Swansea University

2.Cwmpas

2.0

Dylai'r holl fyfyrwyr Haen 4 sydd wedi'u cofrestru ar raglen astudio ym Mhrifysgol Abertawe  ar hyn o bryd ufuddhau i'r polisi hwn, ynghyd â'r holl fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar raglen astudio gyda'r Coleg, Prifysgol Abertawe, ac eithrio myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y rhaglenni a restrir isod. Bwriedir iddo fod yn atodol i Bolisi Monitro Presenoldeb y Brifysgol sy'n berthnasol i'r holl fyfyrwyr. Byddai un o'r categorïau canlynol yn berthnasol i fyfyrwyr Haen 4 a noddir:

 • Myfyrwyr sydd â theitheb Haen 4 ar hyn o bryd;
 • Myfyrwyr a oedd â chaniatâd myfyriwr i aros cyn y cyflwynwyd y System ar Sail Pwyntiau;
 • Myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am ganiatâd Haen 4 o fewn y DU gan ddefnyddio rhif Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) gan Brifysgol Abertawe ac sy'n disgwyl am benderfyniad ar y cais;
 • Myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am ganiatâd Haen 4 o fewn y DU gan ddefnyddio rhif CAS gan Brifysgol Abertawe y mae eu cais wedi cael ei wrthod ac sy'n destun adolygiad gweinyddol ar hyn o bryd;
 • Myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am Ganiatâd Haen 4 o fewn y DU gan ddefnyddio rhif CAS gan Brifysgol Abertawe, y mae eu cais wedi cael ei wrthod ac sydd wedi cyflwyno apêl.

Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol ar hyn o bryd i fyfyrwyr a noddir dan Haen 4 gan Brifysgol Abertawe sy'n astudio ar y rhaglenni canlynol ar hyn o bryd:

 • Myfyrwyr Iaith Saesneg sydd wedi'u cofrestru gyda Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg (ELTS): bydd yn ofynnol i fyfyrwyr Haen 4 gydymffurfio â'r polisi presenoldeb sy'n cael ei bennu a'i fonitro gan ELTS.  Anfonir adroddiadau misol a manylion unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol i'w hadolygu;
 • Myfyrwyr sy'n astudio Meddygaeth i Raddedigion: oherwydd gofynion presenoldeb proffesiynol y rhaglen hon, bydd yn ofynnol i fyfyrwyr Haen 4 gydymffurfio â'r polisi presenoldeb sy'n cael ei bennu a'i fonitro gan y Coleg Meddygaeth. Anfonir adroddiadau misol a manylion unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol i'w hadolygu.

Mae'r rhaglenni isod yn eithriadau cymeradwy i weithdrefnau monitro presenoldeb Haen 4 y Brifysgol oherwydd natur eu haddysgu:

 • Mae gan rai rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn y Coleg Meddygaeth strwythur unigryw sy'n cynnwys cyfnodau dwys o addysgu 'bloc' a thiwtorialau wythnosol. Felly, cytunwyd ar eithriad i ganiatáu monitro presenoldeb yn lleol. Darperir cofrestri bob wythnos i'r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol. Rhaid i'r trefniadau eithriadol hyn ar gyfer pob rhaglen gael eu cymeradwyo ymlaen llaw gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol. Dyma'r rhestr o'r rhaglenni sydd wedi cael eu cymeradwyo dan yr eithriad hwn: 

Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i fyfyrwyr sydd â chaniatâd i aros yn y DU y tu allan i Haen 4 y System ar Sail Pwyntiau. Disgwylir i'r myfyrwyr hyn gydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb ar gyfer Myfyrwyr a Addysgir/Ymchwil. Dyma enghreifftiau o fyfyrwyr â chaniatâd i aros y tu allan i Haen 4 y system ar sail pwyntiau:

 • Myfyrwyr â chaniatâd ar sail Dibynnydd;
 • Myfyrwyr â chaniatâd Astudio Tymor Byr;
 • Myfyrwyr â chaniatâd o dan Haen 1, 2 neu 5.

Nid yw'r rhestr uchod yn gynhwysfawr.  Mae manylion llawn am deithebau sy'n caniatáu astudio ar gael gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol: studentcompliance@abertawe.ac.uk

< 1.Pwrpas | 3.Holl fyfyrwyr Haen 4 a noddir ar raglenni israddedig a rhaglenni ôl-raddedig a addysgir >