Swansea University

3. Gorfod Gohirio Astudiaethau

3.1

Yn unol â pholisïau a rheoliadau’r Brifysgol (gan gynnwys rheoliadau asesu), gall y Brifysgol orfodi neu gynghori ymgeisydd i ohirio ei astudiaethau fel a ganlyn:

  1. Yn achos apeliadau Academaidd, gall y bwrdd apelio fynnu bod ymgeisydd yn gohirio ei astudiaethau pan dybir y byddai cynghori ymgeisydd i adael yn amhriodol.
  2. Mewn achos Anaddasrwydd i Ymarfer/ Disgyblu difrifol, gall fod yn ofynnol i ymgeiswyr atal eu hastudiaethau tra bod ymchwiliadau pellach yn yr arfaeth.
  3. Mewn achosion pan fydd dedfryd gadwraethol, mae’n debygol y bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd ohirio ei astudiaethau yn ystod y cyfnod yn y carchar. Fel rheol, byddai’n rhaid cynnal asesiad risg, a dod i gasgliad boddhaol, mewn perthynas â’r ymgeisydd cyn caniatáu iddo ailgydio yn ei astudiaethau.
  4. Mewn achosion pan fo dyled i’r Brifysgol yn bodoli a’r ymgeisydd yn methu talu’r ddyled honno, ar ôl ail rybudd gan y Brifysgol, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd ohirio ei astudiaethau.
  5. Fel rhan o ganlyniad/cosb a weithredir gan Bwyllgor Ymchwilio a sefydlwyd gan y Brifysgol lle y cadarnhawyd anaddasrwydd i ymarfer, arfer annheg neu drosedd ddisgyblu gellir cynghori neu ofyn i ymgeisydd atal astudiaethau.

3.2

Yn ogystal, gellid mynnu bod ymgeisydd yn gohirio ei astudiaethau os yw’r Brifysgol yn tybio, am resymau’n ymwneud ag iechyd, nad yw’n briodol i fyfyriwr barhau i astudio, p’un a yw hynny’n ymwneud â dyletswydd gofal y Brifysgol tuag at eraill neu’n ymwneud â lles y myfyriwr dan sylw. Dylid dilyn y weithdrefn a nodir yn 3.3 isod mewn amgylchiadau o’r fath.

< 2. Ceisiadau i Ohirio Astudiaethau | 4. Dychwelyd i Astudio/Tynnu’n Ôl o’r Brifysgol >