Swansea University

3. Canllawiau ar 'Amgylchiadau Esgusodol'

Diffinnir Amgylchiadau Esgusodol fel problemau neu ddigwyddiadau difrifol neu sydyn, y tu hwnt i allu myfyriwr i'w rheoli neu eu rhagweld, a fyddai wedi gallu effeithio ar berfformiad y myfyriwr a/neu a fyddai wedi gallu effeithio ar allu myfyriwr i fynychu, cwblhau, neu gyflwyno asesiad ar amser. Yr unig amgylchiadau esgusodol perthnasol yw'r rhai sy'n codi amheuon am ddilysrwydd yr asesu fel mesur o gyflawniad. Dylai'r Swyddfa Anableddau, drwy ymgynghori â'r Coleg a'r myfyriwr, ymdrin ag anableddau neu gyflyrau iechyd meddwl hirdymor (gweler Canllawiau i Golegau ar gyfer ymdrin â myfyrwyr a chanddynt amgylchiadau esgusodol a/neu anghenion arbennig).

3.1

Mae'r rhestr ganlynol yn rhestr nad yw'n gyflawn o amgylchiadau sydd yn annhebygol o gael eu derbyn gan y Brifysgol fel amgylchiadau esgusodol dilys:

 • Mân anhwylderau neu afiechydon (a fyddai mewn sefyllfa gwaith yn annhebygol o arwain at absenoldeb o'r gwaith) sy'n effeithio ar waith paratoadol y myfyriwr ar gyfer asesiad. Gallai enghreifftiau gynnwys annwyd, pen tost, mân ddamweiniau neu fân anafiadau.
 • Cyflwr meddygol honedig heb dystiolaeth resymol (meddygol neu fel arall) i'w gefnogi.
 • Problemau ariannol, gan gynnwys effaith cyflogaeth am dâl.
 • Salwch hirdymor, anghenion penodol, anableddau sydd wedi'u datgelu a'u hasesu gan y Brifysgol.
 • Rheoli amser yn wael.
 • Ymrwymiadau cymdeithasol ac ymrwymiadau eraill tebyg y gellir eu hosgoi megis: gwyliau, priodas, parti, apwyntiad meddygol cyffredinol.
 • Ffactorau astudio y gellir eu hosgoi megis: methiant cyfrifiadurol, argraffydd yn torri, gwrthdaro rhwng dyddiadau cau, colli nodiadau.

3.1.2

Mae'r rhestr ganlynol yn rhestr, nad yw'n gyflawn o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol yn tybio fel arfer eu bod yn amgylchiadau esgusodol a allai effeithio ar berfformiad:

 • Salwch difrifol, damwain, neu broblem lles sydd yn analluogi’r myfyriwr, neu ddirywiad annisgwyl mewn problem hirdymor. Disgwylir i chi ddarparu ardystiad meddygol a ddylai fod yn amlwg yn berthnasol i'r cyfnod yn union cyn y dyddiad asesu.
 • Mân glefyd neu anhwylder sy'n effeithio ar y myfyriwr ar ddiwrnod yr arholiad, neu'n syth cyn arholiad. Gall enghreifftiau gynnwys mân ddamweiniau neu fân anafiadau, pryder am yr arholiad neu straen. Disgwylir i chi ddarparu ardystiad meddygol a ddylai fod yn amlwg yn berthnasol i'r dyddiad asesu neu gyfnod byr yn union cyn y dyddiad asesu.
 • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas agos neu ffrind agos. Rhaid darparu tystiolaeth annibynnol ategol.
 • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr. Rhaid darparu tystiolaeth annibynnol ategol.
 • Ffactorau eithriadol eraill sydd wedi effeithio'n sylweddol ar y myfyriwr. Rhaid darparu tystiolaeth annibynnol ategol.
 • Myfyrwyr rhan-amser sy'n cael eu rhyddhau mewn blociau, neu fyfyrwyr dysgu o bell yn unig – newid sylweddol anrhagweledig ym mhatrwm eu cyflogaeth. Rhaid darparu tystiolaeth annibynnol ategol.

3.2

Mae’n rhaid cyflwyno pob dogfen i gadarnhau unrhyw geisiadau am amgylchiadau esgusodol. Rhaid bod dyddiad ar y fath dystiolaeth, o fewn mis i'r asesiad/arholiad dan sylw, rhaid iddi nodi sut effeithiodd yr amgylchiadau ar berfformiad myfyriwr a/neu a allai fod wedi rhwystro gallu myfyriwr i fynychu, cwblhau, neu gyflwyno asesiad ar amser.   Bydd absenoldeb unrhyw ddogfennau o’r fath yn arwain at y cais yn cael ei wrthod.

3.2.1

 • Llythyr/tystysgrif gan feddyg teulu*/gweithiwr proffesiynol sy’n cadarnhau’r salwch, yn nodi effaith debygol y salwch ac yn nodi’n eglur fod y cyfnod salwch yn cyd-fynd â'r cyfnod asesu y mae’r cais yn cael ei wneud ar ei gyfer. (*Dylai’r meddyg fod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, neu fod â statws cyfatebol. Lle nad yw’r meddyg teulu wedi cofrestru gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol, neu os nad oes ganddo statws cyfatebol, gellir gofyn am dystiolaeth bellach, fel y bo'n briodol).
 • Yn achos myfyriwr sy'n mynd yn sâl yn ystod arholiad, copi o adroddiad y goruchwyliwr. (Dylai hwn ddod gyda'r dystiolaeth feddygol lle bynnag y bo modd).
 • Llythyr derbyn a rhyddhau o'r ysbyty – i gadarnhau'r cyfnod yn yr ysbyty
 • Yn ôl eu doethineb, llythyr cefnogi/esbonio gan wasanaeth cymorth yn y Brifysgol, e.e. y Swyddfa Anableddau, Gwasanaeth Lles ayyb.Dyma restr anghyflawn o enghreifftiau o dystiolaeth briodol:llythyr cefnogi/esbonio oddi wrth un o wasanaethau cymorth yn y Brifysgol, e.e. y Swyddfa Anableddau, Gwasanaeth Lles ayyb.
 • Tystysgrif marwolaeth / Trefn y gwasanaeth / Llythyr gan y cyfarwyddwr angladdau
 • Adroddiad yr heddlu – ni fydd dim ond rhif cyfeirnod y drosedd yn ddigon da
 • Erthygl newyddion sy'n cadarnhau anawsterau teithio annisgwyl

3.2.2

Dyma restr anghyflawn o enghreifftiau o dystiolaeth a ystyrir yn amhriodol ac mae’n debygol na fydd yn cael ei derbyn:

 • Hunan-ardystiad o amgylchiadau
 • Tystiolaeth gan barti nad yw'n annibynnol
 • Cyflwr meddygol wedi'i ategu gan dystiolaeth ôl-syllol
 • Llythyr gan riant, partner, aelod o'r teulu neu gyd-fyfyriwr sy'n dilysu amgylchiadau lle nad oes unrhyw dystiolaeth ategol annibynnol arall
 • Tystiolaeth mewn iaith heblaw Cymraeg/Saesneg, heb gyfieithiad ardystiedig i gyd-fynd â hi
 • Rhif cyfeirnod trosedd heb adroddiad atodol yr heddlu
 • Sgrinluniau o ddyfeisiau symudol yn dangos gwybodaeth gyfyngedig
 • Tystiolaeth nad yw'n ddarllenadwy, hynny yw, geiriau wedi pylu, wedi tocio, gwybodaeth wedi'i hepgor, heb ddyddiad, tystiolaeth wedi'i sganio'n wael

< 2. Egwyddorion Sylfaenol | 4. Polisi Amgylchiadau Esgusodol >