Swansea University

9. Hysbysu ynglŷn â Chanlyniad yr Apêl

9.1

Bydd yr enwebai  fel arfer yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd mewn ysgrifen am ganlyniad yr apêl, cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl yn dilyn y Bwrdd Apeliadau Academaidd. Bydd y llythyr oddi wrth yr enwebai'n cynnwys manylion llawn yngl┼Ěn â chanfyddiadau’r Bwrdd Apeliadau Academaidd, a bydd yn rhoi crynodeb byr o’r rhesymau am unrhyw benderfyniadau a wnaed. Bydd copi o’r llythyr yn cael ei anfon i’r Coleg(au) perthnasol/Cadeirydd y Bwrdd Arholi, a chaiff cofnod yr ymgeisydd ei ddiwygio yn unol â hyn.

9.2

Bydd y brifysgol yn rhoi gwybod ir awdurdodau perthnasol (noddwyr, Awdurdodau Addysg Lleol a/neu ac Asiantaeth Fisâu a Mewnfudo'r DU) am unrhyw fyfyriwr sy’n bwriadu tynnu'n ôl o’r Brifysgol, yn dilyn cadarnhad gan Fwrdd Apeliadau Academaidd o’r penderfyniad academaidd gwreiddiol.