Swansea University

4. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am:

4.1

Sicrhau eu bod yn deall ac yn cydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb; 

4.2

Mynychu pob sesiwn oruchwylio sy'n gysylltiedig â'u rhaglen;

4.3

Cadw mewn cysylltiad â'u goruchwyliwr a mynd i unrhyw gyfarfodydd a drefnir;

4.4

Rhoi gwybod i'w Coleg/Ysgol am unrhyw absenoldeb cynlluniedig dros dro os bydd hwnnw dros bum niwrnod gwaith, a fydd wedyn yn cael ei ystyried fel "absenoldeb dros dro o astudio." "Cais am absenoldeb dros dro o astudio" yw absenoldeb dros dro sydd wedi'i dderbyn gan y Coleg. Fel arfer, ni ddisgwylir caniatáu "absenoldeb dros dro o astudio" i fyfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni ôl-raddedig yn ystod y tymor.  Caiff myfyrwyr, fodd bynnag, wneud cais am ganiatâd i fod yn absennol dros dro o astudio. Dylai'r Coleg ystyried y rheswm am y cais, hyd yr absenoldeb y gofynnir amdano ac effaith yr absenoldeb ar astudiaethau academaidd y myfyriwr.  Dyma restr nad yw'n gynhwysfawr o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol fel arfer yn eu dilyn:  

  • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas neu ffrind agos.   
  • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr - sy'n gofyn bod y myfyriwr yn gadael y Brifysgol ar fyr rybudd.   
  • Cyfnod i ffwrdd o'r Brifysgol ar gyfer gwaith maes, ymchwil, neu gynadleddau.   
  • Gwasanaethu ar reithgor.   
  • Ymrwymiadau Chwaraeon a/neu gelfyddydol, fel arfer pan fydd y myfyriwr yn cymryd rhan ynddynt. 

Fel arfer rhaid darparu tystiolaeth i gadarnhau hyn. Os bydd myfyriwr yn profi anawsterau personol, ariannol neu feddygol sy'n effeithio ar ei allu i gyflawni'i astudiaethau, fel arfer disgwylir y cynghorir iddynt ohirio'u hastudiaethau. 

Y cyfnod hiraf y gellir rhoi absenoldeb a awdurdodwyd yw 60 diwrnod. Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt yn Haen 4 sy’n gofyn am gyfnodau hwy o absenoldeb gysylltu â’u Goruchwylwyr cyn y gellir rhoi rhagor o amser. Fel arfer ni chaiff y cyfnod ymgeisyddiaeth ei estyn. Ar gyfer myfyrwyr Haen 4, ni ddylai’r cyfnod o absenoldeb olygu y bydd angen mwy o amser arnynt i gwblhau eu rhaglen. Bydd angen i fyfyrwyr Haen 4 sy’n gofyn am gyfnodau hwy o absenoldeb ohirio eu hastudiaethau. 

Dylai myfyrwyr y mae angen iddynt ohirio eu hastudiaethau a/neu gael estyniad i’w hymgeisyddiaeth ymgynghori â'r Canllawiau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil ar Ohiriadau ac Estyniadau. 

Pan roddir absenoldeb dros dro o astudio i fyfyriwr Haen 4, dylid rhoi gwybod i’r Uned Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol ar unwaith fel bod modd cofnodi hyn ar ffeil presenoldeb y myfyriwr. 

4.5

Ymateb i unrhyw gyfathrebiadau gan y Coleg/Ysgol, y Gwasanaethau Academaidd neu Uned Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol y Brifysgol ynghylch absenoldeb. 

4.6

Ymbresenoli mewn unrhyw gyfarfod a drefnir o ganlyniad i bresenoldeb annigonol.

< 3. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4 | 5. Canllawiau Polisi i Golegau/Ysgolion >