Swansea University

5. Canllawiau Polisi i Golegau/Ysgolion

5.1 Mae staff Academaidd a Gweinyddol y Coleg/Ysgol yn gyfrifol am:

5.1.1

Atgoffa myfyrwyr o bwysigrwydd presenoldeb yn y sesiynau dysgu ac addysgu;

5.1.2

Sicrhau bod yr wybodaeth, yr arweiniad a'r gweithdrefnau parthed y Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr ar gael i fyfyrwyr y Coleg/Ysgol;

5.1.3

Rhoi gwybodaeth, arweiniad a gweithdrefnau i'r myfyrwyr ynghylch rhoi gwybod i'r Coleg/Ysgol ymlaen llaw am unrhyw absenoldeb a/neu gyflwyno tystiolaeth o unrhyw amgylchiadau sy'n effeithio ar allu'r myfyrwyr i ymgysylltu â'r rhaglen. "Absenoldeb a awdurdodwyd" yw absenoldeb dros dro a gymeradwywyd gan y Coleg. Fel arfer, ni ddisgwylir caniatáu i fyfyrwyr sy'n dilyn rhaglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgir fod yn absennol yn ystod y tymor. Caiff myfyrwyr, fodd bynnag, wneud cais am ganiatâd i fod yn absennol dros dro. Dylai'r Coleg ystyried y rheswm am y cais, hyd yr absenoldeb y gofynnir amdano ac effaith yr absenoldeb ar astudiaethau academaidd y myfyriwr. Dyma restr nad yw'n gynhwysfawr o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol, fel arfer, yn derbyn ar gyfer absenoldeb a awdurdodir:

  • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas neu ffrind agos.
  • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr - sy'n gofyn bod y myfyriwr yn gadael y Brifysgol ar fyr rybudd.
  • Cyfnod i ffwrdd o'r Brifysgol ar gyfer gwaith maes, ymchwil, neu gynadleddau.
  • Gwasanaethu ar reithgor.
  • Ymrwymiadau Chwaraeon.

Os bydd myfyriwr yn profi anawsterau personol, ariannol neu feddygol sy'n effeithio ar ei allu i gyflawni'i astudiaethau, fel arfer disgwylir y cynghorir iddynt ohirio'u hastudiaethau.

5.1.4

Cadw mewn cysylltiad â myfyrwyr tiwtoriaid personol a threfnu a chofnodi presenoldeb myfyrwyr yn y sesiynau tiwtorial yn unol â System Tiwtor Personol y Brifysgol;

5.1.5

Defnyddio'r broses uwchgyfeirio yn Atodiad B os bydd myfyriwr yn absennol;

5.1.6

Cofnodi presenoldeb myfyrwyr yn unol â'r Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr. Darparwyd system i gofnodi presenoldeb yn electronig i bob Coleg;

5.1.7

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gofrestrfa Academaidd neu Swyddog Cydymffurfio'r Brifysgol graffu ar y cofnodion;

5.1.8

Cyfeirio unrhyw fyfyrwyr y nodir y gallai fod angen cefnogaeth ychwanegol arnynt at y Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr priodol.

5.2 Mae Penaethiaid Coleg/Ysgol yn gyfrifol am:

5.2.1

Sicrhau bod staff y Coleg/Ysgol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran monitro presenoldeb, cofnodi data a phrosesau uwchgyfeirio'r Brifysgol;

5.2.2

Sefydlu a chyhoeddi cysylltiadau enwedig â chyfrifoldeb am y dyletswyddau hyn yn y Coleg/Ysgol;

5.2.3

Sicrhau y caiff tiwtor personol ei neilltuo i'r holl fyfyrwyr;

5.2.4

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gofrestrfa Academaidd neu Swyddog Cydymffurfio'r Brifysgol graffu ar y cofnodion;

5.2.5

Sicrhau lefel briodol o fonitro a chofnodi ar gyfer pob myfyriwr/rhaglen astudio yn unol â'r polisi, gan gyfeirio at Atodiad A.

< 3. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr | 6. Lleoliadau Gwaith, Astudio Dramor a Rhaglenni Cydweithiol >