Beth yw'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau?

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) yn cefnogi gweithgareddau ymchwil, dysgu, addysgu a gweinyddol myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol. Rydym yn rhoi mynediad at adnoddau sy'n tanategu ymchwil, dysgu a gweinyddu; ac rydym yn gweithredu ystod o wasanaethau, gan gynnwys gyrfaoedd a chyflogadwyedd; archifau; cymorth a hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth; cymorth TG a'r cyfryngau; cofnodion myfyrwyr; llyfrgellwyr pwnc arbenigol; ac ystod eang o wasanaethau ar-lein. Mae ISS yn darparu mynediad cyhoeddus at eu hadnoddau i gynorthwyo academyddion a'r cyhoedd yn eu hymchwil.

Mae casgliadau print a chyfryngol yn Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell Campws y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Banwen. Mae ISS yn darparu mynediad at gronfa fawr o lyfrau electronig, cyfnodolion ac adnoddau eraill hefyd i gynorthwyo â gweithgareddau dysgu, addysgu ac ymchwil myfyrwyr a staff ar draws Prifysgol Abertawe.

Mae ISS yn gweithio mewn partneriaeth ag ymchwil, colegau a gweinyddiaeth i ddarparu gwasanaethau a gwybodaeth berthnasol ac amserol, a chroesawn adborth ac awgrymiadau gan holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau.

Ein Gwerthoedd

Mae ISS yn ymroddedig i Werthoedd Gwasanaethau Proffesiynol y Brifysgol. Rydym wedi addasu'r Gwerthoedd ar lefel leol o fewn ISS:

Rydym yn Broffesiynol: Mae ISS yn rhoi rhagoriaeth mewn addysg ac ymchwil wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn cymhwyso ein gwybodaeth, ein sgiliau a'n creadigrwydd arbenigol a phroffesiynol i ddarparu gwasanaethau a datrysiadau effeithiol, effeithlon ac arloesol. Rydym yn gweithio fel athrawon, arweinwyr a chynghorwyr ein defnyddwyr, gan eu cefnogi yn eu gwaith academaidd ac ymchwil.

Rydym yn Cydweithio: Rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gyda'n gilydd o fewn ISS, a chyda'r Brifysgol a phartneriaid allanol, i greu amgylchedd o ymddiriedaeth, parch, agoredrwydd a chydweithredu. Rydym yn cynorthwyo, yn rhannu, yn cyfathrebu ac yn herio'n gilydd i greu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion ein defnyddwyr ac amcanion strategol y Brifysgol.

Rydym yn Ofalgar: Rydym yn mynd ati'n rhagweithiol i gynnwys ein myfyrwyr, cydweithwyr, ymwelwyr a phartneriaid allanol i sicrhau ein bod yn bodloni ac yn rhagori ar eu disgwyliadau. Rydym yn trin pawb â chwrteisi, parch, tegwch ac urddas.

Gwobrau Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

CSE logoEnillodd ISS wobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid (am gais ar y cyd â'r Gofrestrfa Academaidd a'r Gwasanaethau Myfyrwyr) ym mis Mawrth 2014. Dyma'r safon rhagoriaeth gwasanaeth cwsmeriaid genedlaethol yn y Deyrnas Unedig ar gyfer sefydliadau yn y sector cyhoeddus, ac fe'i goruchwylir gan Swyddfa'r Cabinet.

I ennill y wobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid, cyflwynodd ISS ddogfennaeth a bu'n destun ymweliad asesu ym mis Mawrth 2014. Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau gyda myfyrwyr a staff y Brifysgol i sicrhau ein bod wedi cyrraedd y safon ofynnol mewn pum maes:

  • Mewnwelediad Cwsmer
  • Diwylliant y Sefydliad
  • Gwybodaeth a Hygyrchedd
  • Darpariaeth
  • Prydlondeb ac Ansawdd y Gwasanaeth

Mae ISS yn falch o ennill gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid fel cadarnhad o'n hymroddiad i wasanaeth cwsmeriaid.

Cysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Croesawn ymholiadau yn ogystal â'ch barn ar sut y gallem wella ein gwasanaeth i chi.  Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad, sylw, awgrym neu gŵyn.  Byddwn yn ymateb cyn gynted ag sy'n bosib o fewn pum diwrnod gwaith.

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Yn bersonol: Mae croeso i bawb alw heibio Desgiau Gwybodaeth y Llyfrgelloedd.

E-bost: customerservice@swansea.ac.uk

Ffôn: 01792 (29) 5500

Desg Gwasanaeth Ar-lein: cysylltwch â ni trwy'r Ddesg Gwasanaethau ar-lein, sydd ar gael i'r holl fyfyrwyr a staff presennol.

Cyfeiriad Post:
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook a Twitter 

Llyfrgell y Glowyr De Cymru:

Ffon  01792 518603                                

Ebost    miners@swansea.ac.uk

 

Cwynion

Rydym yn bwriadu datrys cwynion am wasanaethau GGS yn gyflym ac yn ddidrafferth ar sail anffurfiol ar y pryd pan mae’r broblem yn codi. Caiff cwynion eu hanfon ymlaen at yr aelod staff priodol yn GGS sy'n gyfrifol am y gwasanaeth hwnnw. Os na all y person hwnnw ddatrys y broblem, gallwch uwch gyfeirio eich cwyn yn unol â gweithdrefniadau wedi’i osod yn y  Weithdrefn Gwynion GGS .