Swansea University

6. Gwaith Cwrs/Asesiadau yn Ystod y Flwyddyn

Amgylchiadau Esgusodol yn Effeithio ar Waith Cwrs neu Asesu yn Ystod y Flwyddyn

Bydd y Coleg sy'n gyfrifol am ddarparu'r modiwl y mae'r gwaith cwrs yr effeithir arno yn ymwneud ag ef yn ystyried amgylchiadau esgusodol sy'n effeithio ar waith cwrs neu asesiadau yn ystod y flwyddyn.  Wrth ddod i benderfyniad, caiff Colegau eu cyfarwyddo gan egwyddorion 2, 3 a 4 y polisi hwn.  Caiff camau gweithredu'r Coleg ar gyfer ystyried amgylchiadau esgusodol sy'n effeithio ar waith cwrs neu asesiadau yn ystod y flwyddyn eu cyhoeddi gan y Coleg.  Bydd y gweithdrefnau'n cynnwys dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno amgylchiadau esgusodol, y gweithdrefnau a'r amserlen ar gyfer ystyried unrhyw gyflwyniadau gan y Coleg, a hysbysu'r myfyriwr am y canlyniad.

Bydd Pwyllgor Amgylchiadau Arbennig y Coleg neu'r Pwyllgor perthnasol yn penderfynu ar un o'r canlynol:

  • mae cais dilys wedi'i wneud a chytunir ar un o'r opsiynau canlynol:
  • dyfarnu estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno
  • hepgor cosb am gyflwyno'n hwyr
  • cynnig ymgais arall (wedi'i gapio neu heb ei gapio, fel sy'n briodol) yn y cyfnod asesu nesaf sydd ar gael

Lle nad oes un o'r camau gweithredu uchod yn berthnasol oherwydd natur yr asesiad, gall Pwyllgor Amgylchiadau Arbennig y Coleg neu'r Pwyllgor perthnasol:

  • caniatáu diystyru elfen fach o'r gwaith cwrs neu'r asesiad yn ystod y flwyddyn, gan ailgyfrif y marc(iau) terfynol yn seiliedig ar elfennau'r gwaith cwrs neu'r asesiad sy'n weddill yn ystod y flwyddyn; neu
  • delio â'r sefyllfaoedd hynny lle y mae cydran o'r modiwl ar goll trwy ganiatáu i'r marc(iau) terfynol gael eu hailgyfrif o gydran/cydrannau'r modiwl sy'n weddill; neu
  • argymell rhyw gamau gweithredu eraill i'r Bwrdd Arholi;
  • dod i'r casgliad nad oes unrhyw sail, neu fod sail annigonol, i gais y myfyriwr.

Ymdrinnir ag amgylchiadau esgusodol sy'n effeithio ar gyflwyno'r dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd, ar gyfer myfyrwyr meistr a addysgir, trwy weithdrefnau ar wahân.

< 5. Arholiadau | 7. Penderfyniadau Dilyniant/Dyfarniad >