Swansea University

Polisi Safoni (gan gynnwys Marcio Dwbl)

Polisi Safoni (gan gynnwys Marcio Dwbl)

1. Polisi Safoni ar gyfer pob Rhaglen a Modiwl a Addysgir

Safoni yw'r broses o sicrhau bod asesiadau wedi'u marcio mewn modd academaidd cadarn gan gyfeirio at feini prawf marcio a gytunwyd. Mae'r Brifysgol yn derbyn amrywiaeth o ran arferion safoni trwy gydnabod gofynion amrywiol y disgyblaethau gwahanol ac anghenion gwahanol fathau amrywiol o ddeunydd a asesir. Dylai Colegau ddewis yr arferion mwyaf addas ar gyfer eu rhaglenni o'r modelau safoni, gan ddefnyddio meini prawf a gytunwyd. Amlygir y dulliau sydd ar gael i'w dewis islaw.

Mae’r arferion safoni sydd ar waith o fewn y Brifysgol wedi eu seilio ar yr egwyddorion cyffredinol canlynol. Dylai arferion safoni:

 • ceisio sicrhau cywirdeb a thegwch;
 • bod yn addas ac yn dderbyniol i’r ddisgyblaeth a addysgir;
 • bod yn addas i’r deunydd sy’n cael ei asesu;
 • bod yn addas i’r dull asesu a ddefnyddir;
 • bod yn glir yn yr adborth a ddarperir i fyfyrwyr. Dylai hyn fod ar ffurf sylwadau electronig gan y ddau farciwr naill ai ar y darn o waith a aseswyd neu ynteu ar ddalen flaen ar wahân. Bydd angen i'r Arholwr Allanol gyfeirio at hyn wrth gyflawni ei waith.

Dylai'r dull safoni a ddewisir gael ei gofnodi a'i gyhoeddi, bod yn ffurfiol, a chael ei gadarnhau neu ei newid yn rhan o adolygiadau rheolaidd y rhaglen neu'r modiwl. Dylai cynigion ar gyfer rhaglenni a modiwlau newydd nodi, yn rhan o'u datganiadau ar asesu, y trefniadau ar gyfer safoni arholiadau a gwaith a asesir. Dylid cyhoeddi manylion y dull cysoni fel ei fod yn glir i staff a myfyrwyr.

Mae’r polisi safoni yn berthnasol i bob agwedd ar asesu myfyrwyr sy’n cyfrannu i ddyfarnu, neu ddosbarth terfynol dyfarniad, gan gynnwys:

 • arholiadau confensiynol,
 • gwaith cwrs wedi’i asesu’n ffurfio, megis prosiectau neu draethodau hir,
 • gwaith labordy neu waith ymarferol arall.

Lle mae modiwl yn cynnwys mwy nag un dull asesu (e.e. yn cynnwys asesu parhaus a/neu waith ymarferol a/neu arholiadau ysgrifenedig ffurfiol) bydd raid i’r prif ddull asesu gael ei safoni.

Ar bob lefel arall nad yw'n cyfrannu at y dyfarniad terfynol, isafswm y safoni y mae'n rhaid ei wneud yw safoni gwaith sydd wedi methu a gwaith sy’n agos at y ffin ar gyfer methiant a oddefir (y ffin yw 30% ar gyfer modiwlau israddedig a 40% ar gyfer modiwlau ôl-raddedig a addysgir/lefel 7).

2. Eithriadau o’r Polisi

Lle bydd y dulliau asesu wedi eu hawtomeiddio (h.y. mae’r atebion yn cael eu darllen gan beiriant neu’n optegol), neu mewn asesiadau meintiol lle bydd atebion delfrydol ar gael i’r marciwr, bydd yr asesiadau hyn wedi eu heithrio o’r polisi hwn.

3. Modelau Safoni

Bydd disgwyl i Golegau ddefnyddio un o’r dulliau safoni a nodir islaw, a hefyd bydd disgwyl iddynt gyflawni prawf rhifyddol er mwyn sicrhau bod yr adio a’r trawsgrifio’n gywir.  (Dylid nodi y gall y dull safoni amrywio yn ôl natur yr asesiad.)

a. Marcio Cyffredinol Dwbl-ddall ar gyfer y garfan gyfan

Nid yw’r marciwr cyntaf yn gwneud unrhyw nodiadau ar y gwaith sy’n cael ei farcio ac mae’r ail farciwr yn archwilio’r sgript/ traethawd hir/ dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd fel y’i cyflwynwyd gan y myfyriwr. Mae’r ddau arholwr yn cofnodi eu marciau a’u hadborth ar wahân ac yna’n cymharu’r marciau ac yn datrys gwahaniaethau i gynhyrchu marc y cytunwyd arno. Dim ond wedyn y ceir rhyddhau'r marc a gytunwyd ac adborth y ddau farciwr.

b. Marcio Dwbl Cyffredinol heb fod yn ddall ar gyfer y garfan gyfan

Mae'r marciwr cyntaf yn darparu adborth ar yr asesiad i'r myfyriwr, ac mae'r ail farciwr yn asesu'r gwaith yng ngoleuni'r wybodaeth honno. Ni ddatgelir unrhyw farciau; neu caiff marciau, er enghraifft, eu hysgrifennu ar glawr cefn llyfr arholiad. Efallai bydd gofyn i ail farcwyr beidio ag ystyried y marciau cyntaf wrth bennu eu marciau eu hunain, neu efallai y cânt eu cynghori i beidio â gwneud hynny; a bydd gofyn iddynt ddatrys gwahaniaethau mewn marciau ym mhob achos neu o fewn rhychwantau’n rhan o’u dyletswyddau ail-farcio. Mae sylwadau ysgrifenedig yr arholwr cyntaf yn gwneud ail-farcio’n haws drwy roi canllaw i’r ail farciwr.

c. Safoni ar gyfer y garfan gyfan er mwyn gwirio neu archwilio'r marcio

Mae'r marciwr cyntaf yn darparu adborth i'r myfyriwr ac yn rhoi marc. Rôl yr ail farciwr yw gwirio bod y marcio cyntaf wed ei wneud yn gywir, bod y cynlluniau marcio wedi eu defnyddio’n gywir, a bod y marc terfynol yn gywir o ran rhifyddeg. Mae’r marciwr cyntaf yn gadael llwybr clir i’w archwilio. Diben yr ail farcio yw gwirio safonau’r gwaith i gyd a gellir ei estyn i adolygu neu ail-farcio gwaith dethol yn drwyadl, e.e. methiannau, marciau yn union o dan ffin gwaelod dosbarth, neu farciau dosbarth cyntaf.

d. Safoni trwy ystyried sampl o'r garfan

Mae’r ail farciwr yn samplo gwaith sydd eisoes wedi ei farcio, gyda'r adborth a’r marciau yno hefyd, i wirio safonau cyffredinol. Gellir defnyddio hyn lle mae’r marcwyr cyntaf yn llai profiadol, lle mae nifer o farcwyr cyntaf a gallai cysondeb fod yn broblem, neu lle disgwylir, neu gwelir, patrymau perfformiad annisgwyl. Gall hyn arwain at farcio helaethach os cyfyd problemau. Gall yr ail farciwr fod yn ganolwr mewn achosion o’r fath neu gall fod yn gyfrifol am roi gwybod i’r arholwr neu arholwyr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am y modiwl. Argymhellir y dylid tynnu'r sampl ar gyfer ail-farcio o asesiadau methu, ar y ffin, ychydig o dan ffin isaf dosbarth, a dosbarth cyntaf. Gweler y canllawiau ar gyfer y sampl sydd i'w gyflwyno i'r Arholwr Allanol i weld y fath o sampl yr argymhellir iddo gael ei ddefnyddio at ddibenion safoni (gweler y Cod Ymarfer ar gyfer Arholi Allanol).

e. Safoni Rhannol

Gall unrhyw un o’r dulliau uchod gael ei ddefnyddio i fathau penodol o farciau, e.e. methiannau, marciau dosbarth cyntaf neu rai ffiniol.

4. Datrys Gwahaniaethau Rhwng Marcwyr (Trydydd marciwr)

Pa ddull bynnag a ddefnyddir ar gyfer safoni rhaid bod dull o ddatrys gwahaniaethau rhwng marcwyr. Mae'r rhain fel a ganlyn:

 • trafod a negodi pob gwahaniaeth gan y ddau farciwr;
 • trafod a negodi gwahaniaethau penodol gan y marcwyr e.e. gwahaniaethau mawr, methiannau, marciau dosbarth cyntaf, marciau ffiniol neu wahaniaethau ar draws dosbarthiadau gradd. Os defnyddir maen prawf maint dylid cytuno ar ei werth neu rychwant gwerthoedd a’u nodi;
 • cymryd cymedr gwahanol farciau; gellir gwneud hyn ar gyfer pob gwahaniaeth, ar gyfer gwahaniaethau cymharol fach neu wahaniaethau o fewn dosbarth gradd, neu lle mae’r ddau farc yn amlwg yn uwch neu’n is na’r llinell llwyddo-methu neu’n uwch neu’n is na’r ffiniau ar gyfer llwyddiannau digolledol. Argymhellir lle bydd gwahaniaethau o boptu ffiniau allweddol y dylid datrys y gwahaniaethau drwy drafod;
 • mynd at drydydd marciwr. Dylai hwn fod yn farciwr mewnol ychwanegol.

Ni ellir gadael y gwahaniaeth rhwng marcwyr heb ei ddatrys.

5. Rôl yr Arholwr Allanol o ran Safoni

Ni ddylai Arholwyr Allanol, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig a addysgir, ond goruchwylio'r broses safoni; NI ddylent weithredu fel ail farcwyr neu safonwyr eu hunain. Dylai Colegau benodi trydydd marciwr os bydd anghydfod, neu fynd y tu allan i'r Coleg neu'r Brifysgol i benodi ail farciwr am waith dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd os oes angen. Cyfrifoldeb y Coleg yw nodi unrhyw anhawster a allai godi o ran ailfarcio gwaith dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn gynnar, a rhaid iddynt sicrhau bod unrhyw unigolyn a benodir i ailfarcio sy'n allanol i'r Coleg wedi derbyn yr hyfforddiant priodol, ac wedi derbyn y meini prawf perthnasol ar gyfer marcio. (Gweler y rheoliadau perthnasol ar gyfer Graddau Meistr Ôl-raddedig a Addysgir, Arholi dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd sydd ar gael yn y Canllaw Academaidd.)

6. Materion i'w hystyried gan Golegau wrth bennu eu harferion safoni

Lle bydd myfyrwyr yn dilyn modiwlau mewn Coleg arall, bydd y dulliau safoni a ddewisir ar gyfer yr asesu’n cael eu pennu gan y ddisgyblaeth. Bydd yr un arferion safoni yn berthnasol i bob myfyriwr sy’n dilyn yr un modiwl.

Rhaid darparu cynlluniau marcio addas ar gyfer asesu ar fodiwlau lle mae safoni ar waith. Disgwylir y bydd Arholwyr Allanol yn gweld nid yn unig y papurau arholi drafft a'r mathau eraill o asesu sydd fel arfer yn dod o dan eu cylch gwaith o ran y cyngor a ddarperir ganddynt, ond hefyd y cynlluniau marcio ar gyfer y fath asesiadau. Lle mae gwaith myfyrwyr yn cael ei ddwbl-farcio, dylai'r marciwr cyntaf a'r ail farciwr dderbyn yr un wybodaeth a chyfarwyddyd o ran eu marcio.

Dylai fod tystiolaeth glir bod safoni wedi digwydd ar ffurf adborth clir i fyfyrwyr oddi wrth y ddau farciwr, naill ai wedi'i ychwanegu'n uniongyrchol i'r darn o waith a aseswyd, neu ynteu ar ddalen adborth ar wahân.

Dylai Colegau gadw mewn cof yr wybodaeth sydd ei hangen i roi sicrwydd bod safonau ansawdd yn cael eu cynnal dan y cynlluniau safoni a ddefnyddir ganddynt. Dylai Pwyllgorau Dysgu ac Addysgu'r Colegau sicrhau bod monitro priodol yn digwydd o ran y safoni a wneir.

Dylai Colegau sicrhau bodloni safonau ansawdd dysgu boddhaol wrth ddewis marcwyr (er enghraifft, dylai myfyrwyr ôl-raddedig gael eu mentora gan aelod o'r staff academaidd a fydd yn goruchwylio'r broses farcio, yn unol â Chanllawiau'r Senedd - gweler y Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil sydd i'w cael yn adran Rheoliadau Eraill y Brifysgol o'r Canllaw Academaidd arlein).

Lle cynorthwyir aelodau amser llawn y staff academaidd (neu unigolion cyfatebol) gan bobl eraill (er enghraifft myfyrwyr ôl-raddedig, cynorthwywyr ymchwil neu ddarlithwyr allanol) mewn cynlluniau safonol, y staff academaidd amser llawn (neu'r unigolion cyfatebol) fydd yn bennaf gyfrifol am ymgymryd â'r cyfrifoldebau marcio a safoni. Lle nad yw marcwyr yn staff academaidd amser llawn, dylid neilltuo cyfrifoldebau iddynt sy'n gydnaws â'u profiad a'u gallu.

Dylid pennu'r broses safoni ar gyfer yr asesu o fewn modiwl penodol, a dylai fod yn benodol i'r ddisgyblaeth. Dylai'r Coleg sy'n cymeradwyo modiwl gymeradwyo'r trefniadau safoni hefyd.

7. Meini Prawf ar gyfer Dewis Cynllun Safoni

Dyma'r meini prawf y dylid eu hystyried wrth bennu cynlluniau safoni addas:

Natur y deunydd sydd i'w asesu
 • a yw'r deunydd yn ansoddol neu'n feintiol;
 • a yw marcio'n gofyn am farn yr arholwr, neu ond gwirio ffeithiau gwrthrychol;
 • a yw'r deunydd yn cael ei gyflwyno mewn traethodau neu atebion rhifyddol;
 • a yw'r cwestiynau a'r atebion wedi'u strwythuro, neu heb eu strwythuro;
 • a yw'r cwestiynau'n rhai amlddewis neu agored;
 • a yw'r asesu'n ymwneud â chwestiynau byr penodol neu â chwestiynau sy'n delio â maes eang.
Lefel astudio'r modiwl

Mae pwysigrwydd ail farn wrthrychol yn cynyddu ar gyfer unrhyw asesu sy'n cyfrannu at ddosbarth y radd derfynol neu lefel y cymhwyster, er enghraifft o ran rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Adnoddau

Argaeledd staff i fod yn farcwyr; nifer y myfyrwyr; terfynau amser.

Natur yr asesu

Arholi traddodiadol; gwaith arall megis traethodau, astudiaethau achos, sesiynau ymarferol, sesiynau llafar, cyflwyniadau, gwaith unigol, a gwaith grŵp.

Y normau ar gyfer y ddisgyblaeth

Gan gyfeirio at ddatganiad meincnodi'r pwnc a'r arfer 'normal' yn yr un pwnc mewn sefydliadau eraill.

8. Pennu'r Safonau Isaf sy'n Dderbyniol

Er nad yw'n briodol i'r Brifysgol osod safonau cul eu diffiniad ar gyfer arfer safoni, dylid mabwysiadu rhai safonau cyffredinol fel isafbwynt am yr hyn sy'n dderbyniol, sef:

Dylai penderfyniadau ar arferion safoni a gymerir gan, neu a gymeradwyir gan, Golegau wrth iddynt gymeradwyo modiwlau fod yn ffurfiol ac yn cael eu cofnodi, a dylent ymwneud â'r meini prawf a amlygwyd uchod;

Dylai’r arferion safoni sydd ar waith o fewn y Brifysgol fod wedi eu seilio ar yr egwyddorion cyffredinol canlynol. Dylent

 • ceisio sicrhau cywirdeb a thegwch
 • bod yn addas ac yn dderbyniol i’r ddisgyblaeth a addysgir
 • bod yn addas i’r deunydd sy’n cael ei asesu
 • bod yn addas i’r dull asesu a ddefnyddir
 • gadael tystiolaeth glir o'u defnydd.