Diweddariadau

4ydd Cyfarfod Blynyddol Canolfan PRIME Cymru, 26ain o Dachwedd 2018 

Fei'ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Blynyddol Canolfan PRIME Cymru sy'n cael ei gynnal yng Nghanolfan Gynadledda Prifysgol Trefforest De Cymru. Bydd rhaglen y digwyddiad yn cynnwys ymchwil Canolfan PRIME Cymru (Canolfan Cymru am Ymchwil Gofal Sylfaenol ac Argyfwng) ar 'gyflyrau hir-dymor a chyd-morbidrwydd' ac 'iechyd y geg a gofal deintyddol sylfaenol'. 

Am wybodaeth bellach ac i gofrestru wele:

https://www.eventbrite.co.uk/e/prime-centre-wales-annual-meeting-2018-registration-49593687053 

Rhaglen gelf Age Cymru yng Nghymru: cylchlythyr cARTrefu Medi 2018

Darganfyddwch beth sydd wedi bod yn digwydd gyda CARTrefu, y rhaglen fwyaf o gelfyddydau wedi ei seilio yng Nghartrefi Gofal Cymru, yn rhifyn diweddaraf eu cylchlythyr cARtrefu cylchlythyr Medi 2018  Mae pecynnau gweithgaredd am ddim ar gael o hyd, anfonwch e-bost at kelly.barr@agecymru.org.uk am eich pecyn nawr, neu ffoniwch 02920431576 i gael pecyn dwyieithog i'w bostio i'ch cartref gofal am ddim.

Lansiad ENRICH Cymru yng Ngogledd Cymru; 13 Medi

Caiff ENRICH Gogledd Cymru ei lansio ddydd Iau, 13 Medi 2018, 10am tan 4pm yng Nghanolfan Busnes Conwy. Mae'r digwyddiad yn rhoi cyfleoedd ar gyfer: * Rhwydweithio

  • Rhannu arfer da
  • Cyfnewid syniadau ymchwil 
  • Edrych ar gynlluniau newydd mewn ymchwil ym maes gofal cymdeithasol drwy drafodaethau rhyngweithiol
  • Adeiladu cydweithio academaidd/ymarfer

Mae'r digwyddiad yn tynnu sylw at fanteision ymchwil mewn cartrefi gofal, yr hyn mae'n ei olygu i gymryd rhan a sut gall eich cartref ymwneud â hyn; gan glywed gan ymchwilwyr a staff cartrefi gofal sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil.

Am ragor o wybodaeth ac i gadw’ch lle i’r digwyddiad am ddim yma, cysylltwch â Gill Toms (g.toms@bangor.ac.uk) neu ffonio 01248 388463 erbyn 31/08/2018.

Caiff y digwyddiad yma ei gynnal yn y Saesneg, er hynny os yr ydych yn dymuno cael gwasanaeth cyfieithydd Cymraeg, mae hyn yn rhywbeth medrwn ei gynnig os oes galw. Nodwch eich dewis pan fyddwch yn archebu eich lle os gwelwch yn dda.

Lansio ENRICH Cymru mewn cynhadledd gofal arloesol 15 Mawrth 2018

Mewn Cynhadledd Dementia a gynhaliwyd yn y Gogledd ar 7 Mawrth, dechreuwyd ar y gwaith o lansio rhwydwaith Cymru yng nghwmni dros 200 o gynrychiolwyr. Bu gweithwyr o Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yn hyrwyddo ENRICH Cymru ar eu stondin arddangos, gan ddosbarthu deunydd hyrwyddo newydd ac adnoddau pwysig ar gyfer cartrefi gofal ac ymchwilwyr i roi gwybod iddynt am sut i gynnwys pobl nad ydynt yn gallu cydsynio mewn ymchwil. Mae cynlluniau yn yr arfaeth i gynnal digwyddiad lansio mwy yn y Gogledd a bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf.

Mae gwefan newydd ENRICH Cymru ar waith erbyn hyn, ac mae’n cynnwys adnoddau i helpu staff cartrefi gofal ac ymchwilwyr i gynnal ymchwil o ansawdd uchel yng nghartrefi gofal Cymru. Ewch i gael cipolwg arni yn: www.swansea.ac.uk/enrich-cymru a dilynwch ENRICH Cymru ar Twitter @EnrichCymru. Mae ENRICH Cymru wedi bod yn boblogaidd iawn ar Twitter, gyda thros 6000 o argraffiadau’n cael eu mynegi ynghylch y lansiad yn ystod yr wythnos lansio.

Cynhaliwyd lansiad swyddogol ENRICH Cymru yn y De. Bu Stephanie Watts, y Cydgysylltydd Cenedlaethol, yn cyflwyno manteision ymchwil, yn amlinellu cefndir y rhwydwaith ac yn hybu’r ffocws clir ar greu ymchwil ar y cyd â staff a phreswylwyr cartrefi gofal. Roedd 120 o bobl yn bresennol yng Nghynhadledd Fy Mywyd mewn Cartref Cymru, gyda chynrychiolaeth dda o blith staff cartrefi gofal, yn ogystal â staff Gofal Cymdeithasol Cymru a Arolygiaeth Gofal Cymru, a Daisy Cole, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Llwyddodd Daisy i fynd i’r Gynhadledd Dementia yn y Gogledd a chynhadledd Fy Mywyd mewn Cartref Cymru y diwrnod canlynol!

Bu’r Athro Vanessa Burholt (Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia a’r Ganolfan Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe) a’r Athro Fiona Verity (Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Abertawe) yn llywio’r diwrnod yn esmwyth, gan gyflwyno’r siaradwyr a chyfleu ysbryd Fy Mywyd mewn Cartref Cymru, ochr yn ochr â Suzy Webster a fu’n arwain ac yn cydgysylltu’r diwrnod. Suzy sy’n rhedeg prosiect Fy Mywyd mewn Cartref Cymru, gan gynnwys cynnal rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr cartrefi gofal sy’n defnyddio ymchwiliad gwerthfawrogol i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n gweithio’n dda mewn cartrefi gofal a’r hyn y gallwn ei wneud i’w wella. I gael mwy o fanylion, e-bostiwch: Suzanne.webster@abertawe.ac.uk.

Cynhaliwyd dwy sesiwn banel fuddiol iawn a oedd yn gyfle i glywed gan reolwyr cartrefi gofal, preswylwyr cartrefi gofal ac aelodau o deuluoedd pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal. Buont yn trafod ‘yr hyn sydd o bwys mewn gwirionedd’ a ‘nodweddion cartref gofal da’.

Roedd detholiad rhagorol o weithdai rhyngweithiol ar gael, a’r rheini’n amrywio o gerddoriaeth, ffotograffiaeth a’r celfyddydau mewn cartrefi gofal i dechnoleg ddigidol a modelau ymgysylltu â’r gymuned. Daeth nifer dda o bobl i’r gweithdy ‘Gall ymchwil mewn cartrefi gofal fod yn hwyl – wir!’, gydag 20 o bobl yn cymryd rhan ynddo. Bu Nick Andrews yn rhannu ei brofiad gyda phrosiect ‘Magic Moments in Care Homes’. Roedd Cathy Treadaway wedi dod â ‘gwrthrychau chwareus’ gyda hi o’r prosiect LAUGH (Prifysgol Metropolitan Caerdydd), sef prosiect ymchwil rhyngwladol sy’n datblygu gwrthrychau rhyngweithiol newydd ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. Drwy drafodaethau rhyngweithiol, bu Stephanie Watts yn trin a thrafod sut y gall preswylwyr a staff elwa ar waith ymchwil, a gofynnodd i’r rheini a oedd yn bresennol yn y gweithdy ystyried ffyrdd o sicrhau bod ymchwil yn digwydd yn fwy esmwyth. Dosbarthodd Stephanie lyfryn newydd ENRICH Cymru a oedd yn cynnwys diagram llif i helpu staff cartrefi gofal i ddeall sut y gall preswylwyr heb alluedd gymryd rhan mewn ymchwil. Paratowyd y llyfryn hwn gan Victoria Shepherd o Brifysgol Caerdydd ac mae ar gael am ddim ar dudalennau gwe ENRICH Cymru.

Cafwyd adborth cadarnhaol ynghylch y diwrnod, gyda chynrychiolwyr yn canmol natur ysgogol a rhyngweithiol y diwrnod. Dyma rai o sylwadau un o’r cynrychiolwyr:

“Y ganmoliaeth fwyaf y gallaf ei rhoi yw fy mod wedi ystyried gadael ar ôl yr egwyl er mwyn dychwelyd i Gaerdydd yn gynharach – ond ei fod yn rhy ddiddorol imi adael!”

Roedd digonedd o bethau i’r cynrychiolwyr eu gwneud yn ystod pob egwyl, o addurno ffrâm Zimmer a dweud helo wrth gi therapi ‘Pets as Therapy’ i ryfeddu at fwydydd piwrî hyfryd gan gogydd dawnus sy’n gweithio mewn cartref gofal. O’r dechrau i’r diwedd, roedd hon yn gynhadledd ryngweithiol ragorol a fu’n canolbwyntio ar galon cartrefi gofal a’r ffordd orau o gefnogi’r staff. Mae ENRICH Cymru’n cydweddu’n llwyr â Fy Mywyd mewn Cartref Cymru a’i nod o ‘wella ansawdd bywyd preswylwyr a staff cartrefi gofal ledled Cymru’.

 E-bostiwch Suzy Webster: Suzanne.webster@abertawe.ac.uk neu ewch I’r wefan www.myhomlife.org.uk 

Gofal Diwedd Bywyd mewn Cartrefi Gofal, Rhagfyr 2017

Ymunodd ENRICH Cymru a My Home Life Cymru â'i gilydd i gyd-gynnal seminar ar gyfer staff ac ymchwilwyr Cartrefi Gofal fel ei gilydd i ganolbwyntio ar sut y gellir gwella Gofal Diwedd Oes mewn Cartrefi Gofal. Mynychodd cyfanswm o 60 o bobl y diwrnod, yn cynnwys cymysgedd o staff Cartrefi Gofal gan gynnwys Rheolwyr, Dirprwy Reolwyr a Gofalwyr, yn ogystal â chynrychiolwyr bwrdd iechyd megis Seiciatryddion Ymgynghorol a Hyfforddwyr Gofal Dementia, staff Ymchwil ac aelodau'r trydydd sector gan gynnwys y Paul Sartori Hospice At Home Foundation:

Sophie Thomas, Sefydliad Paul Sartoti

'Roedd hwn yn ddiwrnod defnyddiol iawn i mi; prin yw'r cyfleoedd i gwrdd â phobl o gartrefi gofal - heb sôn am y niferoedd a'r ystod o gartrefi a fynychodd y cyfarfod yma. '

Trafodaeth a phleidlais

Yn ystod y gynhadledd, bu Alisha Newman, Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie a Chanolfan Ymchwil Canser Cymru, yn arwain sesiwn drafod. Nod y sesiwn oedd ateb y cwestiwn a ganlyn: Beth yw’r tair prif her sy’n gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes o ansawdd da i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal?

Cafodd saith grŵp eu cynnull, a’r rheini’n cynnwys cymysgedd o bobl o wahanol gefndiroedd i sicrhau bod y trafodaethau’n seiliedig ar ystod eang o safbwyntiau. Penodwyd hwylusydd ar gyfer pob grŵp i roi cyfle i bob un gyfrannu at y drafodaeth ac i gofnodi’r heriau a bennwyd.

Roedd pob un o’r cyfranogwyr wedi mynd ati ymlaen llaw i lunio rhestr o’r tair prif her sydd, yn eu tyb nhw, yn gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes o ansawdd da i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal. Defnyddiwyd y rhestrau hyn yn sail i drafodaethau’r grwpiau.

Ar ôl trafod, cytunodd pob un o’r grwpiau ar eu tair prif her ac fe’u hysgrifennwyd ar siart droi. Ar ôl i’r grwpiau i gyd ddod at ei gilydd i drafod cynnwys y siartiau troi, gofynnwyd i’r cyfranogwyr adolygu’r tair prif her a bennwyd gan y saith grŵp ac i fwrw pleidlais dros eu tair prif her nhw. Bwriwyd 63 pleidlais i gyd.

Ar ôl y digwyddiad, aethpwyd ati i adolygu’r heriau ac i gyfuno themâu dyblyg a thebyg i greu rhestr fer derfynol o’r prif heriau sy’n gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes o ansawdd da i bobl sy’n byw yng nghartrefi gofal Cymru. Cyhoeddir yr adroddiad terfynol maes o law.

Ymgysylltu yn y digwyddiad:

Argraffiadau Twitter ar y diwrnod: 5676

Argraffiadau Twitter yn y dyddiau canlynol am fwydo'n ôl ar y seminar: 505

Anfonwch e-bost at stephanie.watts@swansea.ac.uk am gopi o'r adroddiad gwerthuso dros dro. Cyd-ariannwyd y digwyddiad gan y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia ac Ysgol Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol.