Swansea University

5. Hidlo Cychwynnol Apeliadau

5.1

Yn y lle cyntaf, caiff bob cais ei ystyried gan aelodau profiadol o staff yr adran Gwasanaethau Academaidd sydd wedi derbyn hyfforddiant priodol, y cyfeirir atynt fel y Pwyllgor Hidlo.

5.2

Caiff y Pwyllgor Hidlo gysylltu â'r Coleg perthnasol, â'r Swyddfa Anableddau, neu â'r Gwasanaeth Lles, fel bo'n berthnasol, am ragor o wybodaeth os tybir bod angen hynny er mwyn rhoi ystyriaeth briodol i'r cais.

5.3

Gellir gwrthod unrhyw apêl nad yw'n seiliedig ar y rhesymau a restrir yn Adran 2.4, neu le nad oes tystiolaeth i gefnogi’r apêl caiff y Pwyllgor Hidlo ei gwrthod.

5.4

Nid ystyrir y canlynol yn rhesymau dilys dros apelio:

  • Herio barn academaidd neu broffesiynol yr arholwyr.
  • Siom ymgeisydd gyda chanlyniad lle mae’r marciau wedi eu cofnodi’n gywir, mae’r rheoliadau asesu wedi eu dilyn yn gywir, a lle nad oes tystiolaeth o anghysondeb materol.
  • Lle hysbyswyd y Coleg, Bwrdd Academaidd y Brifysgol, neu bwyllgor perthnasol am yr amgylchiadau esgusodol a rhoddwyd ystyriaeth lawn i'r amgylchiadau hynny.
  • Lle methodd y myfyriwr â chyflwyno tystiolaeth o amgylchiadau esgusodol i'r Coleg yn unol â'r Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu.

Neu

  • Lle nad yw'r dystiolaeth a gyflwynwyd i gefnogi apêl ar sail amgylchiadau esgusodol yn cefnogi'r honiad nad oedd yr ymgeisydd yn gallu penderfynu a oedd yn iach neu beidio i ymgymryd â, neu i baratoi ar gyfer, yr asesiad a/neu i hysbysu'r Coleg ar yr adeg briodol.

A/neu

  • Lle nad yw'r dystiolaeth a gyflwynwyd i gefnogi apêl yn seiliedig ar amgylchiadau esgusodol yn cefnogi'r honiad bod gan yr ymgeisydd amgylchiadau esgusodol ar yr adeg berthnasol.

5.5

Bydd ymgeiswyr y mae eu hapêl wedi’i gwrthod yn sgil yr ystyriaeth gychwynnol yn cael gwybod gan y Pwyllgor Hidlo o fewn 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad y derbyniwyd yr apêl neu unrhyw dystiolaeth y gofynnwyd amdani i ategu’r apêl.

5.6

Os bydd y Pwyllgor Hidlo'n penderfynu bod yr apêl wedi'i seilio ar y seiliau a restrir ym mharagraff 2.4 uchod a bod tystiolaeth anorchfygol i gefnogi'r apêl, caiff yr apêl ei chyfeirio at sylw'r Bwrdd Apeliadau Academaidd i'w hystyried.

5.6

Yna, caiff yr apêl ei hanfon i'r Coleg neu Golegau perthnasol, a/neu Gadeirydd y Bwrdd Arholi, am eu sylwadau. Bydd y Coleg(au) a/neu Gadeirydd y Bwrdd Arholi’n gyfrifol am ddarparu manylion am unrhyw ffactorau ychwanegol a allai effeithio ar yr achos, megis rheolau/rheoliadau mewnol; camau gweithredu a gymerwyd gan y Coleg; gofynion y cyrff proffesiynol a’r cyfyngiadau a osodir ganddynt.