Ysgoloriaethau

Mae Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ar gael i gantorion ac offerynwyr, ac maent wedi'u dylunio i alluogi cerddorion dawnus i barhau i ddatblygu eu medr a'u dawn gerddorol mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r ysgoloriaethau hyn ar agor i’r holl bob is-raddedigion sydd wedi'i gofrestru (boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy'n dychwelyd), ac maent yn ddaliadwy am hyd gradd israddedig y myfyriwr.

Mae tri math o ysgoloriaethau cerddoriaeth ar gael:

 • Prifysgol Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl ar y Cyd, a ddelir ar y cyd ag Eglwys y Santes Fair

Mae gan yr ysgoloriaethau hyn werth enwol o £1000 y flwyddyn, gan gynnwys:

 • Gwersi unigol rheolaidd ar offeryn y deiliad neu wersi canu
 • Bwrsariaeth o £300 y flwyddyn tuag at brynu cerddoriaeth, ffioedd arholiadau, ayyb.

Disgwylir i fyfyrwyr chwarae rhan lawn ym mywyd cerddorol y Brifysgol drwy ymrwymo i o leiaf un o ensembles neu gorau'r Brifysgol, a chwarae neu ganu yng Nghyngerdd Flynyddol y Canghellor.

Canllawiau yw gofynion y cais a roddir yma, ac maent yn hyblyg – os ydych chi'n ansicr am eich cymhwysedd am ysgoloriaeth, siaradwch â'r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth.

conduct

Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol

Caiff yr ysgoloriaethau hyn eu cynnig gan y Brifysgol i offerynwyr dawnus, a rhoddir pwyslais penodol ar helpu ysgolheigion i ddatblygu'n gerddorion amryddawn a chwaraewyr ensemble:

 • Mae ysgoloriaethau ar gael i chwaraewyr unrhyw offeryn;
 • Fel canllaw cyffredinol, dylai ymgeiswyr fod wedi ennill teilyngdod neu ragoriaeth yng Ngradd 8 (neu gyfwerth) ar eu hofferyn;
 • Disgwylir i fyfyrwyr ymrwymo i chwarae yn un neu fwy o ensembles a gynhelir gan gymdeithasau myfyrwyr;

Mae ffurflenni cais ar gael yma: Ffurflen Ysgoloriaethau Offerynnol a  Ffurflen Canolwr ‌- neu gan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd rhaid i chi gyflwyno:

 • Copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer Gradd 8 ac unrhyw gymwysterau uwch yn eich offeryn;
 • Fideo ohonoch yn perfformio dau ddarn cyferbyniol, heb fod yn hwy na saith munud gyda'i gilydd.
 • Mae manylion am sut i gyflwyno'ch fideo perfformiad ar y ffurflen gais.

Y dyddiad cau am geisiadau ysgoloriaeth i fyfyrwyr presennol yw 15 Hydref. Wrth ddyfarnu ysgoloriaethau, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr y bernir bod ganddynt y potensial mwyaf i gyfranogi ym mywyd cerddorol y Brifysgol.

Ysgoloriaethau Corawl (y ddau fath)

Mae ysgoloriaethau corawl ar gael ar ddwy ffurf:

 • Prifysgol Ysgoloriaethau, lle mae'r canwr yn aelod o Gymdeithas Gorawl y Brifysgol.
 • Ysgoloriaethau ar y Cyd, lle mae'r canwr yn aelod o Gôr Eglwys y Santes Fair. Mae Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas. Mae'r côr yn un cymysg uchelgeisiol, sy'n canu repertoire arddull eglwys gadeiriol yn fras, mewn dau wasanaeth corawl bob dydd Sul, yn ogystal â gwasanaethau eraill.

Dylai ymgeiswyr am y ddau fath o ysgoloriaeth fod yn gantorion corawl profiadol gyda sgiliau clywedol da a gallu i ganu wrth weld. Disgwylir i fyfyrwyr ymrwymo'n llawn i ymarferion a pherfformiadau'r côr. Nid oes unrhyw ofyniad ffurfiol am gymhwyster canu, ond caiff y rhain eu hystyried wrth ddyfarnu ysgoloriaeth.

Fel Ysgoloriaethau Offerynnol, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Hydref. Mae ffurflenni cais ar gael yma:  Ffurflen Ysgoloriaethau Corawl a Ffurflen Canolwr ‌- neu gan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth.

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd angen i chi gyflwyno copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer unrhyw gymwysterau canu sydd gennych (e.e. arholiadau canu). Gwneir dyfarniadau ar sail y cais a'r praw-wrandawiad.