Myfyriwr mewn lab tywyll
Georgina Jackson

LLEOLIADAU GWAITH AMHRISIADWY

Mae Georgina Jackson, un o'n graddedigion diweddar, newydd ddechrau ei gyrfa yn QinetiQ yn eu Hadran Radar ac Electronig. Mae Georgina o'r farn bod y lleoliad gwaith a wnaeth hi yn ystod ei gradd yn amhrisiadwy i'w helpu i gael ei rôl bresennol.

'Fe'i gosodwyd yng Nghanolfan Dechnoleg McLaren yn Barcelona yn yr adran bwter (hybrid), gan weithio ar helpu i ddatblygu system cydosod ddeuol newydd. Defnyddiais y sgiliau yr oeddwn wedi'u dysgu trwy fy amser yn astudio ffiseg yn y brifysgol, gan gynnwys defnyddio rhaglenni fel Matlab a Simulink, a dysgu peiriannau. '

Nid yn unig y mae gan Georgina amser gwych yn byw ac yn gweithio yn Barcelona, ​​ond mae hi'n credu 'y bydd y wybodaeth ffiseg yr wyf wedi'i ennill dros y pedair blynedd diwethaf trwy weithio ar brosiectau peirianneg a datrys problemau yn fy baratoi ar gyfer fy rôl newydd.'

 Lowri in the physics laboratory

GYRFAOEDD PEIRIANNE

Mae graddedig arall diweddar - Lowri Galea, ar fin dechrau ei gyrfa yn Atkins fel Peiriannydd Systemau yn eu hadran Aerofod, Amddiffyn, Diogelwch a Thechnoleg. Mwynhaodd Lowri y gallai wneud ei thraethawd hir ar bwnc sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â pheirianneg systemau.

Mae gradd ffiseg yn rhoi dealltwriaeth eang i chi o beirianneg a'r sgiliau datrys problemau sydd eu hangen arnoch fel peiriannydd, heb orfod gwneud penderfyniad cynnar ynghylch a ydych yn beiriannydd awyrofod, sifil, electronig neu fecanyddol. Mae gan adran Beirianneg Abertawe nifer sylweddol o academyddion a oedd â gradd gyntaf mewn ffiseg, gan gynnwys nifer o rai gwych (!) sydd wedi dod trwy Ffiseg Abertawe, e.e. Dr Rowan Brown

Mae gan raddedigion ffiseg yr holl sgiliau cywir sydd eu hangen gan gyflogwyr

Mae ffisegwyr wedi siâpio y byd modern yr ydym yn byw ynddo ac mae chwilfrydedd parhaus y ddynoliaeth i ddeall natur yn gyrru'r pwnc ymlaen i diroedd newydd a diddorol. Felly efallai y bydd yn ymddangos yn rhyfedd fod pobl yn gofyn, 'beth allaf ei wneud â gradd ffiseg?' Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn berthnasol gan y gall weithiau ymddangos bod gradd ffiseg ar gyfer y Feymans, Einsteins a Hawkings o'r byd hwn. Mae'r gwir yn llawer gwahanol ac nid oes rhaid i chi fod yn athrylith i astudio ffiseg (wrth gwrs mae'n helpu!). Mae pob cyfle, trwy astudio ffiseg, y gallwch chi wneud cyfraniad sylweddol i'r maes, neu ddefnyddio eich gradd ffiseg fel sail ar gyfer symud ymlaen yn gyflym ar lwybr gyrfa arall.

TU HWNT I YMCHWIL AC ADDYSGU

Er bod llawer o fyfyrwyr ffiseg yn cael eu hysbrydoli i barhau â'u hastudiaethau ar lefel ôl-radd a thu hwnt, mae mwyafrif helaeth o raddedigion yn canfod bod eu gradd Ffiseg wedi eu cyfarparu ar gyfer byd y tu allan i ffiseg hefyd. Lle mae llawer o bobl yn meddwl, unwaith y byddwch chi'n dechrau astudio gradd ffiseg, yr unig opsiynau gyrfa yn y dyfodol mewn ymchwil neu addysgu, mae'r ffeithiau'n dangos bod llawer o raddedigion ffiseg yn gweithio mewn busnes, gweithgynhyrchu, cyllid a TG, yn ogystal â chael y gallu i ragori mewn meysydd o fewn peirianneg, meddygaeth a'r gwyddorau naturiol eraill. Yr amrywiaeth hon sy'n gwneud astudio ffiseg mewn gwirionedd mor apelgar; mae gennych y gallu i arallgyfeirio a gall y sgiliau rydych chi wedi'i ddatblygu yn astudio ffiseg gael eu cymhwyso'n eang ac mae galw mawr arnynt.

MAE GRADDEDIGION FFISEG YN GYFLOGADWY IAWN - AC YN CAEL EU TALU'N DDA!

Mae graddau ffiseg yn heriol - mae angen meddwl ymholi arnoch wedi'i yrru gan chwilfrydedd naturiol am sut mae pethau'n gweithio a'r awydd i allu datrys problemau. Yn ystod gradd ffiseg, byddwch yn datblygu gafael cryf iawn ar egwyddorion gwyddonol, meddwl mathemategol a rhesymegol i ddatrys problemau cymhleth, a meddwl beirniadol i ddadansoddi canlyniadau. Dyma'r un sgiliau sy'n eich gwneud yn gyflogadwy iawn. Yn Prifysgol Abertawe, gall eich dewis o radd ffiseg hefyd roi sylfaen drylwyr i chi mewn ystod eang o dalentau cyflenwol megis rhaglenni cyfrifiadurol, mathemateg, electroneg, dylunio prosiectau ac offeryniaeth. Yn ogystal, rydym yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol gan gynnwys amrywiaeth, moeseg, gwaith tîm, cyfathrebu, ysgrifennu CV a thechnegau cyfweld. Mae'r rhain wedi'u cynnwys yn y modiwlau ffiseg er mwyn i chi eu datblygu a'u gwella yn ystod eich cwrs. Mewn arolygon ac adroddiadau Sefydliad y Ffiseg, mae graddedigion ffiseg yn rhoi cyflogau cychwyn sy'n uwch na'r cyfartaledd graddedigion. Mae'r rhai sy'n cwblhau cynlluniau MPhys 4 blynedd yn tueddu i oruchwylio cyflogau uwch na chynlluniau BSc 3 blynedd, ac mae ennill gradd ffiseg yn gwneud chi'n fwy tebygol o gael eich cyflogi na'r boblogaeth raddedig gyffredinol.

MEDDYGAETH

Mae Cerys Jenkins, sydd wedi graddio mewn ffiseg, ar hyn o bryd yn gweithio ar ei PhD - y tro hwn yn y maes ffiseg feddygol. Meddai Cerys;

'Rwy'n ceisio creu offeryn diagnostig ar gyfer canser y colorectal. Mae'n anhygoel meddwl ein bod yn dod â thechnegau at ei gilydd am y tro cyntaf ac efallai y gallent wneud gwahaniaeth go iawn i bobl.

Nid yw ffiseg damcaniaethol ac ymchwil feddygol fel arfer yn cael eu gweld gyda'i gilydd fel arfer ond rhoddodd fy ngradd ffiseg ryddid i mi symud rhwng disgyblaethau a gweithio mewn ardal yr wyf yn angerddol amdano. '

Mae graddedigion ffiseg yn aml yn gweithio mewn gofal iechyd mewn radioleg ac adrannau meddygaeth niwclear trwy ddilyn eu gradd ffiseg gyda meistri ôl-raddedig achrededig IPEM. Yn ogystal, mae sgiliau dadansoddol a mathemategol ffisegwyr yn ddymunol ar gyfer heriau data mawr megis y rhai a geir mewn gwyddoniaeth data a gwyddoniaeth iechyd.

CEFNOGAETH GYRFAOL YN ABERTAWE

Mae'r Brifysgol yn cefnogi myfyrwyr gyda'u gyrfa yn y dyfodol a dewisiadau astudio pellach gydag amrywiaeth o fentrau.

Mae ein academyddion ffiseg hefyd yn hoffi hyrwyddo cyfleoedd newydd trwy grŵp ffiseg Alumni Abertawe ar LinkedIn, y gallwch chi ymuno yn ystod eich gradd i'ch helpu i rwydweithio ac ysbrydoli chi i baratoi ar gyfer bywyd ar ôl eich gradd. Yn ogystal, gan weithio ochr yn ochr â'n Cymdeithas Ffiseg sydd wedi ennill gwobrau, mae'r adran yn cynnal digwyddiad gyrfa ffiseg flynyddol i'n myfyrwyr.

CYRCHFANNAU SWYDDI DIWEDDAR GRADDEDIGION FFISEG ABERTAWE

Er bod llawer o'n graddedigion yn parhau gydag astudiaeth bellach, mae eraill yn mynd i gyflogaeth graddedigion. Mae cipolwg o'r meysydd diweddar yn cynnwys:

 • Rhagflaenydd Galw (First Utility)
 • Rheolwr Graddedig (Lloyds Banking Group)
 • Gwyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant (The Christie NHS Foundation Trust)
 • Dadansoddwr Llofnodn Electromagnetig (QinetiQ)
 • Ymgynghorydd Ricriwtio (M D L Howarth Ltd)
 • Drafft Cost (Asons Solicitors)
 • Hyfforddai (FDM Group)
 • Archwilydd Patent (Intellectual Property Office)
 • Peiriannydd (British Nuclear Fuels)
 • Peiriannydd Awyrofod (General Dynamics UK)
 • Rheolwr Gwerthiannau Rhanbarthol (Newport Corporation)
 • Cymrawd Ymchwil (National Physical Laboratory)
 • Peiriannydd Meddalwedd (Logica)

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL

Archebwch ddiwrnod agored

Sefydliad Ffiseg- Cyfarwyddiadau Gyrfa

Rhagolygon

Brightrecruits.com- Swyddi ar gyfer Graddedigion Ffiseg a Peirianneg