Swansea University

12. Addasiadau i Drefniadau Arholi/Asesu

12.1

Bydd y Brifysgol yn gwneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr sydd â gofynion penodol, yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth sydd mewn grym.

12.2

Bydd myfyrwyr a aseswyd ac a gofrestrwyd fel rhai y mae angen darpariaeth benodol arnynt yn cael eu cyfeirio at sylw'r Swyddfa Arholiadau gan Wasanaethau Lles y Brifysgol. Bydd Gwasanaethau Lles yn gwneud argymhellion i'r Swyddfa Arholiadau o ran y ddarpariaeth sydd i'w gwneud ar gyfer pob myfyriwr o'r fath.

12.3

Gall aelodau staff academaidd hefyd ofyn am gymorth yn uniongyrchol gan y Swyddfa Arholiadau mewn perthynas ag ymgeiswyr sy'n wynebu problemau neu anawsterau (meddygol neu fel arall) a allai olygu bod angen gwneud darpariaeth benodol ar eu cyfer. Caiff achosion myfyrwyr o'r fath eu hasesu ar sail unigol.

12.4

Os oes angen, bydd y Swyddfa Arholiadau'n trefnu bod fersiynau braille o bapurau cwestiynau yn cael eu paratoi ar gyfer myfyrwyr sydd â nam ar eu golwg. Rhaid cyflwyno'r papurau arholiad i'r Swyddfa Arholiadau o leiaf chwe wythnos cyn cyfnod yr arholiadau er mwyn eu trawsgrifio.

12.5

Rhaid i bob ymgeisydd sy'n gwneud cais am ddarpariaeth benodol sicrhau ei fod wedi hysbysu Swyddog Arholiadau eu Coleg am ei drefniadau.