Swansea University

7. Y Broses Uwchgyfeirio Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

7.1

Bydd myfyriwr sy'n absennol o gyfarfod goruchwylio neu gyfarfod ymgysylltu ag ymchwil yn destun proses uwchgyfeirio. Fe'i dyluniwyd i ail-ymgysylltu â myfyrwyr sydd wedi bod yn absennol o'u hastudiaethau i ddarganfod y rhesymau am yr absenoldeb ac i gynorthwyo myfyrwyr a allai fod yn profi anawsterau neu y gallai fod angen cefnogaeth benodol arnynt. Caiff y broses uwchgyfeirio ei dangos a'i hesbonio isod: 

  • Cam 0 – Myfyriwr wedi mynychu pob cyfarfod goruchwylio/ymgysylltu ag ymchwil mewn cyfnod o bedair wythnos.  
  • Cam 1 – Mae'r myfyriwr wedi methu cyfarfod(ydd) goruchwylio neu ymgysylltu ag ymchwil am bedair wythnos. Cysylltir â'r myfyriwr, caiff ei rybuddio am oblygiadau peidio â mynychu, a gofynnir iddo fynd i gyfarfod gyda'i Goleg. Caiff ei rybuddio y gallai peidio â chyfarfod fod yn ffactor mewn unrhyw benderfyniadau a wneir am ei ddyfodol fel myfyriwr os nad yw ei bresenoldeb yn gwella.  
  • Cam 2 – Yn dilyn Cam 1, mae'r myfyriwr wedi methu cyfarfod(ydd) goruchwylio neu ymgysylltu ag ymchwil am gyfnod o bedair wythnos pellach. Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr gwrdd â Chyfarwyddwyr Ymchwil ei Goleg. Os nad yw'r myfyriwr yn mynychu fel arfer bydd yn ofynnol iddo dynnu yn ôl. Os nad yw'r myfyriwr yn mynychu, mae'n bosibl y caniateir iddo barhau fel myfyriwr, yn ôl disgresiwn y Cyfarwyddwr Ymchwil, yn dibynnu ar ei esboniad a'i dystiolaeth ategol, os oes unrhyw rai.  
  • Cam 3 – Bydd methu â mynychu wedyn yn golygu y bydd gofyn i'r myfyriwr dynnu'n ôl ym mhob achos oni bai bod amgylchiadau eithriadol.  

Lle bo presenoldeb myfyriwr yn gwella, ni chysylltir ag ef oni bai ei fod yn gwaethygu unwaith eto. Mae pob cyfnod o bedair wythnos o bresenoldeb gwell yn golygu y bydd y myfyriwr yn disgyn un cam yn y broses uwchgyfeirio.  

< 6. Myfyrwyr ar Raglen Meistr Ymchwil (MRes) | 8.Adolygiad Terfynol >