Swansea University

13. Cosbau - Amodau Arholiad

Y Cosbau Sydd ar Gael i’r Pwyllgor ar gyfer Arfer Annheg dan Amodau Arholiad

Dylai’r Pwyllgor gyfeirio at y Cod Ymarfer, hanes yr achos a chofnod academaidd y myfyriwr cyn gosod cosb. Er mwyn sicrhau cysondeb yn y defnydd o gosbau, mae’r Brifysgol yn rhoi cyfarwyddyd ar gosbau arferol yn y Cod Ymarfer ar Arfer Annheg. Y gosb arferol am arfer annheg dan amodau arholiad fydd canslo marciau’r ymgeisydd ym mhob un o’r modiwlau ar y lefel astudio benodol. Fodd bynnag, efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried amgylchiadau lliniarol. Dylai'r Pwyllgor fod yn argyhoeddedig bod yr amgylchiadau lliniarol yn uniongyrchol berthnasol i'r achos, ac yn benodol, eu bod wedi dylanwadu ar weithredoedd y myfyriwr dan sylw. Mewn achosion o ail drosedd, y gosb arferol fydd canslo holl farciau’r ymgeisydd ar gyfer y lefel astudio a’i wahardd rhag sefyll unrhyw arholiad yn y Brifysgol yn y dyfodol. Y rhestr gyflawn o gosbau a fydd ar gael i’r Pwyllgor fydd:

13.1

rhoi cerydd ysgrifenedig i’r ymgeisydd, gan gadw cofnod o’r cerydd;

13.2

canslo marciau’r ymgeisydd ar gyfer y papur arholiad cyfan;

13.3

canslo marciau’r ymgeisydd ar gyfer y modiwl cyfan dan sylw;

13.4

canslo marciau’r ymgeisydd yn y modiwl dan sylw ac atal yr ymgeisydd rhag gwneud iawn am y methiant tan y sesiwn academaidd nesaf;

13.5

canslo marciau’r ymgeisydd ym mhob un o’r modiwlau ar gyfer y lefel astudio benodol;

13.6

canslo marciau’r ymgeisydd ym mhob un o’r modiwlau ar gyfer y lefel astudio benodol a gwahardd yr ymgeisydd o unrhyw arholiad y Brifysgol yn y dyfodol.

13.7

Os digwydd i’r Pwyllgor benderfynu bod y cosbau uchod yn amhriodol, caiff y Pwyllgor ddefnyddio ei ddoethineb i bennu cosb briodol.

Lle cafodd honiad ei gadarnhau a gallai hyn effeithio ar allu’r ymgeisydd i ymarfer mewn proffesiwn arbennig, gall yr achos hefyd gael ei gyfeirio at Bennaeth y Coleg a fydd yn penderfynu a ddylid hysbysu’r corff proffesiynol. Mewn rhai achosion, bydd yn ofynnol i Bennaeth y Coleg hysbysu’r Corff Proffesiynol.

Adfer a Chapio

Lle mae’r Pwyllgor yn dewis defnyddio unrhyw un o’r cosbau a nodir uchod, ac eithrio 13.1 ac 13.6, gall yr ymgeisydd dan sylw, lle mae’r rheoliadau ar gyfer y rhaglen astudio’n caniatáu, ailsefyll y gwaith neu'r asesiad dan sylw. Mewn achosion lle bydd ymgeisydd yn ail-wneud gwaith neu'r asesiad, bydd y Pwyllgor hefyd yn penderfynu a ddylai’r marciau a enillir fod wedi’u capio neu heb eu capio. Lle y defnyddir y gosb dan 13.5 cyn diwedd y sesiwn gallai fod disgwyl i ymgeisydd ohirio ei astudiaethau.

Caiff y gosb ei chofnodi ar gofnod canolog y myfyriwr.