Swansea University

11. Terfynau Amser ac Estyniadau

Caiff y Pwyllgor Achosion Myfyrwyr ohirio'r terfyn amser mewn achosion eithriadol. Gellir caniatáu estyniad ar sail dosturiol, mewn achos salwch, mewn achos anawsterau domestig difrifol, neu ar sail ymrwymiadau proffesiynol eithriadol (myfyrwyr rhan-amser yn unig) lle gellir dangos eu bod wedi effeithio'n negyddol ar allu ymgeisydd i gwblhau’r gwaith o fewn yr amser a osodwyd.

Rhaid i’r Coleg wneud achos llawn a rhesymedig, gyda thystiolaeth feddygol briodol neu dystiolaeth annibynnol arall, i'r Pwyllgor Achosion Myfyrwyr ei ystyried. Rhaid rhoi datganiad clir, yn dangos bod y Coleg dan sylw wedi gwerthuso sefyllfa’r ymgeisydd o ganlyniad i’r salwch neu'r amgylchiadau eraill ac yr ystyria’r estyniad y gwneir cais amdano i fod yn briodol. Lle bynnag y bo hynny’n bosibl, dylai datganiad o’r fath gael ei wneud ar ôl cyswllt uniongyrchol rhwng yr ymgeisydd a’r Coleg.