Swansea University

2. Cymhwysedd

Mae’r gweithdrefnau hyn ar gael i ymgeiswyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol, gan gynnwys y rhai sy'n astudio neu’n byw dramor, y rhai sydd ar leoliad neu gyfnod dysgu yn y gweithle, graddedigion a raddiodd yn ddiweddar, neu ymgeiswyr sydd wedi gohirio eu hastudiaethau dros dro.

Mae’r gweithdrefnau apelio hyn yn berthnasol i ymgeiswyr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Fwrdd Arholi, neu gan y Bwrdd Academaidd perthnasol, mewn un o’r sefyllfaoedd canlynol:

  • Ymgeiswyr sy’n cael eu rhwystro rhag parhau â’u hastudiaethau ar ganol lefel astudio neu ran o raglen.
  • Ymgeiswyr sy’n methu â chymhwyso i fynd ymlaen i gam nesaf eu rhaglen ar ddiwedd lefel, ar ddiwedd rhan, neu ar ddiwedd blwyddyn.
  • Ymgeiswyr sydd wedi cwblhau eu rhaglen ond sy’n dymuno apelio yn erbyn y canlyniad, neu ymgeiswyr sy’n anfodlon ar gael dyfarniad cymhwyster ymadael y Brifysgol.
  • Lle gallai goblygiadau’r penderfyniad dilyniant a wnaed gan y Bwrdd Arholi, gael effaith sylweddol ar ganlyniad cyffredinol y myfyriwr (e.e. capio marciau).
2.1

Seiliau ar gyfer Apêl

2.2

Mae arholwyr yn defnyddio cyfuniad o brofiad a gwybodaeth y myfyriwr, perfformiad y myfyriwr ac a yw wedi cyrraedd y safon academaidd ofynnol, ac ymwybyddiaeth o arfer gorau mewn addysg uwch i wneud penderfyniad academaidd ar allu myfyriwr. Ni ystyrir Cwynion neu Apeliadau sy'n herio'r farn academaidd hon.

2.3

Ni fydd apeliadau yn erbyn penderfyniad a gymerir gan Bwyllgor Amgylchiadau Esgusodol Coleg (neu Bwyllgor priodol), neu Fwrdd Academaidd y Brifysgol neu ei enwebeion, mewn perthynas ag amgylchiadau esgusodol fel arfer yn cael eu hystyried.

2.4

Ni fydd y Brifysgol ond yn ystyried apeliadau academaidd ar sail un neu fwy o’r canlynol:

  • Methodd y Bwrdd Arholi ag ystyried yr holl waith a oedd i’w gyflwyno, ac a gyflwynwyd yn gywir, i’w asesu.
  • Roedd tystiolaeth o wall cyfrifiadurol neu wall gweinyddol wrth ddod i’r penderfyniad diwedd lefel/rhan.
  • Roedd diffygion neu anghysondebau yn y modd y cynhaliwyd yr arholiad neu mewn cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu gyngor yn eu cylch sydd oherwydd eu natur yn peri amheuaeth resymol ynghylch a fyddai’r arholwyr wedi dod i’r un penderfyniad pe na baent wedi digwydd. Rhaid i ymgeiswyr ddarparu rheswm anorchfygol am beidio â thynnu'r diffygion neu'r anghysondebau at sylw'r Coleg ar y pryd.
  • Er eu bod yn ymwybodol ohonynt, ni roddodd yr arholwyr ystyriaeth lawn i ddiffygion neu anghysondebau yn y modd y cynhaliwyd yr arholiad neu mewn cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu mewn cyngor yn eu cylch, lle gallai diffygion neu anghysondebau o’r fath, ym marn yr ymgeisydd, fod wedi cael effaith niweidiol ar ei berfformiad.
  • Amgylchiadau esgusodol nad oedd yn hysbys i'r Arholwyr sydd wedi cael effaith niweidiol ar berfformiad academaidd yr ymgeisydd. Rhaid i ymgeiswyr ddarparu esboniad, gyda thystiolaeth anorchfygol i'w gefnogi, yn dangos nad oedd yr ymgeisydd mewn sefyllfa i allu penderfynu a oedd yn ddigon iach i ymgymryd â, neu i baratoi ar gyfer, yr asesiad, a/neu hysbysu'r Coleg ar yr adeg berthnasol.* Ar ben hynny, bydd angen i ymgeisydd ddarparu tystiolaeth bod yr amgylchiadau esgusodol wedi cael effaith niweidiol ar ei berfformiad academaidd.
  • Tystiolaeth o ragfarn neu asesu annigonol ar ran un neu fwy o’r arholwyr nad yw o natur academaidd.

* Yn unol â rheoliadau’r Brifysgol, bydd disgwyl i ymgeiswyr roi gwybod i’w Coleg am unrhyw amgylchiadau personol a allai fod wedi cael effaith niweidiol ar eu hastudiaethau. Yn achos arholiadau, rhaid cyflwyno hysbysiad cyn yr arholiad neu o fewn pum niwrnod i ddyddiad yr arholiad. Yn achos asesiadau parhaus, rhaid cyflwyno hysbysiad yn unol â pholisi'r Coleg ar gyflwyno gwaith a chosbau am gyflwyno gwaith yn hwyr. Fel rheol, ni chaiff unrhyw apêl wedi'i seilio ar “amgylchiadau esgusodol newydd” ei hystyried. Yn achos myfyrwyr ymchwil, disgwylir i fyfyrwyr hysbysu eu goruchwylwyr am amgylchiadau a allai effeithio ar eu hastudio wrth iddynt godi er mwyn iddynt gael eu hystyried yn briodol a/neu er mwyn cymryd camau priodol.

2.5

Fel arfer, ni chaniateir i ymgeiswyr y caniatawyd arholiadau atodol iddynt gyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad hwnnw.