Swansea University

3.Holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni israddedig a rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

3.1

Caiff yr holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni a addysgir (israddedig ac ôl-raddedig) eu monitro'n wythnosol. Mae Polisi Monitro Presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr a addysgir yn nodi y dylai Colegau fonitro'r holl fyfyrwyr bob pythefnos.  Yn achos myfyrwyr Haen 4, ategir hyn gan fonitro wythnosol gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol, fel y'i nodir yn y polisi hwn.  Os yw'r myfyriwr yng nghyfnod traethawd hir (rhan 2) rhaglen ôl-raddedig a addysgir, caiff ei fonitro unwaith y mis. Lle bo'n berthnasol, gelwir pob wythnos neu fis addysgu yn 'bwynt cyswllt'.

3.1.1  Mae'n ofynnol i fyfyrwyr ar raglenni a addysgir gofnodi eu presenoldeb mewn sesiynau dysgu cynlluniedig yn electronig drwy sganio eu cerdyn myfyriwr yn erbyn y darllenwyr a geir ym mhob ystafell addysgu.  Mae sesiwn ddysgu gynlluniedig yn cynnwys darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol, dosbarthiadau enghreifftiol, tiwtorialau, arholiadau, cyfarfodydd goruchwylio, lleoliadau diwydiannol, teithiau maes neu weithgareddau eraill y mae disgwyl i fyfyrwyr eu mynychu, ond nid yw'r rhestr hon yn gyflawn. Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw sicrhau bod eu cerdyn yn gweithio a chael cerdyn newydd os nad yw.

3.1.2  Yn achos myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir sydd wedi cyrraedd cyfnod dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd (rhan 2) y rhaglen, bydd angen iddynt gadw mewn cysylltiad â'u goruchwylwyr yn rheolaidd (o leiaf unwaith y mis) Mae'n ofynnol i oruchwylwyr gadw cofnod o bresenoldeb myfyrwyr ar GAMS yn ystod y cyfnod hwn.

3.1.3  Yn ystod y cyfnodau gwyliau a ddynodir ar gyfer eu rhaglen astudio, a gyhoeddir ar wefan y Brifysgol, nid yw’n ofynnol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir sganio i gadarnhau presenoldeb.  Y rheswm am hyn yw nad oes unrhyw bwyntiau cyswllt gan y rhaglen yn ystod y cyfnodau hyn. Sylwer, ceir eithriadau lleol i ddyddiadau’r tymhorau, gan ddibynnu ar y Coleg a’r cwrs.

3.1.4  Mae Colegau'n gyfrifol am wirio cofnodion presenoldeb yr holl fyfyrwyr a addysgir ac am uwchgyfeirio myfyrwyr yn unol â pholisi monitro myfyrwyr a addysgir y brifysgol yn achos myfyrwyr heb unrhyw gofnod o bresenoldeb. http://www.swansea.ac.uk/academic-services/academic-guide/assessment-and-progress/attendance-monitoring-taught-students/

3.1.5  Yn achos myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir sy'n dilyn eu rhaglen/ymgymryd â'u dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd yn ystod estyniad cymeradwy i'r dyddiad cau cyflwyno gwreiddiol, bydd rhaid iddyn nhw hefyd gydymffurfio â'r polisi a'r weithdrefn monitro presenoldeb. Mewn achosion o'r fath, pan fydd y myfyriwr yn gwneud cais am CAS (drwy lenwi ffurflen gais am CAS sydd ar gael ar gais gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol (studentcompliance@abertawe.ac.uk) i'w galluogi i wneud cais am estyn eu caniatâd teitheb Haen 4 am gyfnod yr estyniad, mae'n rhaid i'r Coleg gadarnhau i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol, ar y ffurflen gais am CAS, fod rheswm academaidd cymhellol i'r myfyriwr aros ac ymgymryd ag astudiaethau.

3.1.6  Lle nad yw'n ofynnol bellach i'r myfyriwr ymgymryd â rhaglen astudio, dylid hysbysu myfyrwyr Haen 4 a noddir bod angen iddynt adael y DU am nad oes angen eu cyfranogiad bellach. Wedyn, bydd rhaid i'r myfyrwyr hyn ddarparu tystiolaeth i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol i ddangos eu bod wedi gadael y DU.

3.1.7  Mae'n ofynnol i'r holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir gydymffurfio â'r polisi monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 a noddir tan ddiwedd eu rhaglen astudio ar eu cofnod myfyriwr neu gyfnod eu teitheb, pa un bynnag o'r ddau ddyddiad hyn sy'n gynt. Yn achos myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir sy'n ymgymryd â'u dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd, ni fydd y polisi monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 a noddir yn berthnasol iddynt os ydynt yn dychwelyd i'w gwlad frodorol, wedi darparu tystiolaeth o adael y DU ac os yw nawdd eu teitheb Haen 4 wedi cael ei dynnu'n ôl.

3.1.8  Yn ogystal â pholisi monitro presenoldeb y Brifysgol ar gyfer myfyrwyr a addysgir, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn gwirio data presenoldeb myfyrwyr Haen 4 ar raglenni a addysgir yn wythnosol. Yn achos presenoldeb anfoddhaol, bydd myfyriwr Haen 4 yn destun trefniadau monitro manylach ar gyfer myfyrwyr Haen 4, fel y'i nodir yn adran 4 y polisi hwn.  Gweinyddir hyn yn ganolog gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol.

3.1.9  Er mwyn i fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni a addysgir gydymffurfio'n llawn â'r polisi monitro presenoldeb myfyrwyr Haen 4 a noddir, mae'r Brifysgol yn disgwyl iddynt fyw o fewn 'pellter teithio rhesymol' o'r Brifysgol. Mae Prifysgol Abertawe'n diffinio 'pellter teithio rhesymol o Brifysgol Abertawe' fel pellter o'r Brifysgol sy'n caniatáu i'r myfyriwr ddod i'r Brifysgol yn ystod oriau craidd bob dydd os yw'n ofynnol iddynt wneud hynny.  Mae hyn wedi'i ddiffinio fel uchafswm o 50 milltir o gampws Prifysgol Abertawe lle mae'r myfyriwr yn astudio. Mewn unrhyw amgylchiadau, ni ellir ystyried y lleoliad lle mae'r myfyriwr yn dewis byw fel rheswm digonol dros beidio â chydymffurfio â'r polisi hwn.

3.2

Holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar leoliadau gwaith neu sy'n astudio dramor

3.2.1  Mae Teithebau a Mewnfudo'r DU yn disgwyl y bydd presenoldeb myfyrwyr ar leoliadau gwaith neu sy'n astudio dramor yn cael ei fonitro hefyd.

3.2.2  Mae'n rhaid i diwtoriaid neu gydlynwyr lleoliadau hysbysu'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol am gyfeiriad lleoliad gwaith neu astudio dramor myfyriwr cyn gynted ag y caiff y manylion eu cadarnhau, oherwydd bod rhaid hysbysu Teithebau a Mewnfudo'r DU am hyn o fewn 10 niwrnod gwaith. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ei fanylion cyswllt  (e.e. cyfeiriad a rhif ffôn yn ystod y tymor) yn gywir ar ei gofnod myfyriwr.

3.2.3  Caiff myfyrwyr Haen 4 ar leoliad gwaith neu flwyddyn dramor eu monitro unwaith y mis.  Cyfrifoldeb y Coleg yw sicrhau bod y cysylltiadau hyn yn digwydd a'u bod yn cael eu cofnodi ar gofrestr. Rhaid darparu'r cofrestri i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol bob mis ar gais.

3.2.4  Ategir y cysylltiadau misol â'r Coleg gan ffurflen monitro presenoldeb y mae'n rhaid i'r myfyriwr Haen 4 ei chyflwyno unwaith y mis i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol.  Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod y ffurflenni hyn yn cael eu cwblhau, eu llofnodi gan y cyswllt priodol a enwir a'u dychwelyd i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn brydlon. 

3.2.5  Os bydd myfyriwr Haen 4 ar leoliad gwaith neu raglen gyfnewid yn methu cysylltiad disgwyliedig neu os nad yw'n dychwelyd ffurflen monitro presenoldeb, rhaid hysbysu'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol cyn gynted â phosib. Bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn cysylltu â'r myfyriwr i ofyn iddo esbonio'r pwynt cyswllt a fethwyd. Os nad yw'r esboniad yn foddhaol, neu os na cheir ymateb gan y myfyriwr, tynnir nawdd Haen 4 yn ôl.

3.2.6  Mae manylion pellach am fonitro myfyrwyr ar leoliadau gwaith/blwyddyn dramor ar gael ym Mholisi'r Brifysgol ar Fonitro Presenoldeb Myfyrwyr a Addysgir.

3.3

Ail-wneud modiwlau a'r rheoliad 60 diwrnod

3.3.1  Yn ôl rheoliadau Teithebau a Mewnfudo'r DU, os nad yw'n ofynnol i fyfyriwr Haen 4 gymryd rhan yn ei raglen astudio (naill ai mewn sesiynau dysgu cynlluniedig neu drwy ryw gyswllt arall) am fwy na 60 diwrnod, mae'n rhaid i'r myfyriwr adael y DU.  Mewn achosion o'r fath, bydd y Brifysgol yn tynnu nawdd Haen 4 yn ôl o'r myfyriwr, nodir 'wedi'i atal' ar gofnod y myfyriwr a hysbysir Teithebau a Mewnfudo'r DU am yr amgylchiadau.

3.3.2  Mae'r rheoliad 60 diwrnod yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr Haen 4 sy'n methu modiwlau ac y mae'n rhaid iddynt ailsefyll modiwlau a fethwyd mewn un bloc addysgu yn unig (h.y. nid ydynt yn ymgymryd ag unrhyw astudio nac yn mynychu dosbarthiadau yn y cyfamser). Amlinellir hyn yn yr enghreifftiau isod ond nid ydynt yn cynnwys pob sefyllfa:

a) Mae'n rhaid i'r myfyriwr ailsefyll yn Semester Un ac wedyn nid oes angen cysylltiad pellach yn Semester Dau: dylai'r myfyriwr gwblhau Semester Un fel sy'n ofynnol a dychwelyd i'w wlad frodorol ar gyfer Semester Dau;

b) Mae'n rhaid i'r myfyriwr ailsefyll modiwl yn Semester Dau ond nid oes angen unrhyw gysylltiad yn ystod Semester Un: mae'n rhaid i'r myfyriwr ddychwelyd i'w wlad frodorol am Semester Un a chaiff ddychwelyd i'r DU am Semester Dau yn unig.

3.3.3  Lle nad oes rhaid i fyfyriwr ymgymryd ag unrhyw astudio o fewn cyfnod 60 diwrnod, gofynnir i'r myfyriwr ddarparu tystiolaeth ei fod wedi gadael y DU (megis stamp gadael wedi'i sganio yn ei basbort neu gopi wedi'i sganio o docyn hedfan). Yna caiff ei eithrio o Bolisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr Haen 4.

3.4

Holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar Raglenni Ymchwil Ôl-raddedig 

3.4.1  Un o ofynion Polisi'r Brifysgol ar gyfer Monitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil yw y cynhelir o leiaf un sesiwn oruchwylio/cyfranogiad mewn ymchwil ffurfiol o leiaf unwaith y mis ar gyfer yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig:

3.4.2  Cyfrifoldeb y Goruchwyliwr yw cofnodi'r sesiynau goruchwylio hyn ar y System Rheoli Ymchwil.

3.4.3  Mae'r colegau'n gyfrifol am wirio cofnodion presenoldeb yr holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac uwchgyfeirio myfyrwyr â chofnod o bresenoldeb anfoddhaol, yn unol â pholisi'r Brifysgol ar gyfer monitro presenoldeb myfyrwyr ymchwil.

3.4.4  Disgwylir y bydd o leiaf 50% o sesiynau goruchwylio yn y flwyddyn academaidd yn rhai wyneb yn wyneb, oni cheir cymeradwyaeth eithriadol ymlaen llaw gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol;

3.4.5  Yn ogystal â Pholisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil y Brifysgol, bydd yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol yn gwirio data presenoldeb yr holl fyfyrwyr Haen 4 ar raglenni ymchwil unwaith y mis.  Yn achos presenoldeb anfoddhaol neu gysylltiad personol anfoddhaol heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr  (50% y flwyddyn academaidd), bydd myfyriwr Haen 4 yn destun y gweithdrefnau monitro uwch ar gyfer myfyrwyr Haen 4, fel y manylir arnynt yn adran 4 y polisi hwn. Caiff y rhain eu gweinyddu'n ganolog gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol.

3.4.6  Mae'r holl fyfyrwyr ymchwil Haen 4 a noddir yn destun y polisi monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 a noddir nes iddynt ennill eu cymhwyster, neu am gyfnod eu teitheb, pa un yw'r cynharaf o'r ddau ddyddiad. Hefyd, caiff myfyrwyr Haen 4 a noddir eu heithrio o'r polisi monitro presenoldeb myfyrwyr Haen 4 os ydynt yn dychwelyd i'w gwlad frodorol, yn darparu tystiolaeth o hyn ac mae nawdd am eu teitheb Haen 4 wedi'i dynnu'n ôl.

3.4.7  Os yw myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wedi cael estyniad i baratoi ar gyfer arholiad llafar a'i sefyll neu i ailgyflwyno traethawd ymchwil, gellir rhoi CAS iddynt i'w galluogi i estyn eu teitheb lle bo'r Coleg yn cadarnhau yn ysgrifenedig i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol bod angen academaidd iddynt aros yn y DU. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd myfyrwyr yn destun y polisi monitro presenoldeb ac mae'n rhaid i Golegau sicrhau y trefnir a chofnodir sesiynau goruchwylio yn unol â'r polisi monitro presenoldeb myfyrwyr ymchwil yn y cyfnod hwn.

3.4.8  Er mwyn i fyfyrwyr Haen 4 gydymffurfio'n llawn â'r polisi monitro presenoldeb ar gyfer myfyrwyr Haen 4 a noddir, mae'r Brifysgol yn disgwyl iddynt fyw o fewn pellter teithio rhesymol o'r Brifysgol. Mae Prifysgol Abertawe'n diffinio 'pellter teithio rhesymol o Brifysgol Abertawe' fel pellter o'r Brifysgol sy'n galluogi'r myfyriwr i fynychu'r Brifysgol yn ystod oriau gwaith craidd pan fydd angen iddo wneud hynny. Mae hyn wedi cael ei ddiffinio fel uchafswm o 50 milltir o Gampws y Brifysgol lle mae'r myfyriwr yn astudio. Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir caniatáu i fyfyrwyr Haen 4 sydd wedi cyrraedd cam ysgrifennu traethawd rhaglen ymchwil ôl-raddedig fyw yn bellach na 50 milltir o gampws y Brifysgol lle maent yn astudio. Fodd bynnag, mae'n rhaid iddynt allu bodloni'r gofynion monitro presenoldeb a ddiffinnir yn y polisi hyn o hyd. Mewn achosion o'r fath, rhaid i'r myfyriwr geisio cymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol. Fodd bynnag, ni ellir ystyried lle mae myfyriwr Haen 4 yn dewis byw yn rheswm digonol dros beidio â chydymffurfio â'r polisi hwn.

< 2.Cwmpas | 4.Polisi a phroses ar gyfer myfyrwyr Haen 4 >