Swansea University

6. Bwrdd Apeliadau Academaidd

6.1

Yr enwebai fydd yn Ysgrifennydd y Bwrdd Apeliadau Academaidd.

6.2

Bydd pob Bwrdd Apeliadau Academaidd yn cynnwys isafswm o dri aelod a gaiff eu dewis gan Ysgrifennydd y Bwrdd o’r canlynol: y Dirprwy Is-gangellorion, y Deoniaid, y Deoniaid Cyswllt, yr aelodau hynny o staff sydd wedi gwasanaethu mewn un o’r swyddi hynny o fewn y pum sesiwn ddiwethaf, ac aelodau uwch y staff dysgu academaidd (h.y. Uwch-ddarlithwyr neu’n uwch). Yn ogystal, er budd allanoldeb, gellir cyfethol aelodau staff o sefydliadau Addysg Uwch eraill fel bo angen.

6.3

Os bydd angen, caiff un aelod o bob Bwrdd Apeliadau Academaidd ei benodi gan Ysgrifennydd y Bwrdd i fod yn gadeirydd.

6.4

Gellir galw Bwrdd Apeliadau Academaidd ynghyd i ystyried mwy nag un achos, hyd yn oed os yw achosion o’r fath yn cael eu cyfeirio ato gan fwy nag un Bwrdd Arholi. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw aelod yn cymryd rhan mewn trafodaethau yngl┼Ěn ag achosion sy’n ymwneud â myfyriwr sydd wedi astudio yn yr un Coleg y mae’r aelod wedi’i gyflogi ynddo. Mewn achosion anochel lle caiff apêl ei chyflwyno gan ymgeisydd o’r un Coleg ag aelod o'r Bwrdd Apeliadau, bydd yr aelod yn ymatal rhag trafod yr achos a rhag cytuno ar ganlyniad.

6.5

Lle mae’r Bwrdd Apeliadau Academaidd yn ystyried apeliadau a gyflwynwyd gan ymgeiswyr ymchwil, bydd un aelod o’r Bwrdd yn Ddeon neu’n Ddeon Cysylltiol y Bwrdd Academaidd Ymchwil Ôl-raddedig neu’n aelod o staff sydd wedi gwasanaethu mewn un o’r swyddi hynny o fewn y pum sesiwn ddiwethaf. Lle nad yw hyn yn bosibl, ymgynghorir â'r Bwrdd Academaidd ar gyfer Ymchwil Ôl-raddedig am yr apêl.