Swansea University

2. Ceisiadau i Ohirio Astudiaethau

2.1

Bydd angen i ymgeisydd sy’n gwneud cais i ohirio ei astudiaethau lenwi’r ffurflen briodol (sydd ar gael oddi wrth y Gofrestrfa Academaidd neu’r Coleg).  Dylai'r fath gais gynnwys y rhesymau dros ei gyflwyno a thystiolaeth i gefnogi’r cais.  Fel rheol, dylai myfyrwyr gael cyfweliad ag aelod o staff y Coleg a dylai gysylltu ag aelod o staff y Gofrestrfa Academaidd er mwyn cael cyngor.   Os yw’r Coleg yn cefnogi cais y myfyriwr, caiff y cais ei anfon at y Gofrestrfa Academaidd i’w gymeradwyo. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn gwirio’r ddogfennaeth; (y terfynau amser ayyb) ac yn cymeradwyo’r cais ar ran Deon y Bwrdd Academaidd perthnasol.  Caiff unrhyw achosion/ceisiadau cymhleth eu cyfeirio at Ddeon y Bwrdd Academaidd perthnasol.

2.2

Gall ymgeisydd wneud cais i ohirio ei astudiaethau am y rhesymau canlynol:

  • iechyd*
  • amgylchiadau personol eithriadol
  • anawsterau ariannol
  • pan fydd yr ymgeisydd yn bwriadu trosglwyddo i raglen arall

* Gall y Gofrestrfa Academaidd/Deon y Bwrdd Academaidd wrthod cais i ohirio astudiaethau, heblaw mewn achosion o afiechyd difrifol a gefnogir gan dystiolaeth feddygol.

2.3

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sy’n gwneud cais i ohirio eu hastudiaethau anfon y ffurflen i’r Gofrestrfa Academaidd yn ystod y ddau dymor cyntaf a chyn diwrnod cyntaf tymor yr haf, oni bai fod y cais yn cael ei gyflwyno am resymau’n ymwneud ag iechyd neu resymau anorfod eraill.

2.4

Caniateir i ymgeiswyr sy’n dilyn rhaglenni nad ydynt yn rhai traddodiadol, ac nad yw’r dyddiadau cau hyn yn berthnasol iddynt, gyflwyno cais i ohirio eu hastudiaethau â chefnogaeth y Coleg.  Fel rheol, ni chaniateir i'r fath ymgeiswyr ohirio eu hastudiaethau’n union cyn y cyfnod arholi oni bai fod y cais yn cael ei gyflwyno am resymau’n ymwneud ag iechyd neu resymau anorfod eraill.

Yn achos ymgeiswyr sy’n teimlo bod yn rhaid iddynt ohirio eu hastudiaethau ar ôl diwrnod cyntaf tymor yr haf am resymau’n ymwneud ag iechyd, caiff eu ceisiadau eu hystyried yn unigol a bydd yn rhaid anfon dogfennau priodol i’w cefnogi.

2.5

Disgwylir i ymgeiswyr hysbysu’r Coleg neu'r Brifysgol am y dyddiad y maent yn bwriadu dychwelyd i astudio, drwy lenwi’r adran briodol ar y ffurflen.

2.6

Fel arfer, disgwylir i ymgeiswyr amser llawn ailgychwyn astudio ar ddechrau'r sesiwn nesaf, hynny yw dychwelyd yn y mis Medi nesaf (gyda chydsyniad eu Coleg) ac ailgychwyn y flwyddyn neu lefel astudio (caiff myfyrwyr ddewis colli unrhyw gredydau a enillwyd eisoes yn ystod blwyddyn y gohiriad, neu, gyda chydsyniad eu Coleg ac yn unol â gofynion Asiantaeth Ffiniau'r DU, cânt gadw credydau a enillwyd eisoes).  Mewn rhai achosion, er enghraifft myfyrwyr sy'n gohirio eu hastudiaethau ar ôl cychwyn Semester Dau neu ymgeiswyr rhan amser, efallai y tybir ei bod yn fwy priodol i ymgeiswyr ailgydio yn eu hastudiaethau ar ddechrau'r ail semester, os bydd hynny'n ymarferol. Mewn achosion o’r fath, bydd yr ymgeiswyr yn cario unrhyw farciau sydd ganddynt eisoes drosodd, gyda chydsyniad y Coleg.

2.7

Caiff ceisiadau ar gyfer gohirio a gymeradwywyd eu hanfon at y Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr a fydd yn diweddaru cofnod y myfyriwr ac yn hysbysu’r Myfyriwr/Awdurdod Addysg Lleol/Noddwr/Asiantaeth Bwrdd am y gohiriad.

< 1. Rheoliadau Cyffredinol | 3. Gorfod Gohirio Astudiaethau >