Mae'r Athro Carlos Nunez, un o'n tiwtoriaid derbyn Ffiseg, yn rhoi ei gynghorion gorau ar ysgrifennu eich datganiad personol a pha wybodaeth yr ydym eisiau gwybod amdanoch wrth i ni asesu'ch cais.

 • Dywedwch wrthym pam rydych chi eisiau astudio Ffiseg. Beth oedd y peth cyntaf a ddaliodd eich sylw? Ydych chi'n cofio pan ddigwyddodd hyn?
 • Esboniwch beth sy'n ymwneud â Ffiseg sydd o ddiddordeb i chi a pham
 • Sut ydych chi'n teimlo am Mathemateg?
 • Beth yw eich barn chi am y berthynas rhwng Ffiseg a Mathemateg?
 • Pe baech chi'n dewis gyrfa nawr, a fyddech chi'n dueddol o ddewis Ffiseg Damcaniaethol neu Arbrofol? Ffiseg gymhwysol neu pur? Pam?
 • Pa bwnc / pynciau o Ffiseg a Mathemateg ydych chi'n ei fwynhau fwyaf yn eich Lefel A neu TGAU?
 • Pe baech yn dewis un pwnc o Ffiseg (naill ai'n ddamcaniaethol neu'n arbrofol) y credwch y bydd yn berthnasol gan mlynedd yn y dyfodol, beth fyddai hynny?
 • Ydych chi erioed wedi profi pleser esthetig wrth ystyried ardal o Ffiseg? Esboniwch pam.
 • Beth hoffech chi feddwl amdano yn eich amser rhydd?
 • Dangos eich angerdd am y pwnc - ydych chi wedi gwirfoddoli mewn unrhyw weithgaredd sy'n gysylltiedig â Ffiseg?
 • Beth hoffech chi ei ddarllen am y gwyddorau a'r Ffiseg yn benodol, beth ydych chi'n hoffi ei wylio yn gysylltiedig â'r gwyddorau?
 • Oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith perthnasol?
 • Bod yn berthnasol - hoffwn glywed am eich hobïau, ond canolbwyntiwch y rhan fwyaf o'ch datganiad ar wybodaeth sy'n berthnasol i ffiseg
 • Profi darllen a gwirio popeth ddwywaith - gofyn i bobl eraill ddarllen drosto a gwirio nad oes camgymeriadau.

 

Ffiseg yn 2il yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr