Swansea University

1. Cyflwyniad

Diffiniad apêl academaidd yw cais i adolygu penderfyniad corff academaidd sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch dilyniant, asesu a dyfarniadau myfyrwyr. Dim ond yr unigolion eu hunain sy’n cael cyflwyno apêl; ni all cynrychiolydd, rhiant neu unrhyw drydydd parti arall gyflwyno apêl (oni fydd modd dangos bod rhesymau da pam na all y myfyriwr gyflwyno'r apêl ei hun).

Pan fo apêl academaidd yn cynnwys cwyn hefyd neu, yn yr un modd, pan fo cwyn yn cynnwys apêl, mae’n bosibl i’r apêl neu’r gŵyn gael ei hailgategoreiddio (pa gam bynnag a gyrhaeddwyd) a’i phrosesu dan y rheoliad neu’r weithdrefn fwyaf perthnasol os yw hyn yn debygol o arwain at ganlyniad mwy priodol ar gyfer yr unigolyn/unigolion sy’n apelio neu’n cwyno.