Swansea University

4. Polisi Amgylchiadau Esgusodol

Polisi Prifysgol Abertawe yw cymryd yn ganiataol bod myfyriwr sy'n sefyll arholiad neu sy'n cyflwyno asesiad yn ddigon iach i wneud hynny. Bydd y marciau a ddyfernir yn adlewyrchiad cywir o berfformiad ac ni fyddant yn cael eu newid maes o law ar sail amgylchiadau esgusodol. Gellir rhoi cyfle ychwanegol i fyfyriwr nad yw'n gallu sefyll arholiad neu gwblhau aseiniad oherwydd amgylchiadau esgusodol ymgymryd ag asesiad, o bosibl heb ei gapio (yn amodol ar ddarparu'r dystiolaeth briodol).

Tybir bod myfyriwr sy'n mynychu a/neu'n cwblhau asesiad ac nad yw'n cyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol o fewn 5 niwrnod gwaith o'r arholiad, neu cyn y dyddiad cau a osodwyd gan y Coleg (sy'n gyfrifol am ddarparu'r modiwl) ar gyfer asesu parhaus, yn cadarnhau:

  • nad oes unrhyw reswm pam na ddylai fynychu a/neu gwblhau'r asesiad ar yr adeg honno;
  • na fydd yn cyflwyno cais am gonsesiwn yn ddiweddarach oherwydd amgylchiadau esgusodol; a
  • bod unrhyw gais am 'addasiadau rhesymol' yn sgil anabledd neu anghenion penodol eisoes wedi'i gyflwyno i'r Brifysgol.

Ni fydd myfyriwr sy'n sefyll arholiad neu sy'n cyflwyno gwaith gan wybod ei fod wedi'i effeithio gan amgylchiadau esgusodol fel arfer yn gallu cyflwyno cais llwyddiannus ar ddyddiad hwyrach. Dim ond mewn achosion lle mae'r dystiolaeth feddygol a gyflwynwyd yn cefnogi'r awgrym nad oedd y myfyriwr mewn sefyllfa i wybod a oedd yn ffit i ymgymryd ag asesiad neu i baratoi gwaith i'w asesu y bydd y Brifysgol yn derbyn cais am amgylchiadau esgusodol a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau. Dylid cyflwyno ceisiadau o'r fath i'r Coleg Cartref a bydd naill ai'r Bwrdd Academaidd perthnasol yn eu hystyried neu cânt eu hystyried drwy'r Weithdrefn Apeliadau Academaidd. Gofynnir i'r Coleg wneud sylwadau ar achosion o'r fath.

Yn achos tarfu ar arholiadau neu broblemau gydag arholiad sy'n effeithio ar gr┼Áp o fyfyrwyr, gall Pwyllgor Amgylchiadau Arbennig y Coleg neu Bwyllgor addas argymell camau gweithredu priodol.

Ni fydd apeliadau yn erbyn penderfyniadau a gymerir gan Bwyllgorau Amgylchiadau Arbennig y Colegau neu'r Pwyllgor addas neu Fwrdd Academaidd y Brifysgol neu ei enwebeion mewn perthynas ag amgylchiadau esgusodol fel arfer yn cael eu hystyried.

< 3. Canllawiau ar 'Amgylchiadau Esgusodol' | 5. Arholiadau >