Swansea University

5.Absenoldeb dros dro o raglen astudio

5.1

Mae "cais am ganiatâd am absenoldeb dros dro o raglen astudio" yn absenoldeb dros dro sydd wedi'i gymeradwyo gan y Coleg. Fel rheol, ni ddisgwylir y bydd myfyrwyr ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig a addysgir yn cael "caniatâd am absenoldeb dros dro o raglen astudio" yn ystod y tymor. Serch hynny, gall myfyriwr gyflwyno cais am absenoldeb dros dro o raglen astudio. Dylai Colegau ystyried y rhesymau sy'n sail i'r cais, hyd yr absenoldeb y gofynnir amdano ac effaith yr absenoldeb ar astudiaethau academaidd y myfyriwr. Dyma restr nad yw'n gynhwysfawr o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol yn eu derbyn:

  • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas agos neu ffrind.
  • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol sylweddol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr - sy'n gofyn bod y myfyriwr yn absennol o'r Brifysgol ar fyr rybudd.
  • Absenoldeb o'r Brifysgol i wneud gwaith maes, ymchwil neu i fynd i gynadleddau.
  • Dyletswydd rheithgor.
  • Ymrwymiadau chwaraeon a/neu yn y celfyddydau lle mae'r myfyriwr yn gyfranogwr yn y digwyddiad. 

Mae'n rhaid darparu tystiolaeth ategol. Os yw myfyriwr yn profi anawsterau personol, ariannol neu feddygol sy'n effeithio ei allu i ymrwymo i'w astudiaethau, y disgwyliad arferol yw y cynghorir y myfyriwr i ohirio ei astudiaethau. Sylwer, ni all Yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol gymeradwyo ceisiadau am absenoldeb dros dro o raglen astudio.

5.2

Chwe deg diwrnod yw'r cyfnod hwyaf a ganiateir. Yn achos myfyrwyr Haen 4, ni ddylai'r cyfnod o absenoldeb olygu y bydd angen rhagor o amser ar y myfyriwr i gwblhau ei raglen. Os yw myfyrwyr Haen 4 yn gofyn am gyfnodau absenoldeb hwy, bydd rhaid iddynt ohirio eu hastudiaethau. Os oes angen i fyfyrwyr ohirio eu hastudiaethau neu estyn eu hymgeisyddiaeth, dylent gyfeirio at reoliadau'r Brifysgol ar ohirio astudiaethau a/neu Adran 27 o Reoliadau Dyfarniadau Israddedig neu adran 16 o Reoliadau Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir neu Ganllaw'r Brifysgol i Ohirio Astudiaethau ac Estyniadau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil.

5.3

Lle caniateir absenoldeb dros dro o raglen astudio ar gyfer myfyriwr Haen 4, dylid rhoi gwybod i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol ar unwaith fel y gellir cofnodi hyn ar ffeil presenoldeb y myfyriwr.

< 4.Polisi a phroses ar gyfer myfyrwyr Haen 4 | 6. Atal camddefnyddio'r system >