Gwasanaethau llyfrgell sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

 

Mynediad i’n Llyfrgelloedd

Mae staff Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio’n galed gydag Ystadau i roi mesurau diogelwch ar waith er mwyn ailagor gwasanaethau yn ein Llyfrgelloedd yn raddol. Gan weithio yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Brifysgol, byddwn yn agor y llyfrgelloedd canlynol ar adegau dynodedig ar gyfer y gwasanaeth Cais a Chasglu, y defnydd o fannau astudio a archebwyd ymlaen llaw, a chasglu cardiau adnabod yn unig:

  1. Llyfrgell Campws Singleton
  2. Llyfrgell Campws y Bae

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd i staff a myfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe yn unig. Bydd angen i chi gyflwyno eich cerdyn adnabod y Brifysgol i ddod i mewn i’r llyfrgell ac i fenthyca eich eitemau a archebwyd ymlaen llaw. Sylwer na fydd y llyfrgelloedd ar agor at ddefnydd cyffredinol neu astudio ar hyn o bryd.

Dylech ddarllen Canllawiau Coronafeirws y Brifysgol cyn teithio i’r campws.

Casglu eich cerdyn adnabod

Fel arfer, bydd Cardiau Adnabod Myfyrwyr ar gael yn Llyfrgell y Campws rydych chi’n astudio arno yn ystod yr oriau agor, fodd bynnag, efallai y bydd hyn yn newid oherwydd rheoliadau cyfnod Atal Byr /Cyfyngiadau Symud. Gwiriwch argaeledd y gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau Atal Byr /Cyfyngiadau Symud gyda’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer. 

Cais a Chasglu

Mae’r llyfrgell wedi lansio gwasanaeth Cais a Chasglu newydd er mwyn rhoi i fyfyrwyr presennol a staff fynediad hawdd i lawer o’n heitemau. Mae’n rhaid gofyn am eitemau ar-lein - nid yw’n bosibl gofyn yn y llyfrgell. Am y tro, mae’r gwasanaeth hwn ar gael dim ond ar gyfer eitemau cymwys sydd ar ein silffoedd agored, ac ar hyn o bryd nid yw’n bosibl gofyn am eitemau sydd eisoes ar fenthyg i ddefnyddiwr arall y llyfrgell.

Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton

Byddwch chi’n derbyn neges e-bost unwaith bod eich eitem ar gael i’w chasglu. Bydd y neges e-bost hon yn cynnwys côd cyfeirio ar gyfer casglu, y bydd arnoch chi ei angen er mwyn dod o hyd i’ch eitem ar y silffoedd Cais a Chasglu. Hefyd bydd y neges e-bost hon yn cadarnhau’r llyfrgell lle bydd eich eitem ar gael i’w chasglu - sicrhewch mai hwn yw’r lleoliad roeddech chi’n ei ddisgwyl cyn i chi fynd i’r llyfrgell. Bydd y neges e-bost yn nodi’r dyddiad y bydd eich cais yn terfynu hefyd. Dewch â’ch cerdyn adnabod prifysgol gyda chi i’r llyfrgell, a’r côd cyfeirio ar gyfer casglu.
Gallwch chi ofyn am eitem trwy fewngofnodi i’ch cyfrif iFind a chwilio am yr eitem mae arnoch chi ei hangen. Unwaith eich bod chi wedi dod o hyd iddi yn y canlyniadau a restrir, cliciwch ar y teitl er mwyn agor y cofnod llawn. Os bydd yr eitem yn gymwys, ac rydych chi wedi mewngofnodi i iFind, cewch chi ofyn am yr eitem a dewis ble i’w chasglu. Cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Llyfrgell os oes arnoch chi angen cymorth pellach wrth gyflwyno’ch cais neu gyrchu deunyddiau’r llyfrgell.

Pan gyrhaeddwch chi’r llyfrgell, dilynwch y llwybr dynodedig ar gyfer casglu’ch eitem, a chadwch 2 fedr i ffwrdd yn unol â’r canllawiau pellter cymdeithasol. Byddwch chi’n defnyddio’r côd cyfeirio ar gyfer casglu er mwyn dod o hyd i’ch eitem ar y silffoedd Cais a Chasglu ac wedyn byddwch chi’n mynd ymlaen i’r peiriant hunanwasanaeth er mwyn benthyg yr eitem gyda’ch cerdyn adnabod. 

Yn ystod cyfnodau prysur, efallai bydd angen ciwio y tu allan i’r llyfrgell er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn. Gallwch chi ddychwelyd eitemau i fannau dynodedig yn y llyfrgell pan fyddwch chi’n defnyddio’r gwasanaeth Cais a Chasglu, ond bydd hyn yn bosibl yn ystod oriau agor Cais a Chasglu yn unig.

Gwybodaeth am Barc Dewi Sant 

Mae Llyfrgell Parc Dewi Sant yn darparu gwasanaeth Cais a Chasglu ar ddydd Llun a dydd Mawrth a dydd Iau, 10am tan 2pm. Byddwch chi’n derbyn e-bost yn nodi bod llyfrau ar gael i chi eu casglu. Dewch i’r Dderbynfa a sicrhewch fod eich Cerdyn Adnabod gyda chi er mwyn casglu eitemau. Hefyd gofynnir i chi ddefnyddio’r diwrnod hwn i ddychwelyd llyfrau yn ogystal ag i gasglu eitemau.

Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn darparu gwasanaeth Cais a Chasglu ar ddydd Mawrth a dydd Iau, 11yb tan 4yp.

Byddwch chi’n derbyn neges e-bost unwaith bod eich eitem ar gael i’w chasglu. Dewch i’r Dderbynfa a sicrhewch fod eich Cerdyn Adnabod a'ch cod cyfeirio ar gyfer casglu gyda chi er mwyn casglu eitemau, ac arsylwch ar y canllawiau ymbellhau cymdeithasol o 2 fetr. Yn ystod cyfnodau prysur, efallai bydd angen ciwio y tu allan i’r llyfrgell er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Gallwch chi ddychwelyd eitemau i'r Blwch Dychwelyd Llyfrau yng nghyntedd y Llyfrgell, ond bydd hyn yn bosibl yn ystod oriau agor Cais a Chasglu yn unig.

Dychwelyd eitemau

Os oes gennych chi eitemau ar fenthyg a gallwch chi eu cadw nhw am y tro, peidiwch ag ymweld ag unrhyw un o’n hadeiladau neu’n campysau. Yn unol â chanllawiau cyfredol, mae angen o hyd i ni gadw nifer y bobl sy’n ymweld â’r Brifysgol i isafswm lle bynnag y bo modd.

Gwnewch hyn os nad oes unrhyw ddewis arall ar gael yn unig:

Caiff eitemau llyfrgell a ddychwelwyd eisoes (trwy law cydweithwyr Diogelwch ar Gampws y Bae neu drwy’r post) eu tynnu oddi ar eich cyfrif pan fydd hi’n ddiogel i staff y llyfrgell ddychwelyd i weithio ar y campws a phan fydd fydd cyfnodau cwarantin y cytunwyd arnyt ar gyfer deunyddiau llyfrgell wedi dod i ben. 

Caiff pob dirwy a ffi a godwyd yn ystod y cyfnod cau a gwasanaeth cyfyngedig oherwydd pandemig Covid-19 hefyd eu dileu oddi ar eich cyfrif maes o law.

Os ydych chi wedi dychwelyd eich eitemau llyfrgell, gallwch chi anwybyddu unrhyw negeseuon atgoffa neu ddatganiadau cyfrif pellach. Bydd pob trefniant adnewyddu yn awtomatig hefyd yn parhau.

Diweddariad i'r gwasanaeth Adalw yn effeithiol o fis Ionawr 2021:

Yn sgil cyfyngiadau pellach y llywodraeth o ran Covid-19 ac achos ni fydd nifer o fyfyrwyr israddedig yn dychwelyd i gampws yn syth ar ôl gwyliau'r Nadolig, bydd adalwadau yn aros wedi'u troi bant hyd nes ceir rhybudd pellach, felly ni fydd angen i ddefnyddwyr poeni am ddychwelyd eitemau sydd wedi'u hadalw.

Os oes angen adnoddau llyfrgell arnoch nad ydynt ar gael trwy'r gwasanaeth Cais a Chasglu, cysylltwch â'ch Tîm Pwnc y llyfrgell (trwy'r manylion cyswllt y gellir dod o hyd iddynt ar y Canllaw Llyfrgell ar gyfer eich pwnc), neu'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer, am gymorth dod o hyd i e-adnoddau arall.

 

TG, Gwasanaethau Clyweled, ac Argraffu Gwybodaeth

Mae’r holl gymorth ar gael ar-lein neu dros y ffôn. Os oes gennych chi ymholiad, ewch i dudalennau Gwasanaethau TG neu i’r tudalennau Cwestiynau Cyffredin

Ni allwn gynnig gwasanaeth argraffu, benthyg dyfeisiau, na gwasanaeth benthyg AV ar hyn o bryd ond mae’r gwasanaethau hyn wedi’u cynnwys yng nghynlluniau’r dyfodol ar gyfer y cyfnodau ailagor yn raddol fesul cam. Os ydych chi’n fyfyriwr ac mae angen gliniadur arnoch chi, cysylltwch â’ch Coleg i ddechrau a byddant yn cysylltu â staff y Llyfrgell/TG os bydd angen. Os ydych chi’n aelod o staff ac mae angen cyfarpar arnoch chi, dylech chi gysylltu â’ch rheolwr llinell a/neu Weinyddwr y Coleg/Adran i ddechrau.  

Cyflenwi dogfennau, Sganio a Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell – Cynnwys wedi’i ddigideiddio ar gyfer iFind Reading a Canvas

Ar ôl iddynt ymgymryd ag asesiadau risg a hyfforddiant adfer COVID Iechyd a Diogelwch, mae staff Cyflenwi Dogfennau wedi dychwelyd i Lyfrgell Parc Singleton ac maent yn digideiddio erthyglau, penodau a chrynodebau o adnoddau argraffedig y llyfrgell i gefnogi’r ddarpariaeth o gyrsiau ar-lein. Mae cynnwys wedi’i ddigideiddio ar gael drwy ddolenni i ddarlithwyr cyrsiau eu defnyddio yn rhestrau darllen iFind a Canvas. Ceir rhagor o wybodaeth am wneud ceisiadau ar gyfer digideiddio ar dudalen we Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgellhttps://libguides.swansea.ac.uk/ifindreadingcymraeg/Cyflwyno_Cais_am_Ddigideiddio 

Benthyciadau Cyflenwi Dogfennau a Rhywng Llyfrgelloed

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn parhau i groesawu ceisiadau am gopïau erthygl a phennod. Cyflwyno ceisiadau trwy'r ffurflen gais ar-lein, y gellir eu cyrchu ar dudalen we'r gwasanaeth ynghyd â'r diweddariadau gwasanaeth diweddaraf: https://libguides.swansea.ac.uk/Cyflenwi-Dogfennau

Ar hyn o bryd nid yw'r gwasanaeth yn gallu cael benthyciadau rhyng-lyfrgell corfforol, oherwydd cyfyngiadau ar fynediad i gasgliadau print llyfrgell y DU. Fodd bynnag, bydd y tîm yn ceisio cyflawni ceisiadau os oes fformat electronig addas ar gael. 

Rydych chi bellach yn gallu dychwelyd benthyciadau rhynglyfrgelloedd. Os ydych chi’n dod i’r campws, gallwch chi ddychwelyd eich benthyciadau rhynglyfrgelloedd gan ddefnyddio’r biniau hunan-wasanaeth ym mynedfa Llyfrgell Campws y Bae neu Lyfrgell Campws Parc Singleton yn ystod yr oriau agor a nodwyd. Os nad ydych chi yn Abertawe neu nad oes modd i chi fynychu’r campws, e-bostiwch Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau i drefnu dychwelyd y benthyciadau drwy’r post. 

 

RYDYM YN GWERTHFAWROGI ADBORTH

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ynghylch ein gwaith ail-agor gwasanaethau’r Llyfrgell yn raddol yn ystod cyfnod y coronafeirws (Covid-19). Cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Llyfrgell  gydag awgrymiadau, sylwadau neu ymholiadau sydd gennych.