Swansea University

5. Canllawiau Polisi i Golegau/Ysgolion

5.1 Mae staff Academaidd a Gweinyddol y Coleg/Ysgol yn gyfrifol am:

5.1.1

Atgoffa myfyrwyr o bwysigrwydd presenoldeb yn y sesiynau goruchwylio neu ymrwymiadau ymchwil;

5.1.2

Sicrhau bod yr wybodaeth, yr arweiniad a'r gweithdrefnau parthed y Polisi hwn ar gael i fyfyrwyr y Coleg/Ysgol; 

5.1.3

Cadw mewn cysylltiad â myfyrwyr ymchwil a threfnu a chofnodi presenoldeb myfyrwyr yn y sesiynau goruchwylio;

5.1.4

Defnyddio'r broses uwchgyfeirio os bydd myfyriwr yn absennol;

5.1.5

Cofnodi presenoldeb myfyrwyr yn unol â'r Polisi Presenoldeb Myfyrwyr ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil.

5.1.6

Darparu gwybodaeth, cyfarwyddyd a gweithdrefnau i fyfyrwyr am roi gwybod i'w Coleg/Ysgol am unrhyw absenoldeb dros dro a drefnir sy'n fwy na phum niwrnod gwaith, a fydd yn cael ei ystyried fel “cais ar gyfer absenoldeb dros dro o astudio.” “Absenoldeb dros dro o astudio” yw absenoldeb dros dro a gymeradwywyd gan y Coleg. Fel arfer, disgwylir y bydd myfyrwyr sy’n parhau â’u rhaglenni ôl-raddedig yn cael “cais ar gyfer absenoldeb dros dro o astudio” yn ystod y tymor. Caiff myfyrwyr, fodd bynnag, wneud cais am ganiatâd i fod yn absennol dros dro o astudio. Dylai'r Coleg ystyried y rheswm am y cais, hyd yr absenoldeb y gofynnir amdano ac effaith yr absenoldeb ar astudiaethau academaidd y myfyriwr. Dyma restr nad yw'n gynhwysfawr o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol fel arfer yn eu derbyn:  
  • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas neu ffrind agos.   
  • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr - sy'n gofyn bod y myfyriwr yn gadael y Brifysgol ar fyr rybudd.   
  • Cyfnod i ffwrdd o'r Brifysgol ar gyfer gwaith maes, ymchwil, neu gynadleddau.   
  • Gwasanaethu ar reithgor.   
  • Ymrwymiadau Chwaraeon a/neu gelfyddydol, fel arfer pan fydd y myfyriwr yn cymryd rhan ynddynt.  

Fel arfer rhaid darparu tystiolaeth i gadarnhau hyn. Os bydd myfyriwr yn profi anawsterau personol, ariannol neu feddygol sy'n effeithio ar ei allu i gyflawni'i astudiaethau, fel arfer disgwylir y cynghorir iddynt ohirio'u hastudiaethau. 

Y cyfnod hiraf y bydd absenoldeb a awdurdodwyd yn cael ei ganiatáu yw 60 diwrnod. Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt o Haen 4 y mae angen cyfnod absenoldeb hwy arnynt gysylltu â'u Goruchwyliwr cyn y gellir caniatáu amser ychwanegol. Fel arfer ni chaiff y cyfnod ymgeisyddiaeth ei estyn. Ar gyfer myfyrwyr Haen 4, ni ddylai’r cyfnod absenoldeb olygu y bydd angen mwy o amser arnynt i gwblhau eu rhaglen. Bydd angen i fyfyrwyr Haen 4 sy’n gofyn am gyfnod absenoldeb hwy ohirio eu hastudiaethau. 

Dylai myfyrwyr y mae angen iddynt ohirio eu hastudiaethau a/neu ymestyn eu hymgeisyddiaeth ymgynghori â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau. 

Lle rhoddir absenoldeb dros dro o astudio i fyfyriwr Haen 4, dylid rhoi gwybod i’r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol ar unwaith fel bod modd cofnodi hyn ar ffeil bresenoldeb y myfyriwr. 

5.1.7

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gwasanaeth Academaidd neu'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol; 

5.1.8

Cyfeirio unrhyw fyfyrwyr y nodir y gallai fod angen cefnogaeth ychwanegol arnynt at y Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr priodol. 

5.2 Mae Cyfarwyddwyr Ymchwil yn gyfrifol am:

5.2.1

Sicrhau bod staff y Coleg/Ysgol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran monitro presenoldeb, cofnodi data a phrosesau uwchgyfeirio'r Brifysgol; 

5.2.2

Sefydlu a chyhoeddi enwau'r cysylltiadau sydd â chyfrifoldeb am y dyletswyddau hyn yn y Coleg/Ysgol; 

5.2.3

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gwasanaethau Academaidd neu’r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol graffu ar y cofnodion; 

5.2.4

Sicrhau lefel briodol o fonitro a chofnodi ar gyfer pob myfyriwr. 

< 4. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr | 6. Myfyrwyr ar Raglen Meistr Ymchwil (MRes) >