Beth yw Nanofeddygaeth?

Mae galwadau ac ymwybyddiaeth gynyddol o gymwysiadau nanodechnoleg ym maes Meddygaeth wedi arwain at ddatblygiad maes Nanofeddygaeth.Mae'r cwrs Nanofeddygaeth yn apelio at bob sector ym maes y gwyddorau bywyd.

Nanofeddygaeth ym maes Gofal Iechyd

Mae’r cynllun GIG yn amlygu’r llwybr i drawsnewid cyflenwi gwasanaethau a bodloni anghenion iechyd lleol yn well. Bydd astudio Nanofeddyginiaeth yn Abertawe yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi ym maes arweinyddiaeth, rheoli, addysg ac ymchwil, tri o bedwar conglfaen o uwch ymarfer clinigol.

Bydd ein hymchwilwyr a'n hathrawon sy'n arwain y byd yn eich amlygu i ffarmacoleg, cynllunio cyffuriau, rheoli cleifion, bioddiogelwch yng nghyd-destun anatomeg a ffisioleg, clefydon dirywiol ac uwch beirianneg ar ffurf diagnosteg a delweddu.

Ymchwilydd yn defnyddio offer yn y Ganolfan NanoIechyd

Nanodiogelwch

Mae trosi llwyddiannus o nanoddeunyddiaeth i gymhwyso clinigol, llwybrau rheoleiddiol clir a dulliau arbrofi yn hanfodol o ran safon, diogelwch ac asesiadau effeithiolrwydd. Mae sbectrwm cyfan o randdeiliaid yn y diwydiant wedi arddel dulliau o’r fath, sy’n amlwg yn gydnaws a’n cwricwlwm MSc mewn Nanofeddygaeth. Felly, mae’r set sgiliau y mae’r cwrs yn ei ddysgu i chi yn ganolog i ragolygon cyflogadwyedd yn y sectorau biotech, cynllunio meddyginiaethau, dadansoddeg data a sefydliadau contract ymchwil a’r diwydiant fferyllol.  

Myfyriwr ar ficrosgop gyda delwedd o sleid ar y cyfrifiadur

Y Dyfodol ym maes Nanofeddygaeth a Nanotechnolegau

Mae egwyddorion Nanofeddygaeth wedi’u hymwreiddio mewn ymarfer presennol a bydd at y dyfodol. Mae pob agwedd ar ddarpariaeth gofal iechyd yn ddibynnol ar dechnoleg, o ddiagnosteg a delweddu, a ddarparu gwybodaeth sy’n hanfodol i strategaethau rheoli cleifion, i’r technolegau fydd yn seilwaith i ddatblygiad a chyflenwi.

Bydd yr MSc yn darparu gwybodaeth ddofn ledled spectrwm Nanofeddygaeth, a’i swyddogaeth yn narpariaeth gofal iechyd at y dyfodol, ac yn rhoi’r sail i chi wella eich gyrfa at y dyfodol.

Offer y Ganolfan NanoIechyd

Archwiliwch Mwy ar Nanofeddygaeth

CYFLWYNIAD I NANOFEDDYGAETH

Bydd yr Athro Steve Conlan yn rhoi trosolwg byr o brif feysydd Nanofeddygaeth

Cliciwch yma i'w wylio

YMCHWIL AC ARLOESI YM MAES NANOFEDDYGAETH

Bydd Dr Gareth Healy yn trafod heriau a chyfleoedd ym maes Rheoli Ymchwil ac Arloesi

Cliciwch yma i'w wylio

PAM ASTUDIO NANOFEDDYGAETH YN ABERTAWE

Bydd Dr Ruth Godfrey yn amlinellu prif fuddion y cwrs gradd Nanofeddygaeth

Cliciwch yma i'w wylio

TECHNEQAU DADANSODDEG GEMEGOL YN MAES NANOFEDDYGAETH

Bydd Dr Ruth Godfrey yn esbonio sut mae cemeg ddadansoddol yn allweddol er mwyn datblygu Nanofeddygi

Cliciwch yma i'w wylio

NANOFEDDYGAETH 101

Bydd yr Athro Steve Conlan yn amlinellu prif feysydd ymchwil y cwrs gradd MSc mewn Nanofeddygaeth yn

Cliciwch yma i'w wylio

Dolenni Cyflym

Ewch ar Daith Rithwir ac archwiliwch drosoch eich hun

Edrychwch ar daith o 360o o'n  campws a llety...