Swansea University

5. Canllawiau Polisi i Golegau/Ysgolion

5.1 Mae staff Academaidd a Gweinyddol y Coleg/Ysgol yn gyfrifol am:

5.1.1

Atgoffa myfyrwyr o bwysigrwydd presenoldeb yn y sesiynau dysgu ac addysgu;

5.1.2

Sicrhau bod yr wybodaeth, yr arweiniad a'r gweithdrefnau parthed y Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr ar gael i fyfyrwyr y Coleg/Ysgol;

5.1.3

Cynnig unrhyw wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â'r Polisi Monitro Presenoldeb Myfyrwyr i fyfyrwyr a chyfnodau o astudio i ffwrdd o Abertawe;

5.1.4

Sicrhau bod y wybodaeth yn yr amserlen yn gywir ar bob adeg oherwydd bod hyn yn gwthio'r system monitro presenoldeb;

5.1.5

Sicrhau bod unrhyw newidiadau ad hoc i'r amserlen ddisgwyliedig yn cael eu cofnodi ar system amserlennu'r Brifysgol – er enghraifft, newid munud olaf i'r ystafell, neu ail-drefnu dosbarth. Mae hyn yn sicrhau bod presenoldeb y myfyriwr yn cyd-fynd â'r presenoldeb disgwyliedig ar y system;

5.1.6

Adolygu presenoldeb myfyrwyr gan ddefnyddio'r data a ddarperir gan y broses fonitro fel bod modd nodi unrhyw batrymau o absenoldeb nad ydynt yn bodloni'r broses tynnu'n ôl o bosibl (gweler isod) ond er gwaethaf hyn sy'n peri pryder a mynd i'r afael â nhw. Gall hyn gynnwys: 

  • absenoldeb rhannol arwyddocaol ar draws pob un o'r modiwlau neu'r rhan fwyaf ohonynt;  
  • absenoldeb systematig o fodiwl penodol;  
  • absenoldeb systematig ar ddiwrnod penodol o'r wythnos;  
  • adroddiadau sy'n dod dro ar ôl tro bod cerdyn wedi'i 'golli' neu eu bod wedi'i 'anghofio.'  

5.1.7

Darparu gwybodaeth, cyfarwyddyd a gweithdrefnau i fyfyrwyr am roi gwybod i'w Coleg/Ysgol am unrhyw absenoldeb cynlluniedig dros dro os bydd hwnnw dros bum niwrnod gwaith, a fydd yn cael ei ystyried fel "cais am absenoldeb dros dro o astudio".  "Cais am absenoldeb dros dro o astudio" yw absenoldeb dros dro y mae'r Coleg wedi'i dderbyn.  Fel arfer, ni ddisgwylir caniatáu "cais am absenoldeb dros dro o astudio" i fyfyrwyr sy'n dilyn rhaglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgir yn ystod y tymor. Caiff myfyrwyr, fodd bynnag, wneud cais am ganiatâd i fod yn absennol dros dro o astudio. Dylai'r Coleg ystyried y rheswm am y cais, hyd yr absenoldeb y gofynnir amdano ac effaith yr absenoldeb ar astudiaethau academaidd y myfyriwr. Dyma restr nad yw'n gynhwysfawr o amgylchiadau y byddai'r Brifysgol, fel arfer, yn eu derbyn: 

  • Marwolaeth neu salwch difrifol perthynas neu ffrind agos.   
  • Amgylchiadau personol neu deuluol anffafriol - megis ysgariad, byrgleriaeth, tân, achos llys sylweddol, anawsterau ariannol y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr - sy'n gofyn bod y myfyriwr yn gadael y Brifysgol ar fyr rybudd.   
  • Cyfnod i ffwrdd a gymeradwywyd gan y Brifysgol ar gyfer gwaith maes, ymchwil, neu gynadleddau.   
  • Gwasanaethu ar reithgor.   
  • Ymrwymiadau chwaraeon a/neu gelfyddydol, fel arfer pan fydd y myfyriwr yn cymryd rhan.

Fel arfer rhaid darparu tystiolaeth i gadarnhau hyn. Os bydd myfyriwr yn profi anawsterau personol, ariannol neu feddygol sy'n effeithio'n sylweddol ar ei allu i gyflawni'i astudiaethau, fel arfer disgwylir y cynghorir iddynt ohirio'u hastudiaethau. 

Y cyfnod mwyaf y gellir rhoi absenoldeb a awdurdodwyd ar gyfer myfyrwyr Haen 4 yw 60 diwrnod. Ni ddylai’r cyfnod o absenoldeb olygu y bydd angen mwy o amser ar y myfyriwr i gwblhau ei rhaglen. Bydd angen i fyfyrwyr Haen 4 sy’n gofyn am gyfnodau hirach o absenoldeb ohirio eu hastudiaethau. Dylai myfyrwyr y mae angen iddynt ohirio eu hastudiaethau a/neu gael estyniad i’w hymgeisyddiaeth ymgynghori â rheoliadau Gohirio ac Estyn y Brifysgol a/neu adran 27 o'r Rheoliadau Dyfarniadau Israddedig neu adran 16 o'r Rheoliadau Dyfarniadau Ôl-raddedig a Addysgir yn ôl eu trefn. 

Pan roddir absenoldeb dros dro i fyfyriwr Haen 4 o astudio, dylid rhoi gwybod i’r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol ar unwaith fel bod modd cofnodi hyn ar ffeil bresenoldeb y myfyriwr. 

5.1.8

Cadw mewn cysylltiad â'r menteion academaidd ac amserlennu, a chofnodi presenoldeb myfyrwyr yn ystod sesiynau menteion yn unol â pholisi System Mentora Academaidd Personol y Brifysgol;

5.1.2

Rheoli'r broses ar gyfer cwblhau absenoldeb a ailadroddir a allai arwain at dynnu'r myfyriwr yn ôl;

5.1.10

Rheoli nifer fach o ddarllenwyr cerdyn monitro presenoldeb â llaw y gellir eu defnyddio ar y safle neu mewn ystafelloedd nad oes ganddynt ddarllenwyr ar y waliau;  

5.1.11

Defnyddio'r broses uwchgyfeirio  os bydd myfyriwr yn absennol; 

5.1.12

Cofnodi presenoldeb myfyrwyr yn unol â'r polisi hwn; 

5.1.13

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gwasanaethau Academaidd neu’r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol graffu ar y cofnodion; 

5.1.14

Cyfeirio unrhyw fyfyrwyr y nodir y gallai fod angen cefnogaeth ychwanegol arnynt at y Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr priodol.

5.2 Mae Penaethiaid Coleg/Ysgol yn gyfrifol am:

5.2.1

Sicrhau bod staff y Coleg/Ysgol yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau o ran monitro presenoldeb, cofnodi data a phrosesau uwchgyfeirio'r Brifysgol;

5.2.2

Sefydlu a chyhoeddi cysylltiadau enwedig â chyfrifoldeb am y dyletswyddau hyn yn y Coleg/Ysgol;

5.2.3

Sicrhau y caiff tiwtor personol ei neilltuo i'r holl fyfyrwyr;

5.2.4

Sicrhau y caiff presenoldeb yr holl fyfyrwyr ei fonitro a'i gofnodi'n deg, yn gywir ac ar ffurf archwiliadwy i sicrhau cydraddoldeb o ran triniaeth a chydymffurfio â gofynion diogelu data a rhyddid gwybodaeth, yn ogystal â sicrhau y gall y myfyriwr a'r Gwasanaethau Academaidd neu’r Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol graffu ar y cofnodion;

5.2.5

Sicrhau lefel briodol o fonitro a chofnodi ar gyfer pob myfyriwr/rhaglen astudio yn unol â'r polisi.

< 4. Canllawiau Polisi i Fyfyrwyr | 6. Lleoliadau Gwaith, Astudio Dramor a Rhaglenni Cydweithiol >