Swansea University

8. Pwerau’r Bwrdd Apeliadau Academaidd

8.1

Bydd y Bwrdd Apeliadau Academaidd yn ystyried:

 • a gafodd yr holl waith a oedd i’w gyflwyno, ac a gyflwynwyd yn gywir, i’w asesu ei ystyried gan y Bwrdd Arholi.
 • a oes tystiolaeth o wall cyfrifiadurol neu weinyddol sydd oherwydd ei natur yn peri amheuaeth resymol ynghylch a fyddai’r Bwrdd Arholi wedi dod i’r un penderfyniad pe na bai’r gwall hwnnw wedi digwydd;
 • a oes tystiolaeth o ddiffygion neu anghysondeb yn y modd y cynhaliwyd yr arholiad neu mewn cyfarwyddiadau ysgrifenedig, neu mewn cyngor yn eu cylch, sydd oherwydd eu natur yn peri amheuaeth resymol ynghylch a fyddai’r Bwrdd Arholi wedi dod i’r un penderfyniad pe na bai’r diffyg neu’r anghysondeb hwnnw wedi digwydd, ac mae'r ymgeisydd wedi darparu rheswm anorchfygol am beidio â thynnu'r diffygion neu anghysondebau hyn at sylw'r Coleg;
 • a gyflwynwyd manylion ynghylch amgylchiadau esgusodol perthnasol a effeithiodd ar ymddygiad neu berfformiad yr ymgeisydd i’r Coleg yn unol â'r Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu;
 • a gymerwyd y camau addas o ran yr amgylchiadau esgusodol;
 • a yw'r dystiolaeth a ddarperir gan yr ymgeisydd yn cefnogi'r honiad nad oedd mewn sefyllfa i benderfynu a oedd yn iach neu beidio i ymgymryd â, neu i baratoi ar gyfer, yr asesiad a/neu hysbysu'r Coleg ar yr adeg briodol, ac felly'n darparu rheswm anorchfygol dros beidio â datgelu;
 • a yw’r amgylchiadau esgusodol perthnasol yn dylanwadu ar yr achos o gwbl;
 • a oes tystiolaeth o ragfarn neu asesu annigonol ar ran un neu fwy o'r arholwyr;
 • a oedd penderfyniad y Bwrdd Arholi o’r fath na fyddai pobl resymol wedi medru gwneud y cyfryw benderfyniad.

8.2

Os yw’r Bwrdd Apeliadau Academaidd yn fodlon ar y materion uchod, gall gymryd un o’r camau gweithredu canlynol:

 • Yng ngoleuni’r amgylchiadau esgusodol, a chan roi ystyriaeth briodol i ddymuniadau’r Coleg(au) perthnasol a/neu Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol, gall gefnogi neu ddiwygio penderfyniad y Bwrdd Arholi (yn arbennig ar gyfer penderfyniadau ynghylch Dilyniant).
 • Yng ngoleuni’r amgylchiadau, gall gefnogi’r apêl ac argymell y dylai’r achos gael ei ailystyried gan y Bwrdd Arholi gwreiddiol a hynny gydag arweiniad cryf ynghylch canlyniad posibl (yn arbennig ar gyfer penderfyniadau Dyfarniad terfynol neu ymchwil ôl-raddedig).
 • Yng ngoleuni’r amgylchiadau, gall gefnogi’r apêl ac argymell y dylai Bwrdd Arholi hollol newydd ailystyried penderfyniad y Bwrdd blaenorol (yn arbennig ar gyfer graddau ôl-raddedig).
 • Yng ngoleuni’r amgylchiadau, gall gefnogi’r apêl a rhoi caniatâd i’r ymgeisydd ailysgrifennu’r traethawd hir a’i ail-gyflwyno i’w ailarholi gan y Bwrdd Arholi gwreiddiol o fewn terfyn amser penodol (yn arbennig ar gyfer graddau ôl-raddedig).
 • Yng ngoleuni’r amgylchiadau, gall gefnogi’r apêl a rhoi caniatâd i’r ymgeisydd ailysgrifennu’r traethawd hir a’i ailgyflwyno i’w ailarholi gan Fwrdd Arholi hollol newydd o fewn terfyn amser penodol (yn arbennig ar gyfer graddau ôl-raddedig).
 • Lle ceir yr oedd holl amgylchiadau ymgeisydd yn hysbys ac y cymerwyd y camau priodol, neu nad oedd yr amgylchiadau esgusodol yn berthnasol i'r achos, caiff y Bwrdd Apeliadau Academaidd wrthod yr apêl, ac felly cadarnhau penderfyniad y Bwrdd Arholi.
 • Os gwelir nad yw'r dystiolaeth yn cefnogi'r honiad nad oedd yr ymgeisydd mewn sefyllfa i benderfynu a oedd yn iach neu beidio i ymgymryd â, neu i baratoi ar gyfer, asesiad, a/neu hysbysu'r Coleg ar yr adeg berthnasol, ac nid yw felly'n cynnwys rheswm anorchfygol am beidio â datgelu'r amgylchiadau ar y cyfnod priodol, gall y Bwrdd Apeliadau Academaidd wrthod yr apêl ac felly cadarnhau penderfyniad y Bwrdd Arholi.
 • Mewn achosion perthnasol, gallai’r Bwrdd Apeliadau Academaidd ofyn i ymgeiswyr ohirio eu hastudiaethau lle ystyrir ei bod yn amhriodol i gynghori myfyrwyr i dynnu'n ôl.
 • Os oes angen gwybodaeth bellach ar y panel cyn y gall benderfynu’r canlyniad, gall y Cadeirydd ohirio ystyried yr achos nes y daw gwybodaeth ychwanegol i law.
 • Gellir cymryd camau gweithredu eraill fel y bo'n briodol.

8.3

Wrth wneud ei benderfyniad, mae’n rhaid i’r Bwrdd Apeliadau Academaidd gadw mewn cof unrhyw gyfyngiadau a osodwyd gan asiantaethau allanol megis cyrff proffesiynol.

8.4

Yn achos myfyrwyr Rhyngwladol a noddir gan y Brifysgol, bydd astudio pellach yn seiliedig ar benderfyniad academaidd a gymerir gan Fwrdd Apelio neu Fwrdd Arholi yn amodol ar ddal teitheb myfyriwr dilys (Lefel 4).

8.5

Yn dilyn unrhyw ailarholi traethawd hir dan baragraff 8.2 pwyntiau 4 a 5 uchod, bydd y Bwrdd Arholi, yn ei ddoethineb, yn penderfynu a ddylid cymeradwyo caniatáu i’r ymgeisydd gael un cyfle arall i ailgyflwyno’r traethawd hir, naill ai am y ffi lawn neu am ffi ostyngol.

8.6

Pan fo traethawd hir yn cael ei ailarholi o ganlyniad i bwynt 5 dan baragraff 8.2 uchod, penodir arholwr/arholwyr allanol newydd. Ni ddarperir unrhyw wybodaeth ar gyfer yr arholwr/arholwyr allanol ynghylch yr arholiad blaenorol ond rhoddir gwybod iddynt fod gwaith yr ymgeisydd yn cael ei ailarholi ar apêl.

8.7

Gall y Bwrdd Apeliadau, yn amod ar unrhyw ganlyniad, ofyn bod myfyriwr yn darparu tystiolaeth i'r Brifysgol i ddangos a yw'n iach neu beidio i barhau â'i astudiaethau neu i ddychwelyd iddynt.