwy gydol cyfnod yr arholiad.

13.13

Ar gyfer pob papur a gaiff ei sefyll mewn ystafell arholi, rhaid nodi'r teitl a nifer yr ymgeiswyr ar y ffurflen oruchwylio a ddarperir. Rhaid gwirio nifer yr ymgeiswyr sy'n bresennol ar gyfer pob arholiad drwy gymharu nifer y slipiau presenoldeb ag enwau'r sawl y nodwyd eu bod yn bresennol ar y gofrestr.

13.14

Ni chaniateir i unrhyw ymgeisydd fynd i mewn i'r ystafell 30 munud ar ôl dechrau'r arholiad, ac ni all unrhyw ymgeisydd adael yr ystafell tan 45 munud ar ôl dechrau'r arholiad.

13.15

Ni chaniateir i fyfyrwyr adael y neuadd arholi o fewn y pymtheng munud olaf o’r arholiad.

Camau Gweithredu yn Ystod Digwyddiadau Amrywiol
13.16

Bydd y Prif Oruchwyliwr yn rhoi gwybod yn dawel, yn ddelfrydol yng ngŵydd tyst, i unrhyw ymgeisydd yr amheuir ei fod/bod yn cymryd rhan mewn unrhyw arfer annheg neu'n cynorthwyo ymgeiswyr eraill, y cyflwynir adroddiad ar yr amgylchiadau i'r Goruchwyliwr Asesu a Swyddog Arholiadau'r Brifysgol. Yna bydd y Prif Oruchwyliwr yn rhoi Nodyn Rhybudd Myfyriwr i'r ymgeisydd. Caniateir i ymgeiswyr sy'n cael rhybudd o'r fath barhau yn yr arholiad dan sylw ac arholiadau dilynol heb ragfarnu unrhyw benderfyniad y gellir ei wneud wedi hynny. Lle y bo'n briodol, bydd y Prif Oruchwyliwr yn cadw'r holl dystiolaeth sy'n ymwneud â'r arfer annheg a amheuir.

12.17

Os yw ymgeisydd, ym marn Goruchwyliwr, yn achosi aflonyddwch neu os gwelwyd ei fod yn gweithredu'n groes i'r rheoliadau, e.e. yn siarad neu'n cyfathrebu ag ymgeisydd arall yn yr arholiad, caiff ei rybuddio. Os yw'r ymgeisydd yn parhau i achosi aflonyddwch neu'n parhau i weithredu'n groes i'r rheoliadau, bydd yn ofynnol iddo adael y lleoliad, a bydd yn cael Nodyn Rhybudd Myfyriwr. Ni chaiff yr ymgeisydd ddod yn ôl i mewn i'r arholiad hwnnw a chaiff y Goruchwyliwr Asesu ei hysbysu am y digwyddiad.

13.18

Rhaid nodi unrhyw arfer annheg a amheuir neu unrhyw ymddygiad aflonyddgar ar y Ffurflen Adroddiad Arholiad briodol.

13.19

Os bydd aflonyddwch (er enghraifft larwm yn canu'n barhaus) yn digwydd ar ôl dechrau'r arholiad, rhaid i'r Prif Oruchwyliwr ddweud wrth ymgeiswyr am adael ystafell yr arholiad mewn modd trefnus gan adael eu papurau arholiad a'u llyfrau atebion ar eu desgiau, ac i beidio â thrafod y papur arholiad gydag ymgeiswyr eraill. Dylai ymgeiswyr ymgynnull yn y man ymgynnull dynodedig ac aros am gyfarwyddyd pellach. Dylai'r Prif Oruchwyliwr gymryd pob cam posibl i sicrhau diogelwch yr ystafell. (Mae Taflen Gyfarwyddyd ar gael ar ddesg y Prif Oruchwyliwr ym mhob ystafell arholiad sy'n nodi manylion y man ymgynnull).

13.20

Yn ystod bob rhan o'r arholiad, bydd gan y Goruchwyliwr yr hawl i wahardd pawb o'r ystafell heblaw am swyddogion y Brifysgol a'r ymgeiswyr sy'n sefyll yr arholiad a bydd yn atal unrhyw gyfathrebu gan yr ymgeiswyr naill ai ymysg ei gilydd neu ag unrhyw unigolyn arall.

Ar Ddiwedd yr Arholiad
13.21

Ar ddiwedd y cyfnod priodol, gofynnir yn ffurfiol i'r ymgeiswyr roi'r gorau i ysgrifennu. Bydd y Prif Oruchwyliwr yn eu cyfarwyddo i sicrhau:

  • bod eu henwau yn ymddangos ar bob llyfr atebion a ddefnyddir, a bod cornel chwith uchaf llyfrau wedi'u selio er mwyn sicrhau anhysbysedd;
  • bod pob llyfr atebion a ddefnyddir, ynghyd ag unrhyw ddeunydd arall, wedi'u rhwymo wrth ei gilydd yn ddiogel gyda tagiau trysorlys a ddarperir;
  • eu bod yn gadael pob llyfr atebion ar eu desgiau;
  • bod yn rhaid iddynt barhau i eistedd yn dawel hyd nes y bydd pob llyfr atebion wedi'i gasglu a bod y Prif Oruchwyliwr yn cyhoeddi y gallant adael lleoliad yr arholiad.

13.22

Unwaith y bydd yr ystafell yn wag, dim ond y Goruchwylwyr ac, os oes angen, y Goruchwyliwr Asesu, neu gynrychiolydd y Swyddfa Arholiadau, fydd yn cael bod yn yr ystafell.

13.23

Dylid cyfrif nifer y llyfrau atebion ym mhob grŵp, a gwirio nifer y llyfrau atebion o gymharu â nifer yr ymgeiswyr a nodwyd yn flaenorol ar y ffurflen oruchwylio. Dim ond ar ôl sicrhau bod pob llyfr atebion wedi'i gyfrif yn gywir y dylai'r Prif Oruchwyliwr lofnodi'r ffurflen oruchwylio.

Casglu Llyfrau Atebion
13.24

Gall Arholwyr (neu gynrychiolwyr eu Coleg) gasglu'r llyfrau atebion o'r ystafell arholi er mwyn eu marcio. Rhaid i bob unigolyn sy'n casglu'r llyfrau atebion ddangos prawf adnabod a llofnodi'r ffurflen oruchwylio ar gyfer y llyfrau ateb a gasglwyd. Ni chaniateir i fyfyrwyr ôl-raddedig sy'n gweithredu ar ran aelodau staff academaidd gasglu llyfrau atebion a gwblhawyd.

Llyfrau Atebion nas Casglwyd gan Arholwyr neu Gynrychiolwyr eu Coleg
13.25

Rhaid dychwelyd pob llyfr atebion nas casglwyd (ynghyd â phapurau cwestiynau nas defnyddiwyd), ynghyd â:

  • pob slip presenoldeb
  • pob rhestr ymgeiswyr
  • y ffurflenni goruchwylio

i'r Swyddfa Arholiadau.