Swansea University

Polisi ar Farcio Anhysbys

Polisi ar Farcio Anhysbys

Anhysbysrwydd mewn Arholiadau Ysgrifenedig Ffurfiol

Caiff pob arholiad ysgrifenedig ffurfiol yn Abertawe ei farcio yn anhysbys. Adnabyddir ymgeiswyr yn y fath arholiadau gan eu rhif myfyriwr yn unig tan ar ôl cwblhau'r marcio a'r safoni.

Anhysbysrwydd mewn Dulliau Asesu Heblaw am Arholiad Ysgrifenedig

Mae'r Brifysgol yn annog Colegau i farcio dulliau asesu eraill yn anhysbys. Fodd bynnag, cydnabyddir bod adborth o rai elfennau asesu'n rhan gynhenid o'r profiad dysgu, a lle mae Colegau wedi nodi hynny, mae ganddynt hawl i barhau â'u harferion presennol. Ni fydd dulliau asesu sy'n ymwneud ag arsylwi, rhyngweithio, ac elfennau llafar neu glywedol yn gofyn am anhysbysrwydd. Bydd Colegau'n hysbysu myfyrwyr, trwy lawlyfrau a llenyddiaeth modiwl, pa ddulliau a ddefnyddir i asesu modiwlau, ac a fydd y fath asesiadau'n cael eu marcio'n anhysbys.

Datgelu Enwau

Rhaid diogelu anhysbysrwydd cyhyd ag y bo modd. Mae'r Brifysgol yn cydnabod:

  • ei bod yn bosibl na fydd cadw marciau'n anhysbys bob amser yn cadw enw'r myfyriwr yn anhysbys;
  • y gall fod angen i adnabod gwaith myfyrwyr sydd wedi cyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol i Goleg er mwyn ystyried pa gamau pellach sydd angen eu cymryd;
  • ei bod yn bosibl bod marciau dros dro a fydd yn cyfrannu i ddosbarth gradd neu i ddilyniant wedi'u rhyddhau i fyfyrwyr yn fodd priodol ac angenrheidiol o ddarparu adborth;
  • na ystyrir gwaith ar sail anhysbys at ddibenion dosbarth y radd derfynol.

Caiff Colegau gynnal byrddau arholi ar lefel pwnc heb ddatgelu enwau'r ymgeiswyr. Ar lefel y Brifysgol, defnyddir enwau'r myfyrwyr wrth gynnal Byrddau Dilyniant a Byrddau Arholi.

Datgelu Marciau / Cyhoeddi Canlyniadau Academaidd

Gweler y Polisi ar Gyhoeddi Marciau.

< Rheoliadau Dyfarniadau Aegrotat | Datganiad ar Bresenoldeb >