Swansea University

3. Cyflwyno Apêl Academaidd

Yn achos ymgeiswyr sy’n astudio dan drefniadau cydweithredol, cyflwynir apeliadau yn erbyn penderfyniadau academaidd dan weithdrefn apelio’r sefydliad partner yn y lle cyntaf, a chânt eu hadolygu trwy Weithdrefnau Adolygiad Terfynol Prifysgol Abertawe os yw’r myfyriwr yn dal i fod yn anfodlon.

Bydd manylion gweithdrefnau apelio’r sefydliad ar gael i ymgeiswyr yn ystod eu cyfnod astudio yn y sefydliad dan sylw, a chyfeirir atynt mewn unrhyw hysbysiad o ganlyniadau.

3.1

Rhaid cyflwyno bob apêl yn erbyn penderfyniad academaidd trwy'r post i'r Isadran Apeliadau Academaidd, Gwasanaethau Academaidd, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP neu trwy e-bost i academic.registry@abertawe.ac.uk. Mae rhagor o wybodaeth ac eglurhad pellach am y gweithdrefnau hyn ar gael o Wasanaethau Academaidd hefyd.

3.2

Yn dilyn hysbysiad am benderfyniad y Bwrdd Arholi (h.y. y dyddiad y cyhoeddir y penderfyniad ar y fewnrwyd neu'r diwrnod y bydd manylion y penderfyniad a fydd ar gael gan y Coleg), bydd gan fyfyrwyr 7 diwrnod gwaith i gyflwyno apêl i Wasanaethau Academaidd, er mwyn i’r apêl gael ei hystyried yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Apeliadau. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i ohirio ystyried apeliadau a gyflwynir wedi’r 7 diwrnod gwaith tan gyfarfod dilynol y Bwrdd Apeliadau. Ni fydd y Brifysgol fel arfer yn ystyried apeliadau academaidd a gyflwynir mwy na 3 mis ar ôl i’r Bwrdd Arholi gyhoeddi ei benderfyniad.

3.3

Rhaid cyflwyno pob apêl mewn ysgrifen, gan ddefnyddio ffurflen Apêl Academaidd y Brifysgol, sef AR1RD-1-B1, sydd ar gael o Wasanaethau Academaidd neu adran 'Ffurflenni a Dogfennau' gwefan FyAstudiaethau' Gwasanaethau Academaidd.

Rhaid i'r apêl gynnwys:

  • Y sail ar gyfer yr apêl. Gweler Adran 2.
  • Y canlyniad y mae’r ymgeisydd yn dymuno ei gael (er enghraifft, cais penodol am ganiatâd i sefyll arholiadau atodol). Rhaid bod modd caniatáu’r canlyniad a ddymunir o fewn y rheoliadau cyfredol.
  • Manylion am yr elfen neu elfennau astudio yr effeithiwyd arnynt (er enghraifft cod y modiwl, aseiniad, arholiad) a manylion am effaith yr amgylchiadau ar yr elfennau penodol hynny.
  • Dogfennaeth lawn i gadarnhau unrhyw amgylchiadau eithriadol neu honiadau (er enghraifft: tystysgrif feddygol/iechyd, tystysgrif marwolaeth, llythyron cefnogol gan wasanaeth cymorth yn y Brifysgol). Rhaid bod dyddiad ar y fath dystiolaeth, rhaid ei bod yn nodi sut effeithiodd yr amgylchiadau ar y perfformiad academaidd, rhaid iddi fod yn berthnasol i'r asesiad yr effeithiwyd arno, a rhaid iddi ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gallu penderfynu a oedd yn ddigon iach i ymgymryd â'r asesiad neu baratoi ar ei gyfer, ac felly nid oedd yn gallu hysbysu'r Coleg ar yr adeg briodol yn unol â'r Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol yn Effeithio ar Asesiad. Gallai methu â darparu dogfennau o’r fath fod yn niweidiol i'r apêl.