Swansea University

Gohirio Astudio (Rhaglenni a Addysgir yn Unig)

4. Dychwelyd i Astudio/Tynnu’n Ôl o’r Brifysgol

4.1

Rhaid i Golegau sicrhau bod myfyrwyr sy’n dychwelyd ar ôl gohirio eu hastudiaethau yn ffit i wneud hynny.

  • Yn achos gohiriad am resymau iechyd, bydd hyn yn cynnwys cadarnhad gan Adran Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol (a/neu gan unrhyw ymarferwr cymwys arall a nodir gan y Brifysgol) ei bod yn addas i'r myfyriwr ailddechrau astudio.
  • Yn achos amgylchiadau personol, disgwylir i’r myfyriwr arwyddo datganiad sy’n cadarnhau nad yw’r amgylchiadau personol bellach yn effeithio ar ei astudiaethau.
  • Yn achos pryderon ariannol, disgwylir i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth ei fod wedi bodloni ei ymrwymiadau ariannol ac y bydd yn parhau i wneud hynny.

4.2

Ni fydd cyfnod hwyaf posibl yr ymgeisyddiaeth yn cael ei ymestyn yn awtomatig ar gyfer ymgeiswyr sy’n gohirio eu hastudiaethau.  Gall ymgeiswyr ymestyn eu cais i ohirio eu hastudiaethau cyhyd â’u bod yn medru cwblhau eu rhaglen astudio neu ennill cymhwyster ymadael o fewn cyfnod hwyaf posibl eu hymgeisyddiaeth.  Bydd ymgeiswyr y mae arnynt angen ymestyn cyfnod hwyaf posibl eu hymgeisyddiaeth yn gorfod gwneud cais am hynny dan y rheoliadau penodol.

4.3

Os bydd ymgeisydd yn methu dychwelyd i astudio erbyn y dyddiad a nodwyd, ac os na cheir ymateb i unrhyw ymgais gan y Coleg neu'r Brifysgol i gyfathrebu ag ef, bydd y Brifysgol yn cymryd yn ganiataol ei fod wedi tynnu’n ôl o’r Brifysgol.  Bydd yr ymgeisydd yn cael ei hysbysu’n ysgrifenedig o’r ffaith ei fod wedi tynnu’n ôl o’r Brifysgol, a bydd ei gofnod yn cael ei newid yn unol â hynny.  Bydd hawl gan y myfyriwr i apelio yn erbyn y penderfyniad yn unol â'r Rheoliadau Apeliadau Academaidd. 

4.4

Os nad yw ymgeisydd yn dychwelyd i astudio erbyn y dyddiad a nodwyd, ac os na cheir ymateb i unrhyw ymgais gan y Coleg neu'r Brifysgol i gyfathrebu â'r myfyriwr, bydd y Brifysgol yn cymryd yn ganiataol ei fod wedi tynnu’n ôl o’r Brifysgol. Bydd yr ymgeisydd yn cael ei hysbysu’n ysgrifenedig ei fod wedi cael ei dynnu’n ôl o’r Brifysgol, a chaiff ei gofnod ei ddiwygio. Bydd hawl gan y myfyriwr i apelio yn erbyn y penderfyniad yn unol â'r Rheoliadau Apeliadau Academaidd

< 3. Gorfod Gohirio Astudiaethau | >