2018/19

Croeso

Os ydych chi'n newydd i Brifysgol Abertawe, croeso! A chroeso cynnes yn ôl i'r myfyrwyr sy'n dychwelyd. Nid ydym yn addysgu gradd mewn cerddoriaeth yma, ond mae yna lawer o gerddoriaeth yma yn Abertawe. Beth bynnag â bo'ch diddordeb, ac ni waeth eich medr neu'ch profiad, fe ddewch o hyd i rywbeth at eich dant chi.

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi manylion popeth sy'n digwydd a sut i gymryd rhan. Rydym yn siŵr y byddwch yn cael llawer o hwyl wrth greu cerddoriaeth yn Abertawe, ac y byddwch yn gwneud ffrindiau ar draws y Brifysgol drwy hynny.

Gallwch gwrdd â chynrychiolwyr unedau myfyrwyr, ynghyd â Chyfarwyddwr Cerddoriaeth a manylion ein rhaglen o gyngherddau, yn Ffair y Glas yn ystod yr wythnos groeso. Galwch heibio i ddweud helo!

Cydnabyddiaeth: 
Diolch i Rhian Cocker am ganiatâd i ddefnyddio rhai o’r lluniau ar y dudalen hon

Great Hall Stage

Y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Pwrpas Gwasanaeth Cerddoriaeth y Brifysgol yw cefnogi a datblygu bywyd cerddorol Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr a grwpiau allanol megis y Sinfonia Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru ac eraill.

Mae’r Gwasanaeth Cerddoriaeth yn…

 • Rheoli cyfleusterau, offer ac adnoddau eraill (ystafelloedd ymarfer, offerynnau, cerddoriaeth daflen, ayyb);
 • Trefnu cyngherddau'r Neuadd Fawr sy'n cynnwys perfformwyr proffesiynol a grwpiau myfyrwyr;
 • Trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr gyda cherddorion allanol;
 • Darparu cefnogaeth i fyfyrwyr offerynnol a lleisiol;
 • Hyrwyddo cyfleoedd cerddorol y Brifysgol i ddarpar fyfyrwyr;
 • Darparu eiriolaeth a chynllunio strategol i faterion cerddorol ar lefel rheoli yn y Brifysgol.

Y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth, Dr Ian Rutt, sy'n arwain y Gwasanaeth Cerddoriaeth. Mae’n gweithio yn y Sefydliad Diwylliannol, yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a gellir cysylltu ag ef drwy e-bostio: i.c.rutt@abertawe.ac.uk. Mae Ian bob amser yn hapus i drafod syniadau a phosibiliadau newydd, ac i glywed eich barn ar gerddoriaeth yn Abertawe. Cysylltwch ag ef i drefnu cyfarfod.

Gwybodaeth

Ensembles a Chorau

Trefnir yr holl ensembles a chorau a restrir gan ein cymdeithasau myfyrwyr, gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth:

 • Band Mawr

Mae Band Mawr Undeb y Myfyrwyr yn mynd o nerth i nerth, gan chwarae swing clasurol, jazz modern, ffync a llawer o genres eraill, mewn cyngherddau a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Yr uchafbwyntiau blynyddol yw'r Cinio a Dawns Band Mawr a Sioe Myfyrwyr y Neuadd Fawr. O eleni ymlaen, caiff y Band Mawr ei gyfarwyddo'n broffesiynol.

 • Y Gymdeithas Gorawl

Mae Cymdeithas Gorawl Undeb y Myfyrwyr yn cynnal côr deinamig a chyfeillgar nad oes angen praw-wrandawiad ar ei gyfer. Caiff ei gyfarwyddo gan fyfyrwyr ac mae'n canu amrywiaeth eang o gerddoriaeth. Maent yn perfformio'n rheolaidd yn Abertawe, mewn cyngherddau a digwyddiadau, ac yn canu yn Sioe'r Myfyrwyr yn y Neuadd Fawr. Yn 2018, teithiodd dramor, gan ganu mewn cyngerdd gala yn Neuadd Carnegie, yn Ninas Efrog Newydd, i ddathlu hanner ganmlwyddiant y Kings Singers.

 • Côr Siambr

Mae'r Gymdeithas Gorawl hefyd yn cynnig Côr Siambr lai: caiff aelodau eu gwahodd o'r Prif Gôr drwy braw-wrandawiad/gwahoddiad. Mae'n ymarfer ar brynhawn dydd Mercher. Os oes diddordeb gennych chi mewn canu yn y Côr Siambr, siaradwch ag aelod o bwyllgor y Gymdeithas Gorawl.

 • Cerddorfa

Mae Cerddorfa Undeb y Myfyrwyr yn chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth o'r cyfnod clasurol hwyr ymlaen, gan gynnwys fel arfer cerddoriaeth o ffilm ac un neu ddwy em sy'n llai adnabyddus. Y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth sy'n ei harwain, gyda chefnogaeth sawl aelod o staff profiadol. Mae'n cydweithrediad â'r Sinfonia Cymru yn gyfle i chwarae ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol a datblygu ymhellach eich chwarae chi. Mae'r gerddorfa'n cynnal cyngerdd flynyddol yn y Neuadd Fawr, ac mae hefyd yn perfformio yng nghyngherddau haf a gaeaf y Gymdeithas Cerddorion. Nid oes praw-wrandawiad i linynnau ac mae bob amser croeso i chwaraewyr newydd. Mae chwaraewyr chwythbrennau ac offerennau pres yn ymuno drwy braw-wrandawiad/gwahoddiad – cynhelir praw-wrandawiadau ddydd Mercher cyntaf y flwyddyn academaidd.

 • Côr Sioe Gerdd

Dyma wledd o ganu, dawnsio a Chôr Sioe arobryn sy'n perfformio amrywiaeth o ganeuon o pop a roc i'r theatr gerdd , gyda recordiadau cefndirol, cerddoriaeth byw a hyd yn oed a capella. Ynghyd â dwy sioe flynyddol, yr uchafbwynt yw'r gystadleuaeth genedlaethol Masters of Show Choir, a enillwyd gan Gôr Sioe Undeb y Myfyrwyr yn 2016.

 • Ensembles Bach

Mae Cymdeithas y Cerddorion yn trefnu nifer o ensembles llai, gan ddibynnu ar bwy sydd â diddordeb. Fel arfer, ceir Côr Ffliwtiau, Grŵp Pres a Grŵp Sacsoffonau. Cysylltwch â'r Gymdeithas os oes diddordeb gennych.

 • Band Chwythbrennau

Mae Band Chwythbrennau Undeb y Myfyrwyr yn fand mawr, uchelgeisiol heb praw-wrandawiadau â hanes diweddar rhagorol. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys perfformiadau arobryn yng Ngŵyl Genedlaethol Bandiau Cyngerdd, a chydweithio â'r Gymdeithas Gorawl yn y Neuadd Fawr. O eleni ymlaen, caiff y Band Chwythbrennau ei gyfarwyddo'n broffesiynol ac mae'n siŵr o barhau i ddatblygu. Ffocws y repertoire yw cerddoriaeth chwythbrennau o safon, ynghyd â cherddoriaeth o ffilmiau a sioeau sy'n boblogaidd â phawb.

Cymdeithasau Myfyrwyr

Trefnir cerddoriaeth yn Abertawe yn bennaf gan ein cymdeithasau myfyrwyr Ceir rhagor o wybodaeth am bob un ohonynt ar wefan yr Undeb, yn Ffair y Glas ac ar gyfryngau cymdeithasol:

Ystafelloedd Ymarfer Cerddoriaeth

Mae ystafelloedd ymarfer cerddoriaeth, y mae ganddynt oll bianos, ar gael ar gampysau Singleton a'r Bae:

 • Campws Singleton. Lleolir yr ystafelloedd ar lawr uchaf Tŷ Fulton, i gefn yr adeilad, a gellir cael mynediad iddynt o unrhyw un o'r grisiau yn y cefn, neu o'r lifft. I gael mynediad, bydd angen rhaglennu eich cerdyn myfyriwr – cysylltwch â music@abertawe.ac.uk i drefnu hyn.
 • Campws y Bae. Mae'r ystafelloedd ymarfer yn yr un adeilad llety ag Undeb y Myfyrwyr a chyfleusterau chwaraeon, a gellir cael mynediad iddynt drwy risiau Tallachan, drws nesaf i'r ganolfan chwaraeon. Er mwyn cael mynediad i'r ystafelloedd hyn, mae'n rhaid cwblhau sesiwn sefydlu. Mae sesiynau sefydlu ar gael yn rheolaidd drwy gydol y tymor. Cysylltwch â music@abertawe.ac.uk i gael gwybodaeth.

Gellir cadw'r ystafelloedd ymarfer cerddoriaeth o flaen llaw, os ydych chi'n dymuno.

Lleoliadau a Pherfformiadau

Perfformiadau yn y Neuadd Fawr a'r Taliesin

Gall myfyrwyr fwynhau ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol o £5 yn unig yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin a’r Neuadd Fawr!

Mae Taliesin, sydd wedi ei leoli ar Singleton, yn cynnig disgownt gwych i’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn rhaglen prif ffrwd a ffilmiau arbenigol (£6), drama fyw, cerddoriaeth a dawns (£5*). Mae yna fargeinion i fyfyrwyr a darllediadau byw o leoliadau enwog ar draws y DU (£5 ar y drws).

Mae’r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae hefyd yn gartref i raglen eang o gyngherddau byw a digwyddiadau llenyddol. Mae’r rhan fwyaf o docynnau myfyrwyr yn costio £5 yma ac mae’n bosib eu harchebu un ai yn Taliesin neu yn swyddfa’r Neuadd Fawr

Fel myfyriwr Prifysgol Abertawe, gallwch alw heibio Taliesin a chofrestru am gerdyn aelodaeth am ddim sy’n eich galluogi i fynd i’r 3 digwyddiad byw cyntaf am ddim!**

www.taliesinartscentre.co.uk
_____________________

*Heblaw am ddigwyddiadau wedi eu llogi’n breifat

** Mae’r cynnig arbennig hwn yn ddibynnol ar argaeledd

Lleoliadau lleol eraill

Mae llawer o lefydd eraill lle gallwch glywed cerddoriaeth yn Abertawe...

 • Mae Neuadd Brangwyn, a leolir yn y Neuadd y Ddinas hanesyddol, yn un o neuaddau cyngherddau mwyaf cofiadwy'r DU, gan gynnig Paneli'r Ymerodraeth Brydeinig Frank Brangwyn sydd bron yn seicadelig. Mae'r neuadd yn croesawu Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn rheolaidd (mae tocynnau rhad i fyfyrwyr ar gael) a chyngherddau organ amser cinio rheolaidd (mynediad am ddim). Mae manylion digwyddiadau yn Neuadd Brangwyn ar wefan Cyngor Abertawe: www.abertawe.gov.uk/digwyddiadauynybrangwyn
 • Mae Swansea Jazzland, yn yr Uplands, yn croesawu cerddorion rhagorol o bob cwr o'r DU ac ymhellach i ffwrdd yn rheolaidd. www.swanseajazzland.co.uk
 • Mae llawer o leoliadau bach sy'n cynnal perfformiadau o bob math yng nghanol y ddinas, yr Uplands a Brynmill. Chwiliwch ar gyfryngau cymdeithasol am yr wybodaeth ddiweddaraf:

Ysgoloriaethau

null

Mae Ysgoloriaethau Cerddoriaeth ar gael i gantorion ac offerynwyr, ac maent wedi'u dylunio i alluogi cerddorion dawnus i barhau i ddatblygu eu medr a'u dawn gerddorol mewn amgylchedd cefnogol. Mae'r ysgoloriaethau hyn ar agor i’r holl bob is-raddedigion sydd wedi'i gofrestru (boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy'n dychwelyd), ac maent yn ddaliadwy am hyd gradd israddedig y myfyriwr.

Mae tri math o ysgoloriaethau cerddoriaeth ar gael:

 • Prifysgol Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl y Brifysgol
 • Ysgoloriaethau Corawl ar y Cyd, a ddelir ar y cyd ag Eglwys y Santes Fair

Mae gan yr ysgoloriaethau hyn werth enwol o £1000 y flwyddyn, gan gynnwys:

 • Gwersi unigol rheolaidd ar offeryn y deiliad neu wersi canu
 • Bwrsariaeth o £300 y flwyddyn tuag at brynu cerddoriaeth, ffioedd arholiadau, ayyb.

Disgwylir i fyfyrwyr chwarae rhan lawn ym mywyd cerddorol y Brifysgol drwy ymrwymo i o leiaf un o ensembles neu gorau'r Brifysgol, a chwarae neu ganu yng Nghyngerdd Flynyddol y Canghellor.

Canllawiau yw gofynion y cais a roddir yma, ac maent yn hyblyg – os ydych chi'n ansicr am eich cymhwysedd am ysgoloriaeth, siaradwch â'r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth.

Ysgoloriaethau Offerynnol y Brifysgol

Caiff yr ysgoloriaethau hyn eu cynnig gan y Brifysgol i offerynwyr dawnus, a rhoddir pwyslais penodol ar helpu ysgolheigion i ddatblygu'n gerddorion amryddawn a chwaraewyr ensemble:

 • Mae ysgoloriaethau ar gael i chwaraewyr unrhyw offeryn;
 • Fel canllaw cyffredinol, dylai ymgeiswyr fod wedi ennill teilyngdod neu ragoriaeth yng Ngradd 8 (neu gyfwerth) ar eu hofferyn;
 • Disgwylir i fyfyrwyr ymrwymo i chwarae yn un neu fwy o ensembles a gynhelir gan gymdeithasau myfyrwyr;

Mae ffurflenni cais ar gael yma: Ffurflen Ysgoloriaethau Offerynnol a  Ffurflen Canolwr ‌- neu gan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd rhaid i chi gyflwyno:

 • Copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer Gradd 8 ac unrhyw gymwysterau uwch yn eich offeryn;
 • Fideo ohonoch yn perfformio dau ddarn cyferbyniol, heb fod yn hwy na saith munud gyda'i gilydd.
 • Mae manylion am sut i gyflwyno'ch fideo perfformiad ar y ffurflen gais.

Y dyddiad cau am geisiadau ysgoloriaeth i fyfyrwyr presennol yw 15 Hydref. Wrth ddyfarnu ysgoloriaethau, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr y bernir bod ganddynt y potensial mwyaf i gyfranogi ym mywyd cerddorol y Brifysgol.

Ysgoloriaethau Corawl (y ddau fath)

Mae ysgoloriaethau corawl ar gael ar ddwy ffurf:

 • Prifysgol Ysgoloriaethau, lle mae'r canwr yn aelod o Gymdeithas Gorawl y Brifysgol.
 • Ysgoloriaethau ar y Cyd, lle mae'r canwr yn aelod o Gôr Eglwys y Santes Fair. Mae Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas. Mae'r côr yn un cymysg uchelgeisiol, sy'n canu repertoire arddull eglwys gadeiriol yn fras, mewn dau wasanaeth corawl bob dydd Sul, yn ogystal â gwasanaethau eraill.

Dylai ymgeiswyr am y ddau fath o ysgoloriaeth fod yn gantorion corawl profiadol gyda sgiliau clywedol da a gallu i ganu wrth weld. Disgwylir i fyfyrwyr ymrwymo'n llawn i ymarferion a pherfformiadau'r côr. Nid oes unrhyw ofyniad ffurfiol am gymhwyster canu, ond caiff y rhain eu hystyried wrth ddyfarnu ysgoloriaeth.

Fel Ysgoloriaethau Offerynnol, y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Hydref. Mae ffurflenni cais ar gael yma:  Ffurflen Ysgoloriaethau Corawl a Ffurflen Canolwr ‌- or from the Director of Music

‌neu gan y Cyfarwyddwr Cerddoriaeth.

Yn ogystal â'r ffurflenni, bydd angen i chi gyflwyno copïau o dystysgrifau a thaflenni marciau ar gyfer unrhyw gymwysterau canu sydd gennych (e.e. arholiadau canu). Gwneir dyfarniadau ar sail y cais a'r praw-wrandawiad.