Swansea University

2. Polisi Monitro Presenoldeb – Myfyrwyr a Addysgir

2.1

Bydd y Polisi Monitro Presenoldeb yn gymwys i'r HOLL fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglen academaidd ym Mhrifysgol Abertawe.

2.2

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i fyfyrwyr fynychu’r holl sesiynau dysgu a drefnwyd sy’n gysylltiedig â phob modiwl neu raglen ymchwil y maent wedi dewis eu dilyn, yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Bresenoldeb.

2.3

Caiff presenoldeb ei fonitro o hyd ar lefel Coleg yn unol â Datganiad y Brifysgol ar Bresenoldeb. Mae system ganolog GAMS yn fodd o ddiwallu'r gofynion hyn.

2.4

Anfonir pob hysbysiad sy'n ofynnol yn unol â'r gofynion hyn at gyfrif e-bost y Brifysgol y myfyriwr yn y lle cyntaf, ac mewn rhai amgylchiadau, i gyfeiriad cartref a chyfeiriad tymor y myfyriwr, oni fydd y myfyriwr wedi rhoi gwybod i'r Gofrestrfa Academaidd a'r Coleg yn mewn ysgrifen y dylid defnyddio cyfeiriad arall.

2.5

Bydd Coleg/Ysgol gartref y myfyriwr yn monitro presenoldeb myfyrwyr, gan ddechrau yn wythnos addysgu gyntaf unrhyw garfan. Y mathau o ddigwyddiadau y tybir ei fod yn briodol eu monitro drwy GAMS yw'r rheini sy'n cynnwys grwpiau bach o fyfyrwyr yn bennaf, lle ceir cyswllt wyneb i wyneb, felly gellir gwirio presenoldeb yn gywir. Mae rhestr o'r mathau o ymgysylltu y gellid eu defnyddio ar gyfer monitro yn Atodiad A.

2.6

Bydd y Colegau/Ysgolion yn rhoi gwybod i'r myfyrwyr am eu gweithdrefnau a gofynion presenoldeb, gan gynnwys gweithdrefnau i fyfyrwyr roi gwybod i'r Coleg/Ysgol ymlaen llaw am unrhyw absenoldeb ac/neu unrhyw amgylchiadau lliniarol yn effeithio ar allu'r myfyriwr i gyflawni'i raglen.

2.7

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n absennol o unrhyw ymrwymiad GAMS yn destun proses uwchgyfeirio. Mae'r Broses Uwchgyfeirio ar gael yn Atodiad B.

2.8

Caiff myfyrwyr eu monitro bob pythefnos ar bwynt a bennir gan y Coleg/Ysgol. Bydd hyn ar sail pro rata i fyfyrwyr rhan-amser.

2.9

Bydd raid i fyfyrwyr sy'n astudio oddi ar gampws Prifysgol Abertawe, gan gynnwys myfyrwyr sy'n astudio dramor neu ar leoliadau diwydiannol, gydymffurfio â'r Polisi Monitro Presenoldeb hefyd.

2.10

Caiff yr adroddiadau presenoldeb eu hadolygu'n fisol gan Bwyllgor Dysgu ac Addysgu'r Coleg a'r pwyllgor/fforwm perthnasol (Pwyllgor Dysgu ac Addysgu, Gweithgor y System Mewnfudo ar Sail Pwyntiau), a gweithredir yn ôl yr angen.

< 1. Cyflwyniad | 4. Myfyrwyr â Theitheb Haen 4 >