Swansea University

2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr a Addysgir

2.1

Bydd y Polisi Monitro Presenoldeb yn gymwys i'r HOLL fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen academaidd ym Mhrifysgol Abertawe.

2.2

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i fyfyrwyr fynychu’r holl sesiynau dysgu a drefnwyd sy’n gysylltiedig â phob modiwl neu raglen ymchwil y maent wedi dewis eu dilyn, yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Bresenoldeb. Mae sesiwn ddysgu a amserlennir yn cynnwys, ond heb ei chyfyngu i, ddarlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol, dosbarthiadau enghreifftiol, tiwtorialau, arholiadau, cyfarfodydd goruchwyliol, lleoliadau diwydiannol, teithiau maes neu weithgareddau eraill y mae disgwyl i fyfyrwyr eu mynychu.

2.3

Mae'r broses monitro presenoldeb ffurfiol ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn rhai Haen 4 yn seiliedig ar gyfnodau o bythefnos a gyhoeddir ar wefan y Brifysgol. Lle mae odrif o wythnosau addysgu mewn semester, ni fydd yr wythnos derfynol yn cael ei chynnwys yn y broses uwchgyfeirio. Yn yr un modd, yn Semester 2, caiff y pythefnos olaf (os oes nifer cyfartal o wythnosau addysgu) neu'r wythnos olaf (os oes odrif o wythnosau addysgu) o addysgu ar gyfer y flwyddyn academaidd eu heithrio o'r broses uwchgyfeirio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn rhai Haen 4 (gan gydnabod bod sesiynau addysgu fel arfer yn newid i sesiynau cymorth/adolygu ar yr adeg hon). Fodd bynnag, disgwylir bod myfyrwyr yn dal i gofnodi eu presenoldeb drwy sganio eu cerdyn myfyriwr yn y sesiynau addysgu a amserlennir.

2.4

Ar gyfer myfyrwyr Haen 4, bydd y broses monitro presenoldeb a amlinellir uchod yn 2.3 yn gymwys ond caiff presenoldeb ei fonitro bob wythnos gan yr Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol fel y nodir ym Mholisi Monitro Presenoldeb y Brifysgol ar gyfer Myfyrwyr Haen 4 a Noddir.

2.5

Yn amodol ar 2.14 a 10 isod, bwriad monitro presenoldeb yw cefnogi myfyrwyr, nid eu cosbi.  Golyga hyn y gall colegau gysylltu â myfyrwyr yngl┼Ěn â'u presenoldeb, a chynnig help a/neu eu hannog i fynychu hyd yn oes os ydynt wedi cyrraedd trothwy presenoldeb ffurfiol y Brifysgol.

2.6

Caiff presenoldeb myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni a addysgir, ar Gampws y Bae a Champws Singleton, ei fonitro drwy sganio cerdyn â sglodyn a thrwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb, a chyfarfodydd gyda'ch mentor academaidd/goruchwylio. Mewn rhai achosion, er enghraifft, addysgu oddi ar y campws neu gyfnodau astudio oddi ar y campws) caiff presenoldeb ei fonitro mewn ffyrdd eraill.

2.7

Ar gyfer sesiynau dysgu lle caiff presenoldeb ei fonitro drwy sganio cerdyn, ystyrir bod myfyriwr yn bresennol yn unig os yw ei gerdyn yn cael ei sganio yn erbyn y darllenwyr ym mhob ystafell addysgu a bod y darllenwyr yn adnabod y cerdyn (yn dangos enw'r myfyriwr). 

2.8

Mae'n ofynnol i fyfyriwr sganio gan ddefnyddio ei gerdyn ei hun yn unig. Diben y broses monitro presenoldeb yw cefnogi myfyrwyr, nid eu cosbi, ond mae'r Brifysgol yn cydnabod y posibilrwydd bod myfyrwyr yn camddefnyddio'r system, os yw myfyrwyr yn sganio yn y sesiynau dysgu a amserlennir dros eraill, neu'n sganio ac wedyn yn peidio â mynd i'r sesiynau dysgu a amserlennir. I liniaru yn erbyn hyn, disgwylir i Golegau gynnal archwiliadau wythnosol ar hap o sesiynau dysgu a amserlennir, lle caiff cofrestr ffisegol ei chymryd a'i chymharu â'r gofrestr electronig. Mae'n rhaid i ffurflenni archwilio gael eu cyflwyno i'r Gwasanaethau Academaidd er mwyn craffu arnynt a chymryd camau lle bo'n briodol. Caiff unrhyw achosion a amheuir o gamddefnyddio'r system eu hymchwilio, a gallai myfyrwyr yr amheuir eu bod yn camddefnyddio'r system fod yn destun Gweithdrefn Ddisgyblu Myfyrwyr y Brifysgol. Gallai hyn arwain at ofyn i'r myfyriwr dynnu yn ôl o'r Brifysgol. Lle mae myfyriwr wedi cofrestru ar gwrs sy’n arwain yn uniongyrchol (neu’n rhannol) at gymhwyster proffesiynol neu’r hawl i ymarfer proffesiwn neu alwedigaeth benodol, gallai hefyd gael ei gyfeirio o dan y gweithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer. 

2.9

Dim ond pan ellir ei fonitro y bydd presenoldeb yn cael ei ystyried. Er enghraifft, os nad oes darllenydd cerdyn yn yr ystafell neu os nad yw'n gweithio, ni fydd hyn yn effeithio ar gofnod presenoldeb myfyriwr. Yn yr un modd, os caiff sesiynau dysgu a amserlennir eu canslo, drwy eu dileu o'r amserlen, yna ni fydd presenoldeb yn cael ei fonitro.  

2.10

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am gofio eu cerdyn ac am gael cerdyn newydd yn lle rhai sydd wedi eu colli neu eu difrodi cyn gynted â phosib.

2.11

Anfonir pob hysbysiad sy'n ofynnol yn unol â'r gofynion hyn at gyfrif e-bost y Brifysgol y myfyriwr yn y lle cyntaf, ac mewn rhai amgylchiadau, i gyfeiriad cartref a chyfeiriad tymor y myfyriwr, oni fydd y myfyriwr wedi rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Academaidd a'r Coleg yn mewn ysgrifen y dylid defnyddio cyfeiriad arall. 

2.12

Bydd Coleg/Ysgol gartref y myfyriwr yn monitro presenoldeb myfyrwyr, gan ddechrau o wythnos addysgu gyntaf unrhyw dderbyniad.  

2.13

Bydd y Colegau/Ysgolion yn rhoi gwybod i'r myfyrwyr am eu gweithdrefnau a gofynion presenoldeb. 

2.14

Bydd y Brifysgol yn gweithredu yn erbyn myfyrwyr nad ydynt yn ymgysylltu â'r broses uwchgyfeirio ac nad yw eu presenoldeb yn gwella. Mewn achosion eithriadol, gall y Brifysgol fynnu bod myfyriwr yn tynnu'n ôl. Fel arfer, os yw ymgeisydd yn cael penderfyniad "gofynnir i chi adael y Brifysgol" ni chaiff ei ail-dderbyn i'r un rhaglen astudio, nac i raglen berthynol, heb gymeradwyaeth y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn.

2.15

Mae gan rai cyrsiau ofynion presenoldeb penodol uwch oherwydd gofynion proffesiynol. Dylai Colegau hysbysu myfyrwyr, fel rhan o'r wybodaeth am y cwrs, os oes unrhyw ofynion presenoldeb penodol ychwanegol.

2.16

Bydd raid i fyfyrwyr sy'n astudio oddi ar gampws Prifysgol Abertawe, gan gynnwys myfyrwyr sy'n astudio dramor neu ar leoliadau diwydiannol, gydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb hefyd. Caiff myfyrwyr o'r fath eu monitro bob mis (gweler adran 6). 

2.17

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni a gyflwynir drwy gyfnodau dwys byr o astudio yn cael eu monitro yn ystod y cyfnodau astudio dwys (gweler adran 7).

2.18

Caiff yr adroddiadau presenoldeb eu monitro a'u hadolygu gan y Coleg/Uned Cydymffurfiaeth Myfyrwyr Rhyngwladol.  

< 1. Cyflwyniad | 3. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4 >