Swansea University

Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd

Mae'r gweithdrefnau hyn yn ddilys mewn achosion o gamymddwyn academaidd sy’n ymwneud â myfyrwyr o Brifysgol Abertawe, myfyrwyr ar raglenni integredig y Coleg, Prifysgol Abertawe, ac mewn achosion ar y cyd yn ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe a/neu fyfyrwyr y Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni nad ydynt yn integredig. Ymdrinnir ag achosion o gamymddygiad academaidd sy'n cynnwys myfyrwyr o'r Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni nad ydynt yn integredig gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe.

Seilir cywirdeb academaidd ar egwyddorion sy'n cynnwys gonestrwydd, ymddiried, diwydrwydd, tegwch a pharch, ac mae'n ymwneud â chynnal cywirdeb o ran gwaith a chymhwyster y myfyriwr. Mae cywirdeb academaidd wedi'i seilio ar yr ethos bod y modd yr ydych chi'n dysgu'r un mor bwysig â'r hyn a ddysgir.

Mae cywirdeb academaidd wedi'i seilio ar nifer o egwyddorion craidd. I fyfyrwyr, mae hyn yn golygu:

 • Derbyn cyfrifoldeb am eu gwaith a'u hastudio eu hunain;
 • Parchu barn pobl eraill, hyd yn oed wrth anghytuno â nhw;
 • Parchu hawl pobl eraill i weithio ac astudio o fewn y 'gymuned ddysgu';
 • Cydnabod gwaith pobl eraill, lle mae wedi cyfrannu i'w hastudio, eu hymchwil, neu eu cyhoeddiadau eu hunain;
 • Sicrhau cydnabod cyfraniad pob unigolyn i waith gr┼Áp yn onest;
 • Cefnogi eraill i ymddwyn â chywirdeb academaidd;
 • Glynu wrth y gofynion moesegol a, lle bo'n briodol, y safonau proffesiynol, sy'n berthnasol i'r ddisgyblaeth;
 • Osgoi gweithredu mewn modd a fyddai'n ennill mantais annheg dros eraill;
 • Sicrhau cyflwyno canlyniadau ymchwil neu ddata arbrofol mewn modd gonest;
 • Cydymffurfio â'r gofynion asesu.

Cywirdeb academaidd yw'r egwyddor arweiniol ar gyfer yr holl asesiadau myfyrwyr; gan gynnwys arholiadau, cyflwyniadau llafar, neu aseiniadau ysgrifenedig, traethodau hir, a thraethodau ymchwil.

Mae camymddwyn academaidd yn cynnwys: llên-ladrad; cydgynllwynio; tramgwyddo yn erbyn y rheoliadau arholi; ffugio data; personadu rhywun arall, neu gomisiynu gwaith i'w asesu (nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr).

1.1

Camymddwyn academaidd yw unrhyw weithred lle mae unigolyn yn ceisio mantais nad oes ganddo hawl iddo, naill ai iddo ef ei hun neu i rywun arall.  Bydd hyn yn berthnasol ni waeth a yw ymgeisydd yn gweithredu ar ei ben ei hun neu gydag un neu fwy o unigolion eraill.  Tybir bod gweithred neu weithredoedd o fewn y diffiniad hwn boed yn ystod, neu mewn perthynas ag, arholiad ffurfiol, darn o waith cwrs neu unrhyw fath arall o asesiad a gynhelir wrth ddilyn cymhwyster academaidd neu broffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe. 

Mae gan y Brifysgol amrediad o weithdrefnau a dulliau am ganfod camymddwyn academaidd:

 • mewn arholiadau (gweler 2.0)
 • mewn asesiadau eraill (gweler 3.0)
 • mewn graddau ymchwil (gweler 6.0)
 • ar ôl dyfarnu Cymhwyster (gweler 8.0)

Caiff y Brifysgol ddefnyddio dulliau addas o ganfod ac ymchwilio achosion camymddwyn academaidd trwy, er enghraifft, ddefnyddio meddalwedd canfod llên-ladrad neu arholiad llafar cywirdeb academaidd (gweler 3.1 isod). Gall Colegau hefyd ddewis gweithredu system arholiadau llafar ar hap hefyd mewn meysydd pwnc.

Penodir Cyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd gan y Brifysgol i hyrwyddo cywirdeb academaidd ac ymdrin â phob achos ar lefel y Brifysgol. Caiff y Cyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd ei gefnogi yn ei rôl gan yr Is-gyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd a allai ei gynorthwyo neu ymdrin ag achosion o gamymddwyn academaidd ar ei ran, yn unol â'r Weithdrefn hon. Yn yr un modd, dylai'r holl gyfeiriadau at y Cyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd yn y gweithdrefnau hyn gynnwys yr Is-gyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd.

Wrth ymchwilio i honiadau o gamymddwyn academaidd, mae'r Cyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd, ar ran y Brifysgol, yn cadw'r hawl i ymgynghori â phrifysgolion a sefydliadau eraill lle bo'n briodol, ac i rannu gwybodaeth berthnasol.

Heb ragfarn i gyffredinolrwydd y materion uchod, dangosir enghreifftiau o gamymddwyn academaidd yn adrannau 2.0 i 2.4, a 3.0 isod.

Fel arfer, bydd y Brifysgol yn cwblhau’r ymchwiliad cychwynnol, camau ffurfiol y broses ac yn penderfynu ar yr achos o fewn 60 diwrnod o’r honiad a wneir yn erbyn y myfyriwr. Pan fydd oedi, bydd y myfyriwr yn cael gwybod am gynnydd yr ymchwiliad, gan gynnwys y rheswm dros yr oedi, ac yn cael amserlen amcangyfrifiedig ar gyfer canlyniad yr achos.