Swansea University

Polisi ar Gyhoeddi Marciau Myfyrwyr

Polisi ar Gyhoeddi Marciau Myfyrwyr

Marciau Dros Dro

Marciau dros dro yw marciau nad ydynt eto wedi’u cyflwyno i Fwrdd Dilyniant/Dyfarnu llawn y Brifysgol ac a allai gael eu haddasu o’r herwydd. Bydd marciau dros dro ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig trwy gyfrif Mewnrwyd y myfyriwr. Bydd marciau cydrannol yn ymddangos ar gyfrif Mewnrwyd myfyriwr cyn gynted ag y cânt eu cofnodi gan y Coleg. Bydd marc cyffredinol y modiwl yn ymddangos pan fydd yr holl farciau cydrannol ar gyfer y modiwl wedi’u cofnodi.

Ni fydd marciau a ddyfernir yn ystod y prif gyfnodau arholi (Ionawr/Mai/Mehefin/Awst), yn ymddangos yng nghyfrif mewnrwyd myfyriwr ar unwaith. Yn hytrach, byddant yn ymddangos naill ai ar ddiwedd y cyfnod arholi neu pan fyddant wedi’u cadarnhau gan y Bwrdd Dilyniant/Dyfarnu (mae eithriadau’n berthnasol). Bydd unrhyw farciau dros dro a gofnodwyd eisoes yn cael eu rhewi yn ystod y cyfnod hwn. Pan gyhoeddir marciau ar ôl cyfarfod Bwrdd Dilyniant/Dyfarnu, rhoddir gwybod i fyfyrwyr am y dyddiad cyhoeddi.

Ni fydd unrhyw farciau dros dro yn cael eu dangos ar gyfer traethodau hir gradd meistr a addysgir; bydd marciau o’r fath ar gael dim ond pan fyddant wedi’u cadarnhau gan y Bwrdd Dyfarnu.

Marciau a Gadarnhawyd

Marciau a gadarnhawyd yw marciau a gadarnhawyd gan Fwrdd Dilyniant/Dyfarnu’r Brifysgol a’r Arholwr Allanol.

Y Gofrestrfa Academaidd sy’n gyfrifol am roi gwybod yn ffurfiol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir am farciau a gadarnhawyd ar ôl cyfarfod y Bwrdd Dilyniant/Dyfarnu. Bydd marciau a chanlyniadau a gadarnhawyd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig trwy gyfrif Mewnrwyd y myfyriwr. Gallai’r swyddogaeth hon gael ei dirprwyo i Golegau mewn amgylchiadau eithriadol. Gwneir pob ymdrech i hysbysu ymgeiswyr am eu canlyniadau o fewn wythnos o gynnal cyfarfodydd y Bwrdd Dyfarnu/Dilyniant perthnasol.

Ar ôl yr hysbysiad hwn, at ddibenion seremonïau graddio, caniateir i Golegau gyhoeddi’r penderfyniad ynghylch dyfarniad yn ôl enw myfyriwr. Yn yr achos hwn, dylid rhoi’r dewis i fyfyrwyr ofyn am gael eu henw a’u canlyniad wedi’u hepgor o unrhyw gyhoeddiad o’r fath.

Pan fydd marciau asesiadau a modiwlau unigol yn cael eu cyhoeddi ar sail nad yw’n gyfrinachol, dylai Colegau lynu wrth y canlynol:

  • mae’n rhaid i’r holl ganlyniadau academaidd a gyhoeddir gan Golegau fod yn ôl rhif myfyriwr;
  • wrth gyhoeddi unrhyw ganlyniadau nad ydynt wedi’u cadarnhau gan y Bwrdd priodol, rhaid cynnwys datganiad clir bod y canlyniadau’n rhai dros dro ac yn amodol ar gael eu cadarnhau gan y Brifysgol.