Swansea University

6. Atal camddefnyddio'r system

6.1

Fel y nodwyd eisoes, mae'n ofynnol i fyfyrwyr ar raglenni a addysgir gofrestru eu presenoldeb mewn sesiynau dysgu cynlluniedig yn electronig drwy sganio eu cerdyn myfyriwr ar y darllenwyr a geir ym mhob ystafell addysgu.

6.1.1

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gellir camddefnyddio'r system os yw myfyrwyr yn sganio cardiau myfyrwyr eraill neu'n sganio a pheidio ag aros am y sesiwn ddysgu gynlluniedig. I osgoi camddefnyddio, mae'n ofynnol i Golegau gynnal archwiliadau wythnosol ar hap ar gyfer sesiynau dysgu cynlluniedig drwy gymryd y gofrestr yn y sesiwn a'i chymharu â'r gofrestr electronig. Rhaid cyflwyno ffurflenni archwilio i Wasanaethau Academaidd i graffu arnynt a gweithredu lle bo'n briodol.

6.1.2

Os oes unrhyw amheuon o gamddefnyddio'r system, rhaid cynnal archwiliad a gellir cymryd camau dan weithdrefn ddisgyblu'r Brifysgol yn erbyn myfyrwyr sy'n destun amheuon am gamddefnydd.  Yn achos myfyrwyr Haen 4, gallai hyn arwain at dynnu nawdd yn ôl. Lle bo myfyriwr wedi'i gofrestru ar gwrs sy'n arwain yn uniongyrchol (neu'n rhannol) at gymhwyster proffesiynol, neu'r hawl i ymarfer proffesiwn neu alwedigaeth benodol, gellir ymdrin â'r myfyriwr o dan y gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer hefyd.

< 5.Absenoldeb dros dro o raglen astudio | 7.Adolygiad Terfynol >