Croeso

Mae cyfleoedd ar gael i’ch cartref gofal chi gymryd rhan mewn gwahanol fathau o astudiaethau ymchwil. Gall hyn amrywio o ddosbarthu taflenni am brosiectau ymchwil ymhlith preswylwyr y cartref i helpu i roi astudiaethau ar waith. Drwy gefnogi gwaith ymchwil, y nod fydd gwella ansawdd bywyd preswylwyr y cartref a phobl eraill sy’n byw gyda dementia a mathau eraill o salwch mewn cartrefi gofal.

O ran manteision cymryd rhan mewn gwaith ymchwil, byddant yn dibynnu i raddau helaeth ar yr astudiaethau penodol y byddwch yn penderfynu cymryd rhan ynddynt. Ond dyma rai o’r manteision cyffredinol:

  • Gall ymchwil feithrin gwell cysylltiadau rhwng eich cartref gofal chi a gwasanaethau cymunedol a rhwydweithiau cartrefi gofal eraill yn eich ardal
  • Gall eich cartref gofal ddod i wybod am ddatblygiadau newydd o ran darparu gofal sy’n ddefnyddiol wrth eich gwaith bob dydd
  • Gall ymchwil helpu i hyrwyddo eich cartref gofal a gall roi gwybod i’ch preswylwyr a’u teuluoedd fod eich cartref gofal yn mynd ati i ddefnyddio arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth
  • Gall ymchwil gyfrannu at ddatblygiad proffesiynol parhaus y staff ac ailddilysu nyrsys

Dyma rai o fanteision ymuno â rhwydwaith ENRICH Cymru:

  • Diweddariadau rheolaidd am gyfleoedd ymchwil sydd yn yr arfaeth yng Nghymru
  • Un pwynt ar wefan www.carehome.co.uk i hyrwyddo eich cartref gofal ymhlith darpar breswylwyr a’u teuluoedd.
  • Hyfforddiant am ddim ar-lein http://enrich.nihr.ac.uk/page/open-online-course
  • Cyfleoedd i fynd i ddigwyddiadau hyfforddiant ac ymchwil

 Ymuno â rhwydwaith ENRICH Cymru:

Os yw cartref yn awyddus i ymuno â rhwydwaith ENRICH, bydd aelod o’r tîm ENRICH yn cysylltu â rheolwr y cartref i roi mwy o wybodaeth am y rhwydwaith, i ateb cwestiynau ac i gadarnhau bod y cartref yn bodloni gofynion y rhwydwaith. I gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan, holwch eich Cydgysylltydd Ymchwil Cenedlaethol:

Stephanie Watts  01792 603024 neu stephanie.watts@abertawe.ac.uk

Cyfleoedd cyfredol i gymryd rhan mewn ymchwil yng Nghymru:

'Astudio dewisiadau a phrosesau dysgu pobl â dementia a phobl ag anableddau deallusol a dementia’

Prifysgol Bangor - recriwtio yng ngogledd cymru

Nod yr astudiaeth hon yw  archwilio dewisiadau pobl â dementia a hefyd dewisiadau pobl ag anableddau deallusol a dementia i weld ym mha drefn byddai pob un yn dewis yr eitemau. Yn ychwanegol at hyn, bydd yr astudiaeth yn ymharu dau ddull arall o ddysgu er mwyn gweld p'run sydd fwyaf effeithiol i gefnogi pobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia.

Mae'r astudiaeth yn chwilio am gyfranogwyr i gymryd rhan mewn asesiad dewis ac asesiad dysgu. Rhaid i gyfranogwyr fod â diagnosis o unrhyw fath o ddementia, a gallent hefyd fod â diagnosis o anabledd deallusol (er nad yw hynny'n angenrheidiol) a rhaid iddynt fyw yng ngogledd Cymru. Rhaid iddynt allu dilyn cyfarwyddyd syml (e.e. dewiswch beth hoffech ei gael) ac ni ddylent fod ag unrhyw namau sylweddol ar eu golwg a fyddai'n eu rhwystro rhag gweld eitemau ar fwrdd o'u blaenau.
Cysylltwch â Zoe Lucock neu Dr Rebecca Sharp am ragor o fanylion neu i gymryd rhan yn yr astudiaeth.


R.a.sharp@bangor.ac.uk
Psp8f4@bangor.ac.uk

'Dealltwriaeth a phrofiadau pobl o feddyginiaeth hirdymor ar gyfer poen'

Nod yr astudiaeth yma yw asesu barn cyfranogwyr am eu poen cronig, meddyginiaethau hirdymor, unrhyw sgîl-effeithiau a'u disgwyliadau am wasanaethau iechyd. Y gobaith yw y bydd y wybodaeth yma’n cyfrannu at ddatblygu ffyrdd o gyfathrebu â chleifion sy'n addas i weithwyr iechyd proffesiynol a defnyddwyr gwasanaeth a bydd yn eu hysbysu am faes ymchwil sydd heb ei archwilio’n dda.

Mae'r astudiaeth bellach yn recriwtio i ennill ystod ehangach o safbwyntiau. Byddai angen i gyfranogwyr gwblhau holiadur byr a / neu gymryd rhan mewn cyfweliad gyda'r Prif Ymchwilydd Sherrill Snelgrove.

Y rhai sy'n gymwys yw pobl sy'n byw mewn cartref gofal neu yn eu cartrefi eu hunain, yn derbyn meddyginiaeth ar gyfer poen am o leiaf 3 mis, yn byw yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Port Talbot / Castell-nedd a chael adolygiadau meddyginiaeth ac yn gallu gwneud eu penderfyniad eu hunain i gymryd rhan . Cysylltwch â Dr Snelgrove yn uniongyrchol i gael manylion am sut i gymryd rhan.

Staff ymchwil: Sherrill Snelgrove (Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol), Miss Sarah Long (fferyllydd cymunedol (ABMUHB) a'r Athro Sue Jordan (Prifysgol Abertawe)

Cysylltwch â Dr Snelgrove:
Ffôn: (01792) 513466
E-bost: s.r.snelgrove@swansea.ac.uk

Datblygiadau diweddaraf mewn Ymchwil Cartrefi Gofal yng Nghymru

ADRe - Y Proffil Ymateb Cyffuriau Anffafriol ar gyfer Meddyginiaethau mewn Iechyd Meddwl

Mae ymchwil newydd yn dangos sut y gall y Proffil Ymateb Cyffuriau Anffafriol ar gyfer Meddyginiaethau mewn Iechyd Meddwl helpu Cartrefi Gofal yng Nghymru i gwrdd ag argymhellion adroddiad Llywodraeth Cymru ar wrthseicotig mewn Cartrefi Gofal, a argymhellir fel arfer gorau. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar: ADRe Infographic ac am drosolwg o'r datblygiad ymchwil, edrychwch ar: trosolwg ADRe

Mynediad at bapur llawn ADRe (yn Saesneg)

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Sue Jordan: s.e.jordan@swansea.ac.uk 

Astudiaeth PAAD a PRINCESS

Cliciwch yma i gael gwybod am yr astudiaeth PAAD sy’n ymchwilio i’r modd y mae profiotigau’n cael eu defnyddio mewn cartrefi gofal.

Cliciwch yma i ddarllen yr astudiaeth PRINCESS a oedd yn archwilio pa un ai ydy probiotics yn gallu lleihau cyfraddau haint a / neu'r angen am driniaeth wrthfiotig.

Adnoddau ar gyfer staff cartrefi gofal

Cliciwch yma i ddysgu mwy am sut i gynnwys preswylwyr nad ydynt yn gallu cydsynio mewn ymchwil a’r hyn y dylid ei wneud os bydd galluedd preswyliwr yn newid yn ystod astudiaeth ymchwil. Gyda diolch i Vicky Shepherd o Brifysgol Caerdydd: ShepherdVL1@cardiff.ac.uk

Ymchwil ar waith

Cliciwch yma i ddarllen am brofiadau staff cartrefi gofal sy’n cymryd rhan mewn ymchwil drwy’r prosiect ‘Sgyrsiau Creadigol: cyfathrebu drwy ddull y celfyddydau mewn iechyd’ sy’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Bangor, Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint a Dementia Positive. Ei nod yw llunio rhaglen datblygu staff sy’n defnyddio’r celfyddydau i wella’r cyfathrebu rhwng staff gofal a phreswylwyr sy’n byw gyda dementia.

Adnoddau/Dolenni

Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybodaeth am sefydliadau a rhwydweithiau eraill ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig

CareHome.co.uk

Prif wefan adolygu cartrefi gofal y Deyrnas Unedig yw hon, gyda 18,505 o gartrefi gofal, 16 miliwn a mwy o ymweliadau bob blwyddyn a 76,473 o adolygiadau o gartrefi gofal.

Arolygiaeth Gofal Cymru

Y corff cenedlaethol sy’n cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er lles pobl hŷn Cymru.

ENRICH UK

Gwefan ENRICH UK sy’n cynnwys ystod eang o adnoddau ar gyfer staff cartrefi gofal a’r gymuned ymchwil

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Corff sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cefnogi ac yn datblygu ymchwil ragorol sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd, lles a ffyniant pobl Cymru

Join Dementia Research

Gall pobl â dementia neu broblemau â’r cof, eu gofalwyr ac unrhyw â diddordeb ymuno. Gallwch hefyd gofrestru ar ran rhywun arall, ar yr amod eu bod wedi cydsynio.

Cofrestru yw’r cam cyntaf i gymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil hollbwysig ledled y DU.

Fy Mywyd mewn Cartref

Menter ledled y DU sy’n hybu ansawdd bywyd ac yn rhoi newid cadarnhaol ar waith mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn

Canolfan PRIME Cymru

Canolfan ymchwil sy’n canolbwyntio ar ofal sylfaenol a gofal brys yw hon. Mae’n cael ei hariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru er mwyn datblygu a chydgysylltu cynigion ymchwil a chynorthwyo ymchwilwyr. Canolfan ar gyfer Cymru gyfan yw hon sy’n cael ei harwain ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia

Canolfan ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd i’r afael â chwestiynau allweddol o bwys rhyngwladol ym maes heneiddio a dementia yw hon. Mae’r Ganolfan yn integreiddio gweithgarwch amlddisgyblaethol ac yn datblygu meysydd rhagoriaeth sy’n amrywio o’r biolegol, y seicogymdeithasol a’r amgylcheddol i bolisi cymdeithasol ym maes heneiddio a dementia.

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd yr Ysgol o fudd i ymarferwyr gofal cymdeithasol a'r sector gofal cymdeithasol oherwydd y bydd yn eu cynorthwyo i wireddu eu dyheadau ymchwil ac ymarfer ar sail tystiolaeth, a bydd o fudd i ddarparwyr ymchwil oherwydd y bydd yn eu cynorthwyo i ymgysylltu â'r sector gofal cymdeithasol i gynnal ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus.