Swansea University

4.Polisi a phroses ar gyfer myfyrwyr Haen 4

4.1

Myfyrwyr Haen 4 a Addysgir 

4.1.1  Os bydd myfyrwyr Haen 4 a noddir sy'n astudio ar raglen israddedig neu y rhan a addysgir (rhan un) o raglen ôl-raddedig, yn mynd un wythnos heb gofnodi unrhyw bresenoldeb (un pwynt cyswllt wedi'i fethu), bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn anfon e-bost atynt yn eu hatgoffa o'r gofyniad i gydymffurfio â'r polisi monitro presenoldeb ac yn esbonio y byddai diffyg presenoldeb parhaus yn arwain at golli nawdd Haen 4.

4.1.2  Os yw myfyrwyr Haen 4 a noddir yn mynd pythefnos heb gofnodi unrhyw bresenoldeb (dau bwynt cyswllt wedi'u methu), bydd eu Coleg yn eu cyfeirio at Gam Un y broses uwchgyfeirio ar gyfer yr holl fyfyrwyr a addysgir, fel y'i nodir yn y Polisi Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr a Addysgir. Bydd y Coleg yn cysylltu â'r myfyriwr i drafod pryderon am bresenoldeb. Bydd yn cyfeirio'r myfyriwr at sylw gwasanaethau cymorth ac yn ei wahodd i gwrdd er mwyn trafod ei bresenoldeb â'i Adran.

4.1.3  Os yw myfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni a addysgir yn mynd tair wythnos heb gofnodi unrhyw bresenoldeb (tri phwynt cyswllt wedi'u methu), bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn cysylltu â nhw a bydd yn ofynnol iddynt ddod i gyfarfod i drafod eu diffyg presenoldeb. Gofynnir i'r myfyriwr ddarparu tystiolaeth ategol os yw ar gael. Ar yr adeg hon, caiff y myfyriwr ei dynnu o system uwchgyfeirio'r Coleg a bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ysgwyddo cyfrifoldeb am fonitro presenoldeb.

4.1.4  Os yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod hwn ac yn darparu esboniad boddhaol am ei absenoldeb (a thystiolaeth ategol os yw'n berthnasol), caniateir iddo barhau ar ei raglen. Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr arwyddo datganiad yn nodi y bydd yn ailymrwymo i'w astudiaethau. Bydd Yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn parhau'n gyfrifol am fonitro presenoldeb nes bod yr Uned yn fodlon bod y myfyriwr wedi ailymrwymo i'w astudiaethau (o leiaf tair wythnos). Hysbysir myfyrwyr am ddyddiadau'r cyfnod ailymrwymo hwn yn y cyfarfod. Bernir bod myfyriwr wedi ailymrwymo'n foddhaol os nad yw'n methu pwynt cyswllt arall yn ystod y cyfnod ailymrwymo. Ar yr adeg hon, ac yn amodol ar ailymrwymo'n foddhaol, bydd y myfyriwr yn cael ei ddychwelyd i system uwchgyfeirio ei Goleg, ar Gam 0, a bydd y Coleg yn gyfrifol, unwaith eto, am fonitro presenoldeb. 

4.1.5  Os bydd y myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod, ond yn methu ailymrwymo i'w astudiaethau yn ystod y cyfnod ailymrwymo (o leiaf tair wythnos), bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, yn unol â 4.1.7. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad diwedd y cyfnod ailymrwymo ar ôl y cyfarfod i drafod presenoldeb, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr.

4.1.6  Os yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod, ond os nad yw'n darparu esboniad boddhaol o'i ddiffyg ymrwymiad, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, yn unol â 4.1.7. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod i drafod presenoldeb, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr

4.1.7  Wrth ystyried tynnu nawdd Haen 4 yn ôl, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn adolygu unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd a chanlyniad y cyfweliad cyn tynnu nawdd yn ôl. Bydd yr Uned yn ystyried hanes presenoldeb y myfyriwr, gan gynnwys y pwyntiau cyswllt cyffredinol a fodlonwyd, pa mor reolaidd y cyflwynwyd gwaith, cyfnodau dilynol o ddiffyg presenoldeb ac unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd gan y myfyriwr a'i Goleg ynghylch ei gyfranogiad yn y rhaglen astudio. Yna, bydd yr Uned yn penderfynu a yw parhau i noddi'r myfyriwr yn peri risg i drwydded noddwr y Brifysgol.

4.1.8   Os nad yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod gyda'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol (y cyfeiriwyd ato yn 4.1.3 uchod), caiff y myfyriwr ei dynnu'n ôl o'r Brifysgol a bydd yn colli ei nawdd Haen 4 o ganlyniad.

4.2

Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig a Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yn ystod cyfnod dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd (rhan 2) eu rhaglen.

4.2.1  Os bydd myfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglen ymchwil ôl-raddedig, neu sydd wedi cyrraedd cyfnod dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd (rhan dau) rhaglen ôl-raddedig a addysgir, yn methu un cyfarfod goruchwylio/gweithgaredd ymchwil (pwynt cyswllt), bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn anfon e-bost i atgoffa'r myfyriwr o'r gofyniad i gydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr Haen 4 a Noddir a bydd yn ofynnol i'r myfyriwr fynd i gyfarfod i drafod ei ddiffyg presenoldeb. Gofynnir i'r myfyriwr ddarparu tystiolaeth ategol os yw ar gael.

4.2.2  Os yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod hwn ac yn darparu esboniad boddhaol am ei absenoldeb (a thystiolaeth ategol os yw'n berthnasol), caniateir iddo barhau ar ei raglen. Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr arwyddo datganiad yn nodi y bydd yn ailymrwymo i'w astudiaethau. Bydd Yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn parhau'n gyfrifol am fonitro presenoldeb nes bod yr Uned yn fodlon bod y myfyriwr wedi ailymrwymo i'w astudiaethau (o leiaf deufis). Hysbysir myfyrwyr am ddyddiadau'r cyfnod ailymrwymo hwn yn y cyfarfod.

4.2.3  Os bydd y myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod, ond yn methu ailymrwymo i'w astudiaethau yn ystod y ddau fis dilynol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, yn unol â 4.2.5. Bernir bod myfyriwr wedi ailymrwymo'n foddhaol os nad yw'n methu pwynt cyswllt arall yn ystod y cyfnod ailymrwymo deufis. Os bydd y myfyriwr yn methu pwynt cyswllt yn ystod y cyfnod ailymrwymo, bernir nad yw wedi ailymrwymo'n foddhaol ac ystyrir tynnu'r myfyriwr yn ôl. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddiwedd y pwynt cyswllt cyntaf a fethwyd (mis). Caiff y myfyriwr ei hysbysu drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr.

4.2.4  Os yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod, ond os nad yw'n darparu esboniad boddhaol o'i ddiffyg ymrwymiad, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, yn unol â 4.2.5. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr

4.2.5  Wrth ystyried ac argymell tynnu nawdd Haen 4 yn ôl, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn adolygu unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd a chanlyniad y cyfweliad cyn ystyried tynnu nawdd yn ôl. Bydd yr Uned yn ystyried hanes presenoldeb y myfyriwr, gan gynnwys y pwyntiau cyswllt cyffredinol a fodlonwyd, pa mor rheolaidd y cyflwynwyd gwaith, cyfnodau dilynol o ddiffyg presenoldeb ac unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd gan y myfyriwr a'i Goleg ynghylch ei gyfranogiad yn y rhaglen astudio. Yna, bydd yr Uned yn penderfynu a yw parhau i noddi'r myfyriwr yn peri risg i drwydded noddwr y Brifysgol.

4.2.6  Os nad yw'r myfyriwr yn mynd i'r cyfarfod gyda'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol (y cyfeiriwyd ato yn 4.2.1 uchod), caiff y myfyriwr ei dynnu'n ôl o'r Brifysgol a bydd yn colli ei nawdd Haen 4 o ganlyniad.

4.3

Tynnu Nawdd yn ôl

4.3.1  Os yw'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn penderfynu tynnu nawdd Haen 4 ar gyfer teitheb myfyriwr yn ôl, bydd yn anfon e-bost i gyfeiriad y myfyriwr yn y Brifysgol a'i gyfeiriad personol a llythyr i'w gyfeiriad yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr i'w hysbysu am y penderfyniad hwn ac i esbonio'r camau gweithredu y mae'n rhaid iddo eu cymryd.

4.3.2  Caiff y myfyriwr gyfle i gyflwyno adolygiad terfynol i'r Gwasanaethau Academaidd yn erbyn y penderfyniad i dynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, cyn y gweithredir ar y penderfyniad ac o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr/e-bost am y penderfyniad (gweler adran 7 isod).

4.3.3  Os caiff teitheb Haen 4 myfyriwr ei thynnu'n ôl (oherwydd nad oedd yn gallu darparu tystiolaeth foddhaol o'i bresenoldeb), ni chaiff y penderfyniad ei wrth-droi fel rheol. Y rheswm am hyn yw bod y myfyriwr wedi methu bodloni amodau ei deitheb Haen 4.  Caiff nawdd am deitheb Haen 4 y myfyriwr ei dynnu'n ôl, a bydd yn colli ei statws myfyriwr, felly bydd rhaid iddo ddychwelyd adref.

4.4

Gweithdrefnau Gwirio Haen 4

4.4.1  I gynorthwyo'r Brifysgol i fodloni ei rhwymedigaethau fel noddwr Haen 4, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn gwirio presenoldeb ac ymrwymiad myfyriwr Haen 4 ar dair adeg yn ystod cyfnod treigl o 12 mis. Mae'r rhain yn gyfleoedd ychwanegol i ddadansoddi data presenoldeb myfyrwyr Haen 4 ar bob lefel.

4.4.2  Mae gwiriadau presenoldeb yn gyfleoedd i weithredu ynghylch myfyrwyr efallai nad oes ganddynt batrwm o ddiffyg ymrwymiad wythnosol dilynol (felly maent wedi osgoi cael eu huwchgyfeirio), ond sydd efallai â chofnod neu batrymau presenoldeb gwael yn gyffredinol a gallai parhau i'w noddi beri risg i drwydded Haen 4 y Brifysgol os na cheir gwelliant.

4.4.3  Bydd adolygiad llawn o'r holl ddata presenoldeb yn sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni ei chyfrifoldebau i'r Swyddfa Gartref fel Noddwr Haen 4 Trwyddedig, a gall fod yn gyfle i nodi myfyrwyr y mae angen egluro eu cyfrifoldebau iddynt fel myfyrwyr Haen 4. Bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn cysylltu â'r holl adrannau yn union cyn pob gwiriad i ofyn am unrhyw gofnodion perthnasol neu wybodaeth ychwanegol.

 Trefnwyd gwirio presenoldeb ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 ar yr adegau canlynol:

Gwiriad 1 - Hydref 2018 yn ystod Gwyliau'r Nadolig - adolygir yr holl ddata ar gyfer myfyrwyr Haen 4 ar bob lefel astudio (myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, myfyrwyr PhD, myfyrwyr sy'n treulio cyfnod dramor/ar leoliad gwaith, myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru gyda'r Coleg, Prifysgol Abertawe neu ar gyrsiau ELTS cyn-sesiynol).

Gwiriad 2 - Gwanwyn 2019 yn ystod Gwyliau'r Pasg - data ynghylch myfyrwyr a addysgir yn unig (myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, myfyrwyr sy'n treulio cyfnod dramor/ar leoliad gwaith, myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru gyda'r Coleg, Prifysgol Abertawe neu ar gyrsiau ELTS cyny sesiwn).

Gwiriad 3 - Haf 2019 yn ystod mis Gorffennaf - gwirio data myfyrwyr ôl-raddedig (monitro myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir yn ystod cyfnod y traethawd hir, adolygiad llawn o'r holl ddata am ymrwymiad a gedwir ar ein system fonitro RMS a gwneir cais am gofnodion goruchwylio gan unrhyw adran a ddewisodd beidio â defnyddio'r dull RMS safonol. Bydd y gwiriad hwn hefyd yn cynnwys adolygiad o bresenoldeb myfyrwyr ar gyrsiau ELTS cyn y sesiwn, myfyrwyr nyrsio sy'n dechrau ym mis Mawrth a myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru gyda'r Coleg, Prifysgol Abertawe ac adolygiad o bresenoldeb yn ystod cyfnod asesu'r haf ar gyfer myfyrwyr a addysgir).

4.4.4  Os yw myfyriwr yn cael ei nodi mewn gwiriad, gallai camau gweithredu dilynol gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol gynnwys:

  • Presenoldeb gorfodol mewn cyfarfod statws Haen 4
  • Presenoldeb gorfodol mewn cyfarfod briffio ar bresenoldeb Haen 4 a/neu esboniad pellach o gyfrifoldebau presenoldeb ac ymrwymiad myfyriwr.
  • Cyswllt drwy e-bost sy'n cynnwys rhybuddion/camau gweithredu pwrpasol
  • Cyswllt drwy e-bost i ganmol presenoldeb neilltuol.

4.4.5  Os yw'r myfyriwr yn mynd i gyfarfod gorfodol i wirio statws Haen 4 neu gyfarfod briffio ac yn darparu esboniad boddhaol am ei absenoldeb (a thystiolaeth ategol os yw'n berthnasol) i esbonio ei ddiffyg presenoldeb, caniateir iddo barhau ar ei raglen. Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr arwyddo datganiad yn nodi y bydd yn ailymrwymo i'w astudiaethau. Bydd Yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn parhau'n gyfrifol am fonitro presenoldeb nes bod yr Uned yn fodlon bod y myfyriwr wedi ailymrwymo i'w astudiaethau (o leiaf tair wythnos). Hysbysir myfyrwyr am ddyddiadau'r cyfnod ailymrwymo yn y cyfarfod. Bernir bod myfyriwr wedi ailymrwymo'n foddhaol os nad yw'n methu pwynt cyswllt arall yn ystod y cyfnod ailymrwymo. Ar yr adeg hon, ac yn amodol ar ailymrwymo'n foddhaol, bydd y myfyriwr yn cael ei ddychwelyd i system uwchgyfeirio ei Goleg, ar Gam 0, a bydd y Coleg yn gyfrifol, unwaith eto, am fonitro presenoldeb. 

4.4.6  Os bydd y myfyriwr yn mynd i gyfarfod gorfodol i wirio Statws Haen 4 neu gyfarfod briffio, ond yn methu ailymrwymo i'w astudiaethau yn ystod y cyfnod ailymrwymo dilynol (o leiaf tair wythnos), bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, yn unol â 4.4.11. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad diwedd y cyfnod ailymrwymo ar ôl y cyfarfod i drafod presenoldeb, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr.

4.4.7  Os yw'r myfyriwr yn mynd i gyfarfod gorfodol i wirio statws Haen 4 neu gyfarfod briffio, ond os nad yw'n darparu esboniad boddhaol o'i ddiffyg ymrwymiad, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, gan ystyried pob cais yn unigol, yn unol â 4.4.11. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod neu'r sesiwn briffio, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr.

4.4.8  Os yw'r myfyriwr yn methu mynd i gyfarfod gorfodol i wirio statws Haen 4 neu gyfarfod briffio, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn ystyried gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnu nawdd Haen 4 yn ôl, gan ystyried pob achos yn unigol, yn unol â 4.4.11. Os penderfynir tynnu'r myfyriwr yn ôl o'r Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr, o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod neu'r sesiwn briffio a fethwyd, drwy e-bost i gyfeiriad personol y myfyriwr a'i gyfeiriad yn y Brifysgol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodir ar gofnod y myfyriwr.

4.4.9  Yn achos 4.4.7 neu 4.4.8, os penderfynir parhau i noddi'r myfyriwr, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn parhau'n gyfrifol am fonitro presenoldeb nes bod yr Uned yn fodlon bod y myfyriwr wedi ailymrwymo i'w astudiaethau (o leiaf tair wythnos). Bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr y caniateir iddo barhau â'i astudiaethau y tro hwn, yn amodol ar ailymrwymiad boddhaol yn ystod y cyfnod ailymrwymo, ac am ddyddiad diwedd y cyfnod ailymrwymo, drwy e-bost o fewn pum niwrnod gwaith i ddyddiad y cyfarfod neu'r sesiwn briffio a fethwyd, i gyfeiriad e-bost y myfyriwr yn y Brifysgol a'i gyfeiriad personol. Bernir bod myfyriwr wedi ailymrwymo'n foddhaol os nad yw'n methu pwynt cyswllt arall yn ystod y cyfnod ailymrwymo. Ar yr adeg hon, ac yn amodol ar ymrwymiad boddhaol, caiff y myfyriwr ei ddychwelyd i Gam 0 system uwchgyfeirio ei goleg a'r Coleg fydd yn gyfrifol unwaith eto am fonitro presenoldeb. 

4.4.10  Yn achos 4.4.7 neu 4.4.8, os penderfynir parhau i noddi'r myfyriwr, ond os nad yw'n ailymrwymo i'w astudiaethau yn y tair wythnos ddilynol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn gofyn i'r myfyriwr adael y Brifysgol a thynnir nawdd Haen 4 yn ôl. Bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn hysbysu'r myfyriwr o fewn pum niwrnod gwaith i ddiwedd y cyfnod ailymrwymo yn dilyn y cyfarfod/sesiwn briffio, drwy e-bost i gyfeiriad y myfyriwr yn y Brifysgol a'i gyfeiriad personol, a thrwy lythyr i gyfeiriad y myfyriwr yn ystod y tymor a nodwyd ar gofnod y myfyriwr.

4.4.11  Wrth ystyried tynnu nawdd Haen 4 yn ôl ar yr adeg wirio, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn adolygu unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd a chanlyniad y cyfweliad (os yw'n berthnasol) cyn tynnu'r nawdd yn ôl. Bydd yr Uned yn ystyried hanes presenoldeb y myfyriwr, o safbwynt yr holl bwyntiau cyswllt a gwblhawyd, ymyriadau presenoldeb blaenorol, pa mor rheolaidd mae'r myfyriwr wedi cyflwyno gwaith, presenoldeb mewn arholiadau, cyfnodau absenoldeb dilynol ac unrhyw dystiolaeth a ddarparwyd gan y myfyriwr a'i Goleg ynghylch ei ymrwymiad i'w raglen astudio. Yna bydd yr Uned yn penderfynu a fyddai parhau i noddi'r myfyriwr yn peri risg i drwydded noddwr y Brifysgol.

< 3.Holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni israddedig a rhaglenni ôl-raddedig a addysgir | 5.Absenoldeb dros dro o raglen astudio >