Swansea University

2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr Ymchwil

2.1

Bydd y Polisi Monitro Presenoldeb hwn yn gymwys i'r HOLL fyfyrwyr ymchwil sydd wedi cofrestru ar raglen academaidd ym Mhrifysgol Abertawe (gan gynnwys Meistr drwy Ymchwil a myfyrwyr yn Haen 2 o raglen feistr Safonol/Estynedig).

2.2

Bydd presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yn cael ei fonitro nes eu bod wedi derbyn eu cymhwyster.

2.3

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i fyfyrwyr fynychu’r holl sesiynau dysgu a drefnwyd sy’n gysylltiedig â phob modiwl neu raglen ymchwil y maent wedi dewis eu dilyn, yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Bresenoldeb.

2.4

Caiff presenoldeb ei fonitro o hyd ar lefel Coleg yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Bresenoldeb.

2.5

Anfonir pob hysbysiad sy'n ofynnol yn unol â'r gofynion hyn at gyfrif e-bost y Brifysgol y myfyriwr yn y lle cyntaf, ac mewn rhai amgylchiadau, i gyfeiriad cartref a chyfeiriad tymor y myfyriwr, oni fydd y myfyriwr wedi rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Academaidd a'r Coleg mewn ysgrifen y dylid defnyddio cyfeiriad arall.

2.6

Bydd Coleg/Ysgol gartref y myfyriwr yn monitro presenoldeb myfyrwyr, gan ddechrau o wythnos ymchwil gyntaf unrhyw garfan. Caiff presenoldeb ei fonitro drwy gyfarfodydd â'r Goruchwyliwr. 

2.7

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n absennol o unrhyw gyfarfod a drefnwyd â'i Oruchwyliwr yn destun proses uwchgyfeirio.

2.8

Caiff myfyrwyr eu monitro bob pedair wythnos ar bwynt a bennir gan y Coleg/Ysgol. Bydd hyn ar sail pro rata i fyfyrwyr rhan-amser.

2.9

Rhaid i fyfyrwyr sy'n astudio/cynnal ymchwil oddi ar gampws Prifysgol Abertawe gael caniatâd gan y Coleg/Ysgol cyn gadael Abertawe, a bydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb hefyd.

2.10

Caiff yr adroddiadau presenoldeb eu monitro a’u hadolygu gan y Coleg a’r Uned Cydymffurfio Myfyrwyr Rhyngwladol.

< 1. Cyflwyniad | 3. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4 >