Swansea University

5. Arholiadau

Amgylchiadau Esgusodol yn Effeithio ar Arholiadau

5.1

Trefniadau Arholi Arbennig

Dylai myfyrwyr sydd ag amhariad dros dro a allai olygu bod cymryd rhan mewn arholiad yn anodd iddynt, gysylltu â'u Tiwtor Personol neu'r Swyddog Arholiadau priodol a Swyddfa Arholiadau'r Brifysgol yn y Gofrestrfa Academaidd oherwydd y gallai fod yn briodol gwneud trefniadau arbennig i alluogi'r myfyrwyr i gymryd rhan yn yr arholiad. Gall hyn gynnwys caniatáu i'r myfyriwr sefyll yr asesiad mewn ystafell lai o faint, neu ddefnyddio ysgrifennydd, defnyddio cyfrifiadur, ac yn y blaen.

Mewn achosion lle nad yw trefniadau arbennig o'r fath yn briodol, dylid defnyddio'r polisi amgylchiadau esgusodol yn lle.

5.2

Y broses ar gyfer ystyried amgylchiadau esgusodol mewn perthynas ag arholiadau - cais am ohirio:

Os yw amgylchiadau esgusodol cyn arholiad yn effeithio ar fyfyriwr i'r fath raddau y maent yn debygol o effeithio’n sylweddol ar ei berfformiad, ni ddylai sefyll yr arholiad. Yn hytrach, dylai'r  gyflwyno cais am ohirio'r arholiad hwnnw (h.y. gofyn am gyfle pellach i sefyll yr arholiad ar ddyddiad yn y dyfodol). 

Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n sâl yn ystod arholiad roi gwybod i'r goruchwyliwr yn ystod yr arholiad neu yn union ar ôl iddo orffen a chyn gadael lleoliad yr arholiad. Bydd y goruchwyliwr yn gwneud cofnod a chaiff y myfyriwr weld y cofnod hwnnw yn y Swyddfa Arholiadau. Mewn achos o'r fath, gellir defnyddio adroddiad y goruchwyliwr i gefnogi cais am ohirio, er y dylai myfyrwyr hefyd gasglu tystiolaeth feddygol os yw hynny'n bosibl.  Cynghorir y cyfryw fyfyriwr hefyd i drafod y sefyllfa â'i diwtor personol.

Rhaid cyflwyno cais am ohiriad ar sail amgylchiadau esgusodol sy'n ymwneud â bod yn absennol o arholiad neu salwch yn ystod arholiad i'r Coleg cartref sy'n gyfrifol am y modiwl dan sylw naill ai:

cyn dyddiad yr arholiad; neu

o fewn pum niwrnod gwaith i'r arholiad 

Rhaid cyflwyno cais o'r fath mewn ysgrifen gan ddefnyddio'r ffurflen benodedig ynghyd â thystiolaeth ddogfennol annibynnol ategol.  Dylai'r myfyriwr gyflwyno'r cais am ohiriad o fewn yr amserlen a amlygwyd uchod hyd yn oed os nad yw rhywfaint o'r dystiolaeth ategol neu'r holl dystiolaeth ar gael o fewn yr amserlen honno.  Rhaid darparu'r holl dystiolaeth ategol cyn gynted â phosib wedi hynny a rhaid bod dyddiad o fewn mis i'r arholiad perthnasol arni. Os yw'r Gwasanaethau Academaidd yn derbyn cais i ohirio arholiad heb yr holl dystiolaeth ategol, bydd y Gwasanaethau Academaidd yn darparu dyddiad cau rhesymol (gan roi sylw i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarniadau lle bydd canlyniadau'r myfyriwr yn cael eu hystyried) i'r myfyriwr drwy ei gyfrif e-bost myfyriwr. Os na fodlonir y dyddiad cau ar gyfer darparu'r holl dystiolaeth ategol, caiff y cais ei ystyried (ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd yn y cais ac unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd pan gyflwynwyd y cais) a gellir ei wrthod. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw casglu a chyflwyno'r holl dystiolaeth ategol.

Cyfeiriwch at Adran 3.2 ar gyfer enghreifftiau o dystiolaeth ategol briodol.

Rhaid i geisiadau ar gyfer ystyried gohirio gynnwys yr holl ffeithiau perthnasol. Bydd modd i Diwtoriaid Personol a Swyddogion Arholiadau gynghori myfyrwyr ar y broses o gwblhau eu ceisiadau.

Bydd y Coleg yn anfon ceisiadau ymlaen at y Gwasanaethau Academaidd, a byddant yn cael eu prosesau'n weinyddol ar ran y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd.

Wrth ystyried pob achos, bydd y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd neu ei enwebai yn penderfynu:

  • bod cais dilys wedi'i gyflwyno ac y dylid caniatáu gohiriad i'r myfyriwr a chynnig ymgais bellach ar yr asesiad ar yr un amodau â'r cyfle a fethwyd; neu
  • yn achos myfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn astudio olaf, fod cais dilys wedi'i gyflwyno a gofynnir i Fwrdd Arholi'r Coleg ystyried diystyru'r asesiad (neu elfen o'r asesiad) yr effeithiwyd arno wrth gyfrifo marc y modiwl; neu
  • nad oes unrhyw sail, neu fod sail annigonol i gais y myfyriwr.

Os yw'r Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd neu ei enwebai'n derbyn bod yr amgylchiadau esgusodol yn ddilys, cynigir cyfle pellach i sefyll yr arholiad yn ystod y cyfnod asesu nesaf sydd ar gael (fel arfer, Ionawr, Mai/Mehefin neu Awst yn achos rhaglenni a addysgir). Os mai 'ymgais gyntaf' oedd yr arholiad, pan fyddwch yn cael cyfle arall i wneud arholiad, caiff hynny ei ystyried yn achos gohirio ac ni chaiff y marciau eu capio’. Os oedd yr arholiad yr effeithiwyd arno'n arholiad ailsefyll, tybir bod y cyfle a ohiriwyd yn arholiad ailsefyll hefyd a bydd y marc a ddyfernir wedi'i gapio (os yw capio'n berthnasol).  Os bydd y myfyriwr wedi rhoi cynnig ar yr arholiad dan sylw cyn y caniateir gohiriad, ni roddir marc am y cais gwreiddiol.

Os yw'r Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd neu ei enwebai yn dod i'r casgliad nad oes sail ar gyfer cais ac ni chaniateir ymgais bellach, gellir cymryd y camau gweithredu canlynol:

  • os na wnaed ymgais ar yr arholiad, cofnodir marc o 0% (absenoldeb heb awdurdod) ar gyfer yr arholiad a phenderfynir ar ganlyniad terfynol y myfyriwr yn unol â'r gweithdrefnau asesu ar gyfer y rhaglen astudio; neu
  • os rhoddwyd cynnig ar yr arholiad, caiff y papur ei farcio, gwneir cofnod o'r marc a phenderfynir ar ganlyniad terfynol y myfyriwr yn unol â'r gweithdrefnau asesu ar gyfer y rhaglen astudio. 

Caiff myfyrwyr eu hysbysu am y canlyniad cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl ar ôl i'r Bwrdd neu ei enwebai ddod i benderfyniad.

5.3

Amgylchiadau Esgusodol sy'n effeithio ar y Cyfnod Arholi Atodol (a gynhelir ym mis Awst fel arfer)

Nid oes cyfle pellach i sefyll arholiadau rhwng cyfnod arholi mis Awst a dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf. Felly, nid oes modd gohirio cyfle arholi atodol. Dylai myfyriwr sy'n wynebu amgylchiadau esgusodol yn ystod cyfnod arholi atodol mis Awst hysbysu ei Goleg cartref am yr amgylchiadau esgusodol:

cyn dyddiad yr arholiad; neu

o fewn pum niwrnod gwaith i'r arholiad.

Rhaid cyflwyno'r wybodaeth mewn ysgrifen gan ddefnyddio'r ffurflen benodedig ynghyd â thystiolaeth ddogfennol annibynnol ategol. Dylai'r myfyriwr gyflwyno'r ffurflen benodedig o fewn yr amserlen a amlygwyd uchod hyd yn oed os nad yw'r dystiolaeth ategol yn llawn/neu ran ohoni ar gael o fewn yr amserlen honno.  Rhaid darparu'r dystiolaeth ategol cyn gynted ag y bo modd ar ôl hynny.  Os yw'r Gwasanaethau Academaidd yn derbyn ffurflen benodedig heb yr holl dystiolaeth ategol, bydd y Gwasanaethau Academaidd yn darparu dyddiad cau rhesymol (gan roi sylw i'r Bwrdd Dilyniant a Dyfarnu lle bydd canlyniadau'r myfyriwr yn cael eu hystyried) i'r myfyriwr drwy ei gyfrif e-bost myfyriwr. Os na fodlonir y dyddiad cau ar gyfer darparu'r holl dystiolaeth ategol, caiff y cais ei ystyried (ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd yn y cais ac unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd pan gyflwynwyd y cais) a gellir ei wrthod.

Bydd Colegau'n ystyried amgylchiadau esgusodol sy'n effeithio ar arholiadau atodol mis Awst gan gyflwyno argymhellion i'r Gwasanaethau Academaidd i'w hystyried ym Mwrdd Dilyniant a Dyfarniadau'r Brifysgol yng ngoleuni perfformiad cyffredinol y myfyriwr. Er enghraifft, gellid rhoi cyfle pellach i fyfyriwr ail-wneud y modiwl a fethwyd heb i'r marciau gael eu capio yn y sesiwn ddilynol yng ngoleuni'r amgylchiadau esgusodol. Fodd bynnag, ni chaiff myfyriwr symud ymlaen i'r lefel astudio nesaf / rhan nesaf o'i astudiaethau na chymhwyso ar gyfer dyfarniad oherwydd cais am amgylchiadau esgusodol os na fydd wedi bodloni'r meini prawf ar gyfer dilyniant neu ddyfarniad.  Ym mhob achos, bydd y rheoliadau arferol ar gyfer dilyniant neu ddyfarniad yn gymwys.  

5.4

Y Coleg, Prifysgol Abertawe – Penderfyniadau ynghylch gohirio

Caiff penderfyniadau ynghylch gohirio ar gyfer myfyrwyr y Coleg, Prifysgol Abertawe, eu gwneud gan Bwyllgor Amgylchiadau Esgusodol y Coleg, Prifysgol Abertawe.  

< 4. Polisi Amgylchiadau Esgusodol | 6. Gwaith Cwrs/Asesiadau yn Ystod y Flwyddyn >